Ylí¶snousseet Mestarit – 121015 S:t Hilarion Swetlishoff`in kautta 23-30 syysk. 2012

0
4

Viikkoilmoitus Saint Hilariolta Marlene Swetlishoff`in kautta

Rakkaat!

Kehoitus teille on se, ettí¤ kí¤í¤nnytte sisí¤lle itseenne enemmí¤n sen vuoksi ettí¤ energiat voimistuvat ja ajansiirto tulee ví¤í¤jí¤í¤mí¤ttí¶mí¤sti lí¤hemmí¤ksi. Valinta on edessí¤nne ja voitte ottaa pí¤í¤tí¶ksen siití¤ minkí¤ valitsette. Jokainen teistí¤ on myí¶skin tietoinen siití¤ ettei ole mití¤í¤n takaisin paluuta ja ettí¤ olette aivan elí¤vií¤ kanavia Luojasta. Olette kaikki vaeltavia kanavia Korkeimmasta Valosta jotka eiví¤t koskaan epí¤onnistu ja se ní¤kemys alkaa vaikuttaa teissí¤. Kaikki mití¤ teette pí¤iví¤n aikana on hyvin tí¤rkeí¤í¤, koska aina olette siiní¤ Valossa ehjií¤.

Ympí¤rillí¤nne on todisteita muutoksista joita tapahtuu ja suurin osa ihmisistí¤ tulevat huomaamaan sen lí¤himpien kuukausien aikana. He jotka ovat muuttaneet omat raskaat energiansa elimistí¶n soluissa, ví¤rí¤htí¤ví¤t puhdasta energiaa joka jatkuvasti juoksee teidí¤n meridiaanien kautta. Pidí¤tte yllí¤ tí¤tí¤ Valoa kaikille tí¤llí¤ planeetalla joka toimii kuin elí¤ví¤ kanava puhtaasta energiasta. Tiedí¤tte tí¤mí¤n hyvinkin ettí¤ tarvitaan puhdasta energiaa kí¤yttí¤mí¤llí¤ sití¤ muutoksiin kaoottisille ihmisille jotka vielí¤kin luovat sekaannusta, pelkoa ja paljon surua, murheita ja koettelemuksia ihmiskunnan sydí¤missí¤.

Tí¤mí¤ tulee myí¶skin katoamaan ja ne jotka ovat teidí¤n lí¤heisyydessí¤ lí¤himmí¤iset ja rakkaat ovat saaneet ottaa vastaan korkeampia energiataajuuksia jotka tulevat teistí¤ ja se on aiheuttanut monia muutoksia heidí¤n tajunnassa ja ymmí¤rtí¤myksessí¤. Tí¤mí¤ tulee enemmí¤n ja enemmí¤n heidí¤n ymmí¤rrykseen siití¤ mití¤ olette tulleet tí¤nne tekemí¤í¤n ja kaikki ne jí¤nnitykset ja erot jotka ovat kehittyneet teidí¤n ví¤lillí¤ tulevat hí¤vií¤mí¤í¤n maagisesti, ts. Rakkaat, he tulevat ” kannelle ” tulevina pí¤iviní¤. He ovat valinneet tiensí¤ yksikkí¶í¶n ja olla vierellí¤nne, antaa teille tukea aikana jolloin herí¤tys tapahtuu.

Ihmiskuntien herí¤tys on tí¤ydessí¤ vauhdissa nyt ja he ní¤keví¤t sen tarpeettoman tyí¶n kaivautua niihin vanhoihin systeemeihin, koska ne eiví¤t ení¤í¤ saa tukea niistí¤ korkeista energioista jotka tulevat sisí¤lle. Tulee ví¤hitellen selviytymí¤í¤n ihmisille ettí¤ on olemassa uusi tapa joka tulee kunnioittamaan jokaisen Sielun syntymí¤oikeutta ja olemaan ylpeí¤, vahva ja suvereeninen, mutta samalla myí¶skin hyví¤ksyí¤ oikeudet veljille ja sisarille. Kun tí¤mí¤ kí¤ytí¤ntí¶ tulee tí¤ysin ymmí¤rretyksi, tulevat monet vanhat paradigmat  jotka ovat pití¤neet  ihmiskuntaa orjina niissí¤ alhaisissa tajuntamaailmoissa loppumaan yksinkrtaisesti. Maailma tulee olemaan rikkaampi kun kaikki ottavat vastuunsa siití¤ mití¤ he tekeví¤t ja alkavat vaatimaan parempaa elí¤mí¤í¤ mihin sisí¤ltyví¤t kaikki edut jota voidaan saavuttaa.

Kaikkien uusien jí¤senien tiellí¤ lepí¤í¤ ettí¤ tulla huomaamaana kaikki ne merkit esim. katsomalla lintuja ja muita elí¤imií¤ ympí¤rillí¤nne, kun maapallon muutokset ovat tapahtumassa niin silloin ní¤mí¤ elí¤imet toimivat kuin varoituksena. Seuratkaa niití¤ tarkasti alueillanne ja katsokaa tarkkaan kaikkea sití¤ mití¤ on olemassa teidí¤n ympí¤rillí¤. Lí¤hetí¤ heille rakkautta ja varmistakaa heití¤ siití¤ ettí¤ kaikki on hyvin, sillí¤ heidí¤n sisí¤inen ohjausjí¤rjestelmí¤ tulee tyhjentymí¤í¤n lennon aikana kun heidí¤n sí¤hkí¶magneettiset virrat syntyví¤t ja tulette huomaamaan ettí¤ mí¤í¤rí¤tyt linnut jotka tavallisesti muuttavat pohjoisesta lí¤mpimí¤í¤n ilmastoon talveksi, eiví¤t jí¤tí¤kkí¤í¤n asuntoaan ja tí¤mí¤ voi tulla tavallisemmaksi, koska energiat jotka tulevat maapallolle, ovat voimakkaampia. Ajatelkaa itseí¤nne kuin agentit, jotka ottavat pí¤í¤tí¶ksií¤ kaikesta elí¤mí¤ssí¤nne, sillí¤ se todellisuudessa on niin!

Ensiviikkoon…

Olen Hilarion

 

Kí¤í¤nní¶s Annikki Fliseus

TAKAISIN SIVULLE: YLí–SNOUSSUT MESTARI

Dejar respuesta

Please enter your comment!
Please enter your name here