Ylí¶snousseet Mestarit – 121015 S:t Hilarion Swetlishoff`in kautta 7-14 Lokakuuta 2012

0
5

Hilarion, 7-14 lokakuuta 2012-10-15

Rakkaat!

Energiat joita olette tunteneet viimeisten pí¤ivien aikana ovat linjassa korkeimpien ní¤kí¶kohtien kanssa teidí¤n sisí¤llí¤nne. Teidí¤n hengellinen kasvu ja ymmí¤rtí¤mys tulevat kiihtymí¤í¤n pí¤iví¤ pí¤iví¤ltí¤. Olette menossa nopeasti eteenpí¤in kun se koskee ymmí¤rrystí¤ ja muistia tehtí¤ví¤stí¤ jota olette tulleet tekemí¤í¤n tí¤lle planeetalle. Tí¤mí¤ tehtí¤ví¤ vaatii ettí¤ olette oppineet mestareiksi ihmisen toimintasysteemissí¤ jossa ensisijalla on mieli ja ajatukset jokapí¤iví¤isessí¤ elí¤mí¤ssí¤.

Energiat jotka ovat olemassa ní¤iní¤ aikoina, auttavat teití¤ siiní¤ tehtí¤ví¤ssí¤ ja ihmisen kí¤yttí¶jí¤rjestelmí¤ssí¤ joka sopeutuu teidí¤n moniulotteiseen jí¤rjestelmí¤í¤n kohottaakseen sisí¤llí¶n ja kokonaisuuden teidí¤n todellisesta luonteesta mikí¤ puolestaan helpottaa jí¤nnityksien vapautumista jí¤rjestelmí¤ssí¤nne ja olette enemmí¤n rauhallisempia ja mukavia arkielí¤mí¤ssí¤nne, sillí¤ ní¤mí¤ vastukset joita tunnette sisí¤llí¤nne alkavat katoamaan kun hyví¤ksytte totuuden itsesí¤nne. Olette sitoutumassa voimaan joka on sisí¤llí¤nne ja se on todellakin hí¤mmí¤styttí¤ví¤.

Tajuntanne tulee laajenemaan,joka on enemmí¤n kokonaisvaltaista ajattelua rauhasta, rakkaudesta ja yksimielisyydestí¤, sillí¤ se on uusi maallinen tietoisuus joka avautuu edessí¤nne loputtomiin mahdollisuuksiin. Olette menossa korkeammalle asteelle ja se tarkoittaa oppimista siití¤ kuinka energiaa kí¤ytetí¤í¤n ajattelemalla korkeampia ajatuksia. Astumista sisí¤lle ilon ja rakkauden asteelle ja sí¤teilyí¤ koko teidí¤n sisí¤ltí¤nne, sillí¤ se vidaan tehdí¤ ilman sanojen tarvetta tai selvityksií¤, tarvitsee tarvitsee vain olla sití¤ mití¤ olette.

Kí¤yttí¤kí¤í¤ enemmí¤n aikaa menní¤ sisí¤llenne ja sopeutua omaan Korkeampaan Miní¤í¤n joka on hyvin tí¤rkeí¤tí¤. Tunne kuinka sydí¤nchakra sykkii ja laajentuu rakkaudella, ilolla ja itsevarmuudella, riippumatta siití¤ missí¤ tilanteessa olette, tulevat ní¤mí¤ ominaisuudet auttamaan teití¤ siití¤ ettí¤ kaikki on hyvin ja oikeassa jí¤rjestyksesí¤ ja ajassa. Kaikki se mití¤ vaaditaan on oleminen rauhassa ja tasapainossa, sillí¤ Â tí¤mí¤n myí¶tí¤ koette syví¤t kokemukset jotka tulevat jokapí¤iví¤iseksi elí¤mí¤ssí¤nne.

Ne korkeammat ní¤kí¶kohdat totuudestanne  ovat saatavilla meditaation aikana, jotka tulevat antamaan teille enemmí¤n informaatiota, johdantoa ja tietoa, sekí¤ vuoropuhelua Korkeamman Miní¤n kanssa joka tulee olemaan aivan tavallista, riippumatta siití¤ mití¤ tapahtuu, voit aina menní¤ takaisin sydí¤mmeesi ja ottaa ne pí¤í¤tí¶kset juuri sieltí¤, seuraamalla sydí¤ntí¤si ja kertoa totuudet rauhallisella tavalla, jolloin tulette lí¶ytí¤mí¤í¤n ne ratkaisut kaikissa kysymyksissí¤ jotka tulevat esille kaikkien parhaaksi. Pystytte sulavammin vaikuttamaan ihmisiin ja niihin tilanteisiin jota kohtaatte enemmí¤n kuin uskotte. Puhumalla totuutta on tuki niistí¤ uusista energioista jotka tulevat sisí¤lle ja me kaikki voimme vaan voittaa enemmí¤n siití¤. Teidí¤n Enkeli-johtajat kuiskaavat teille johtaessaan teití¤ tiellí¤nne.

Ensiviikkoon…

Olen Hilarion

 

Kí¤í¤nní¶s Annikki Fliseus 

TAKAISIN SIVULLE: YLí–SNOUSSUT MESTARI

Dejar respuesta

Please enter your comment!
Please enter your name here