Ylí¶snousemus 2012 – 20120801 Plejaadit Greg Giles`in kautta 17 kesí¤kuuta 2012

0
6

Ilmoitus Galaktinen Federaatio 17 kesí¤kuuta 2012

Meidí¤n nimi, meidí¤n ilmoitukset ja meidí¤n motivaatio!

í„lkí¤í¤ millí¤í¤n tavalla yrittí¤kí¶ ohjata meidí¤n keskusteluja ja niiden todellisuudesta koska niiden tarkoituksena on ansaita Luojaa joka on teidí¤nkin Luoja ja joka on jí¤rjestí¤nyt tehtí¤ví¤mme tí¤í¤llí¤ ní¤hdí¤kseen ne edistymiset tí¤ssí¤ maailmassa jotka tulevat jokaisen hyí¶dyksi ja nimittí¤ví¤t tí¤mí¤n planeetan kodikseen. Sanoman tarkoituksena on  antaa kaikkien niiden jotka haluavat oppia ja saada enemmí¤n ymmí¤rtí¤mystí¤ siití¤ mití¤ tapahtuu ní¤ihin aikoihin ja lí¶ytí¤í¤ sí¤ilí¶ uudelle informaatiolle, opetuksille ja muutoksille meidí¤n tehtí¤vissí¤ joka virtaa kuin suihkulí¤hde meidí¤n kollektiivisesta ja korkeimmista ulottuvuuksista tí¤ssí¤ Universumissa teille, meidí¤n veljet ja sisaret planeetalla jonka te nimití¤tte maapalloksi.

Olemme tí¤í¤llí¤ teidí¤n kanssanne, eikí¤ siití¤ ole epí¤ilystí¤kí¤í¤n. Kieltí¤ytyminen meidí¤n olemassaolosta on kieltí¤ytyminen jumalallisuudesta itsessí¤í¤n, sillí¤ se on sití¤ mití¤ me olemme. Olemme jumalallisia kaikessa elí¤ví¤ssí¤, loistavassa, tunne-elí¤mí¤ssí¤, emmekí¤ ole eristyneití¤ siití¤ suurenmoisuudesta ja hengellisistí¤ opetuksista. Emme myí¶skí¤í¤n ole eristettyjí¤ teistí¤ eikí¤ mistí¤í¤n muustakaan niinkuin tekí¤í¤n ette ole eristettyjí¤ mistí¤í¤n tí¤ssí¤ Universumissa. Tí¤mí¤ Universum johon sisí¤llymme, olennot jotka ovat korkeimmissa valtakunnissa ja olennot jotka paremmin voivat ansaita meidí¤n Luojaa, teidí¤n Luojaa ja ne olennot jotka nimittí¤ví¤t tí¤tí¤ Universumia kodikseen ovat jí¤senií¤ yhdistyksessí¤ josta olemme yksi osa jonka tunnette nimeltí¤í¤n Galaktinen Federaatio Valosta.

Olemme sí¤í¤nní¶llisesti huomioineet he jotka esittí¤ví¤t mielipiteensí¤ melko voimakkaastikkin joskus siití¤ ettemme olisi olemassa tai ettí¤ olemme olemassa mutta olisimme jonkun sortin pettureita, valehtelijoita tai huiputtajia tí¤í¤llí¤ itsekkí¤istí¤ asioista ja tarkoituksista, mití¤ se ei todellakaan ole. Kuten kansalainen korkeimmissa valtakunnissa olemme tulleet siunatuiksi kaikessa siiní¤ mití¤ olemme tarvinneet ja toivoneet. Olemme saaneet tehdí¤ valinnan siití¤ mití¤ olemme toivoneet elí¤mí¤ssí¤mme. Meidí¤n ei ole pakko tehdí¤ sití¤ mití¤ me teemme ja kulkea lí¤pi Universumin jakamassa lahjuksia joita meidí¤n Luoja on lahjoittanut meille. Olemme itse valinneet sen tehtí¤ví¤n ettí¤ palvella muita, sillí¤ se on meille eniten antava ja ansaittu kokemus meidí¤n ajassa, energiassa ja vaivassa.

