Ylí¶snousemus 2012 – 20120724 Plejaadit Greg Giles`in kautta 14 Kesí¤kuuta 2012

0
7

Plejaadit Greg Giles`in kautta 14 Kesí¤kuuta 2012

Ilmoitus Galaktinen Federaatio Valosta

Jí¤lleenní¤keminen

Olemme olentoja joiden ajatuksissa on teidí¤n parasta koko ajan, emmekí¤ halua vahingoittaa teistí¤ ketí¤í¤n missí¤í¤n tilanteessa ja se on sití¤ mití¤ me olemme. Kuulumme teidí¤n perheeseen ja olemme teidí¤n ystí¤vií¤ korkeimmista valtakunnista. Olemme niití¤ jotka ovat teidí¤n ohjaajia ja enkeleití¤. Olemme niití¤ jotka luomme mí¤í¤rí¤ttyjí¤ tilanteita saadaksemme esiin tuloksia joita olette ilmaisseet ja toivoneet saada ennen teidí¤n nykyisií¤ inkarnaatioita, emmekí¤ ole mití¤í¤n vieraita teille. Emme ole ”Vieraita” sanan varsinaisessa merkityksessí¤ jota ehkí¤ tullaan ajattelemaan ja olemme tí¤í¤llí¤ teidí¤n lupauksella meidí¤n aikaisemmista yhteyksistí¤ jo ennen teidí¤n nykyistí¤ inkarnaatiota.

Kaikki se mití¤ tulee esille tí¤í¤llí¤ teidí¤n maailmassa tí¤hí¤n aikaan, olemme keskustelleet siití¤ teidí¤n jokaisen kanssa ennen kuin lí¤hditte ulos siihen nykyiseen matkaan missí¤ nyt olette. Se ei ole mikí¤í¤n yllí¤tys teille vaan se johtuu teidí¤n muistista suunnittelu hetkellí¤, kun asiat tapahtuvat se vaikuttaa sekí¤ ihmetystí¤, mystilliseltí¤ ja osaksi sití¤ mikí¤ on tuntematonta.

Todellisuudessa ei ole olemassa mití¤í¤n sellaista joka tapahtuu tí¤í¤llí¤ jota ette tiedí¤, ettekí¤ tí¤ysin ymmí¤rrí¤ mití¤ on jo suunniteltu melko pitkí¤llí¤ ajalla. Mití¤ me, teidí¤n ystí¤ví¤t ja perheet jotka ovat jí¤senií¤ Galaktinen Federaatio Valosta haluaisimme aloittaa juuri nyt on se ettí¤ ilmaista teille tai pikemminkin auttaa teití¤ muistamaan osa suunnitelmista jota me luulemme on sopiva aika aloittaa paljastaminen tí¤í¤llí¤ teidí¤n maailmassa.

Emme tee mití¤í¤n jossa olemme osallisena teidí¤n kanssa suunnitteluissa tai tehneet ilman teidí¤ lupaa ja se on yksin kertaisesti sillí¤ tavalla, eikí¤ mitenkí¤í¤n muuten. Monet teistí¤ uskovat siihen ettí¤ olemme teille vieraita ja ettí¤ olemme erilaisia mití¤ te olette ja ettí¤ olisimme kutsumattomia vieraita tai luvattomia tunkeilijoita jollain tavalla ryí¶stí¤mí¤ssí¤ ja ottamassa sití¤ mití¤ omistatte, joka tuskin on sití¤ ja toivomme ettí¤ muistaisitte ketí¤ me olemme? Olemme juuri niití¤ olentoja jotka tulevat samoista paikoista kuin  te olette tulleet, eikí¤ paikoista mistí¤ te ette olisi tulleet. Voitteko ymmí¤rtí¤í¤ tí¤tí¤? Ymmí¤rrí¤ttekí¶ te ettí¤ maailmat ja valtakunnat joita me kutsumme kodiksi ovat niití¤ maailmoja ja valtakuntia jota te myí¶skin nimití¤tte kodiksi?

Monet teistí¤ eiví¤t nimití¤ maapalloa muissa tapauksissa kodiksi ja moni meistí¤ ei nimití¤ myí¶skí¤í¤n maapalloa kodikseen. Tí¤mí¤ on siis yhteistí¤, mutta on olemassa olentoja jotka nimittí¤ví¤t maapallon kodikseen. Kuitekin he tulevat alkuperí¤isin paikoista joka myí¶skin on meidí¤n alkuperí¤inen paikka. Meillí¤ on kaikilla sama alkuperí¤. Monet teistí¤ ymmí¤rtí¤ví¤t tí¤ssí¤ vaiheessa  ettí¤ kaikki ovat yhtí¤ ja me toivomme ettí¤ useammat teistí¤ ymmí¤rtí¤isiví¤t tí¤mí¤n hyvin perusteellisesti, hengellinen ymmí¤rtí¤mys siití¤ ettí¤ kaikki alkaa siití¤ samasta pisteestí¤.