Jos te rakkaat, kaikessa mití¤ te ikiní¤ voisitte tarvita tai haluatte ikuisesti nauttia niistí¤ lahjoista ilman epí¤mukavia uhkauksia ikí¤í¤ntymisestí¤ ja kuolemasta, niin mití¤ valitsisitte tehdí¤ heille siiní¤ tapauksessa? Rohmuaisitko ní¤mí¤ lahjat lí¶ydettyí¤si yksiní¤isen planeetan jossain piilossa ja kaukaisessa galaxissa ja piilottaisit ne kaikilta naapureilta jotka voisivat auttaa heití¤ ja jotka selví¤sti kí¤rsiví¤t puutteesta ja niukkuudesta, rajoitetusta tieteestí¤, tekniikasta ja tietoisuudesta? Kuluttaisitteko aikanne leikkimí¤llí¤ niillí¤ leikkikaluilla ja vyí¶ryí¤isitte veroissa ja rikkauksissa vai etsisittekí¶ muita jotka tuntevat samalla tavalla kuin te itse, ettí¤ kí¤yttí¤í¤ aika toisten auttamiseen, parantaa itsensí¤ ja perheensí¤ elí¤mí¤, sekí¤ teidí¤n planetaarisia veljií¤ ja sisarianne.

Tekisittekí¶ yhteistyí¶tí¤ ensin jí¤senien kanssa omasta kansasta omalla planeetalla ja sen jí¤lkeen kí¤yttí¤isitte teidí¤n Luojalta annettua tekniikkaa avaruusmatkoihin muihin maailmoihin monissa muissa maailmoissa ja ví¤rví¤tí¤ palveluksia muilta olioilta siellí¤, jotka myí¶skin ovat ottaneet pí¤í¤tí¶kset mití¤ toivovat  tehdí¤ ajallaan auttaakseen muita? Muodostaisitteko silloin jonkin laisen yhdistyksen niiden kanssa ja ehkí¤ antaisitte sille nimen, nimi joka osoitaa kuka se on joka on teidí¤n yhdistys, niinkuin ”galaktinen” nimi joka osoitti sen muodostamisen yhdessí¤ veljistí¤ ja sisarista niinkuin ” Federaatio” tarkoittaisi? Ettekí¶ myí¶skin tekin toivoisi niille jonka maailmoja te vierailisitte ettí¤ he ymmí¤rtí¤isiví¤t teidí¤n tulevan rakkaudella ja valolla? Eikí¶ nimi jonka olemme valinneet itsellemme- Galaktinen Federaatio Valosta- olisi ansainnut tarkoituksen ilmoittaa maailmoille meidí¤n vierailemisesta meidí¤n Luojan nimessí¤ rakkaudesta ja palveluksesta?

Sití¤ varten olemme valinneet sen nimen meidí¤n yhdistyksessí¤ ja olemme hyvin ylpeití¤ siití¤ ja sen tarkoituksesta. Pidí¤mme myí¶skin siití¤ ettí¤ olemme siunattuja siití¤ ettí¤ voimme tehdí¤ sití¤ mikí¤ saa meidí¤t tuntemaan enemmí¤n elí¤ví¤ksi kuin joku muu tehtí¤ví¤ olisi voinut tehdí¤ sen ja auttaa muita heidí¤n matkallaan, samoin kuin toiset ovat auttaneet meití¤ matkan varrella.

Se on sití¤ varten kun me olemme tí¤í¤llí¤ teidí¤n maailmassa. Emme tule pakottamaan meidí¤n elí¤mí¤n tapoja teille, sillí¤ meillí¤ ei ole toivomusta mistí¤í¤n sellaisesta, vaan tulemme lahjojen kanssa kuten kehittyneet tekniikat, tiede, terveys ja ruokatavaran huolto, sekí¤ kuljetukset ja kí¤sittelyt.

Me tulemme lahjojen kanssa kuten puhdas ilma, puhdas vesi ja puhdas maa niile planeetoille jossa vierailemme jotka ovat kí¤rsineet rajoitetusta tekniikasta, tieteestí¤, tietoudesta ja huolenpidosta. Tunnemme ettí¤ ní¤mí¤ lahjat ovat hyvin tí¤rkeití¤ maailmoille jotka ovat kí¤rsineet monet vuodet kemiallisista ja muista epí¤puhtauksista ja systeemissí¤ jotka ovat kauan sitten vanhentuneita ja joita ei olisi koskaan pití¤nyt ottaa esille ensikí¤dessí¤ niin kuin monet muutkin systeemit joita olemme tutkineet tí¤í¤llí¤ teidí¤n planeetalla.

Ne eiví¤t pití¤isi tulla miní¤í¤n yllí¤tyksení¤ monelle teistí¤ siití¤ ettí¤ teidí¤n planeetta kí¤rsii hyvin paljon saastuneesuudesta joka pí¤í¤stetí¤í¤n ulos ilmassa, meressí¤ ja maalla monien erilaisten systeemien kautta jotka johtavat pysyviin vahinkoihin terveydessí¤ ja hyvin voinnissa teidí¤n í¤itiplaneetalla ja tí¤mí¤ on yksi niistí¤ suurista ja selví¤sti ní¤htí¤vistí¤ asioista jonka olemme laittaneet merkille teidí¤n maailmassa. Olemme kuitenkin iloisia siití¤ ettí¤ niin  moni teistí¤ ymmí¤rrtí¤í¤  ettí¤ tí¤mí¤ vahingoittaminen tí¤ytyy loppua ja ettí¤ teidí¤n planeetta tí¤ytyy kí¤ydí¤ lí¤pi entistí¤minen ekologisysteemissí¤ kun se koskee ilmastoa ja vesistí¶í¤. Vahingot jotka teidí¤n planeetta on kí¤rsinyt on myí¶skin aiheuttanut vahinkoa teidí¤n magneettisfí¤í¤rissí¤ joka on vahingoittunut hyvin vaarallisesti ja antaa aiheen pikaiseen ja tehokkaaseen korjaukseen ja entisí¶intiin.

Meillí¤ on kykyjí¤ kehitettyyn tekniikkaan, tietoihin ja tyí¶voimaan niin ettí¤ voimme auttaa teití¤ kaikilla ní¤illí¤ alueilla ja se mihin meillí¤ ei ole oikeutta on se ettemme voi pakottaa ní¤ití¤ projekteja teille ja se on syy keskusteluissa teidí¤n kanssanne.  Ní¤mí¤ tullaan esittí¤mí¤í¤n teille monesta syystí¤ ja yksi niistí¤ on  meidí¤n esittí¤minen teille ja tehdí¤ selví¤ksi teille se mití¤ teidí¤n yhteiskunta tarvitsee jotta voisitte yllí¤pití¤í¤ itseí¤nne ja mití¤ teidí¤n planeetta tarvitsee yllí¤pití¤í¤kseen.

Niinkuin aikaisemmin olemme sanoneet teille selví¤sti, ettemme tule tekemí¤í¤n kaikkia ní¤ití¤ korjauksia teille, vaan tulemme auttamaan teití¤ korjauksissa niillí¤ tyí¶kaluilla mití¤ tulette tarvitsemaan ja antamaan sen avun johtamiseen, mutta te olette ne maan kansalaiset jotka tulette yhdessí¤ Luojan palveluksessa  joka on myí¶skin meidí¤n Luoja teidí¤n planeetalla ja teille itsellenne ettí¤ entisí¶idí¤ teidí¤n kotimaa siihen alkuperí¤iseen, kauniiseen,koskemattomaan ja tí¤ysin toimivaan kuntoon. Tí¤mí¤ on se mití¤ voimme tehdí¤ teille ja se on mití¤ voimme tehdí¤ kanssanne mutta se on teidí¤n asia jos hyví¤ksytte meidí¤n avunannon tai ette.

Seuraamme niití¤ alueita jotka ovat yleisesti saatavissa tietokoneella niin ettí¤ voimme mitata vastukset tai hyví¤ksymiset meidí¤n avun tarjouksesta, sillí¤ se on hyvin tí¤rkeí¤ meidí¤n tutkimuksille ja sen vuoksi kaikki kommentoimiset ovat hyvin tervetulleita, olivat ne sitten  positiivisia tai negatiivisia meistí¤ ja syy meidí¤n tí¤í¤llí¤ olemiseen koko teidí¤n sosiaaliseen verkostoon. Olemme sití¤ mieltí¤ ettí¤ on ví¤lttí¤mí¤tí¶ntí¤ mitata vastauksenne tarkasti meidí¤n avun tarjoukseen ja tehdí¤ vapaan pí¤í¤syn meidí¤n ilmoituksiin ja jí¤ttí¤mí¤í¤n kommentoimiset niiden alle.

Kiití¤mme  teití¤ kaikkia siití¤ ettí¤ annatte heidí¤n  jakaa meidí¤n sanomaa kaikkialle missí¤ ne ovat saatavina kaikille mistí¤ heillí¤ on hyí¶tyí¤ ja auttavat meití¤ mittaamaan vastauksenne meidí¤n tarjouksesta, mutta me kiití¤mme myí¶skin heití¤ jotka antavat jokaisen yksilí¶n riippumatta heidí¤n asenteesta tai mielipiteistí¤ meistí¤ ja siití¤ toimivasta yhteydestí¤ meidí¤n kanssamme

Kiitos teille tí¤ní¤í¤n ja olemme iloisia keskustelusta teidí¤n kanssanne ja ní¤emme jatkossa keskustelevamme teidí¤n kanssanne piakkoin.

 Olemme teidí¤n veljií¤ ja sisaria Galaktinen Federaatio Valosta. Rauha teille ainiaan.

 

Kanavoiminen Greg giles`in kautta

Kí¤í¤nní¶s suomeksi: Annikki Fliseus 

TAKAISIN SIVULLE: YLí–SNOUSEMUS 2012

Dejar respuesta

Please enter your comment!
Please enter your name here