Ei voi hyppií¤ tiellí¤ kehittyneempí¤í¤n kí¤sitteeseen hengellisesti ennen kuin ymmí¤rtí¤í¤ tí¤mí¤n peruslain ja me toivomme ettí¤ te kaiiki luette ní¤mí¤ sanat  ”Olemme kaikki yhtí¤â€ – mití¤ on se silloin joka risteilee teidí¤n ajatusmaailmassa? Luuletteko ettí¤ tí¤mí¤ on vain runollista puhumista joka tarkoittaa ettí¤ me kaikki olemme ystí¤vií¤ tai ettí¤ me kaikki pelaamme samassa tiimissí¤ tai ettí¤ me kaikki tulemme samasta paikasta? Vai tarkoittaako se jotakin muuta teille? Tarkoittaako se teille juuri sití¤ mití¤ ní¤mí¤ sanat todellakin tarkoittavat- ettí¤ me kaikki olemme yhtí¤?

Olemme kaikki yhtí¤ sillí¤ perusteella ettí¤ kaikki ovat yhdistyneití¤ ja jokainen yksityinen asia on tí¤ssí¤ Universumissa yhdistyneití¤, eikí¤ ole olemassa eri osastoja, annoksia, osia tai sivuja, sillí¤ se on vain se yksi ainoa, kokonaisuus ja kaikki mikí¤ on. On olemassa vain me, eikí¤ ole olemassa me tai he. Toivomme ettí¤ jokainen teistí¤ joka lukee ní¤mí¤ sanat juuri tí¤llí¤ hetkellí¤ ymmí¤rtí¤ví¤t tí¤mí¤n hyvin perusteelliseksi, mutta myí¶skin hyvin tí¤rkeí¤ksi, asialliseksi meidí¤n olemassa olosta, sillí¤ se on totuus.

Tí¤mí¤ on sití¤ mití¤ koko tí¤mí¤ Universumin verkko on kylvetty.. Olemme kaikki yhdistettyjí¤ toistemme kanssa kaikkiin objekteihin ja olemme kaikki yhdistettyjí¤ menneisyyteen, nykyiseen ja tuleviin aikatauluihin. Olemme kaikki yhdistetty kaikkiin maailman nurkkiin tí¤ssí¤ Universumissa, riippumatta siihen onko se tí¤hti, planeetta, asteroidi, komeetti tai galax, sillí¤ ei ole mití¤í¤n merkitystí¤ miten suuri tai pieni se on vaan olemme kaikki yksi ja sama.

Toivomme ettí¤ muistat ní¤mí¤ sanat ja sanon sinulle itse seuraavalla kerralla kun tunnet ettí¤ alat epí¤ilemí¤í¤n meití¤ tai epí¤ilykset alkavat kasvaa sisí¤llí¤si ettí¤ me teidí¤n perhe ja ystí¤ví¤t, me jotka olemme siní¤ olisimme tí¤í¤llí¤ rikollisella tarkoituksella ja ettí¤ meidí¤n tarkoitus olisi valehdella teille tai ryí¶stí¤í¤ teidí¤t jollain tavalla. ” olemme kaikki yksi ja sama” ovat sanoja jotka haluaisimme sinun sanovan niille varjoille jotka tulevat pelosta jotka alkavat ryí¶mií¤ sisí¤llí¤si ja pimentí¤í¤ valoasi. ” olemme yksi ja sama” ovat sanoja joita haluaisimme ottavan mukaasi meiltí¤ keskustelussamme tí¤ní¤í¤n.

Ní¤emme niin monta teistí¤ ní¤ihin aikoihin jotka ní¤keví¤t meidí¤t kuin olisimme vieraita heille, mutta nyt on aika jí¤ttí¤í¤ sivuun koko tí¤mí¤ ví¤í¤rin kí¤sitys ja jos voisitte auttaa meití¤ ní¤issí¤ ví¤í¤rinkí¤sityksien hí¤vittí¤misessí¤? Voisitteko valaista siellí¤ missí¤ on varjoja teidí¤n sosiaalisen verkoston kautta, kun ní¤ette toisten alkavan levittí¤mí¤í¤n ví¤í¤rí¤í¤ tietoa jolla on voimaa muuttaa peloksi ja paniikiksi? Voitteko ystí¤ví¤llisesti ja kunnioittavasti vastata heidí¤n peloittaviin kommentoimisiin, ettí¤ olemme kaikki yhtí¤, eikí¤ kukaan tí¤llí¤ planeetalla tule kohtaamaan jotain jota he eiví¤t tunne eiví¤tkí¤ olisi osa heistí¤?

On itsestí¤í¤n selví¤í¤ ettí¤ aina tulee olemaan uusia kasvoja joita tulette tapaamaan ja ystí¤vystymí¤í¤n, mutta emme sano ettí¤ teillí¤ olisi henkilí¶kohtaisia tapaamisia jokaisen yksityisen olennon kanssa Universumissa. Se mití¤ haluamme sanoa on se ettette koskaan tapaa niití¤ jotka eiví¤t olisi osa teidí¤n elí¤mí¤stí¤, sillí¤ me olemme kaikki yhtí¤ ja jokainen yksilí¶ tí¤ssí¤ Universumissa vaikuttaa toisten yksilí¶iden elí¤mí¤í¤n tí¤ssí¤ Universumissa.

Sillí¤ tavalla jokainen teistí¤ planeetalla jota te nimití¤tte maapalloksi ovat yhdistyneití¤ ja elí¤mí¤í¤nne yhteenliitettyjí¤ ja se mití¤ yksi saa kokea, kokee sen kaikki yhdellí¤ tai toisella tavalla ja se koskee myí¶skin kaikkia muitakin olentoja koko tí¤ssí¤ Universumissa. Se on sillí¤ tavalla kun se on ihanasti muodostettu Universumissa ettí¤ tuoda esille se paras meissí¤ ja viedí¤ yhteen niin kuin jo olemme ja aina olemme olleet.

Olemme yhdistettyjí¤ nyt. Me koemme kaikki sen mití¤ siní¤ koet ja se yhdistí¤í¤ jokaisen olennon ja jokaisen objektin oli se elí¤ví¤ tai ei koko tí¤mí¤n Universumin kautta. Voit nimittí¤í¤ sen ihanan tehtí¤ví¤n jonka me kaikki ansaitsemme ”Jí¤lleenní¤keminen” sillí¤ sití¤ ei voi todellakaan sanoa millí¤í¤n paremmalla tavalla. Oletko valmis jí¤lleen ní¤kemiseen? Oletko valmis jí¤lleen ní¤kemiseen kaikessa Universumissa jossa olet jo yhdistí¤ytynyt, vaikka et ole vain muistanut sití¤ vielí¤? Monelle teistí¤ se on kuitenkin jo aika siihen ja niille jotka tekeví¤t valintansa on aika jí¤lleenní¤kemiseen.

Teistí¤ on yhtí¤ monta joka ei valitse jí¤lleenní¤kemistí¤ tí¤hí¤n aikaan, mutta me kunnioitamme ja hyví¤ksymme heidí¤n valintansa jatkaa matkaansa illuusiossa jossa he elí¤ví¤t eristettyiní¤ jollain tavalla monista muista olennoista paikoissa ja ajoissa koko Universumissa, sillí¤ se on heidí¤n oikeus jatkaa sití¤ tietí¤ illuusiossa joka on alemmissa ulottuvuuksissa. Heidí¤n matkansa tulee myí¶skin johtamaan niihin kokemuksiin, tietouksiin, viisauksiin ja vastauksiin mití¤ he etsiví¤t. Se ei ole meidí¤n oikeus ettí¤ tí¶nií¤ tai vetí¤í¤ heití¤ ottamaan askeleita tiellí¤ joita me valitsemme. Kaikki meidí¤n valinnat ovat pyhitettyjí¤, yhtí¤ arvokkaita ja yhtí¤ kunnioitettuja, sekí¤ hyví¤ksyttyjí¤ kuin jonkun muunkin valinta. Se on sillí¤ tavalla ja tí¤ytyy ollakkin tí¤ssí¤ universumissa.

Sallitkaa heidí¤n jotka valitsevat olla jí¤ljellí¤ illuusion eristyneisyydessí¤ jatkaa kulkuaan siellí¤ minkí¤ he valitsevat tí¤hí¤n aikaan, sillí¤ tulee olemaan pí¤iví¤ jolloin hekin alkavat muistaa ja hyví¤ksyí¤ ettí¤ he eiví¤t ole eristyneití¤ mistí¤í¤n eikí¤ koskaan ole ollutkaan tí¤ssí¤ Universumissa. Tulemme olemaan tí¤í¤llí¤ ja odottamassa heití¤ avosylin ja avaamaan sydí¤memme toivottamaan heidí¤t tervetulleiksi takaisin, vaikka he eiví¤t sití¤ todellisuudessa ole koskaan jí¤ttí¤neetkí¤í¤n.

Tí¤llí¤ matkalla jolla me kaikki olemme on osa siití¤ illuusiosta johon me joskus menimme mukaan siiní¤ uskossa ettí¤ se oli meidí¤n ainoa totuus, mutta kaiken takana tí¤ssí¤ esityksessí¤Â  on olemassa totuus ja se totuus on se ettí¤ olemme kaikki yhtí¤ ja tulemme aina olemaan sití¤. Se on monelle teistí¤ sití¤ ettí¤ vielí¤ kerran ymmí¤rtí¤í¤ sen hengellisen ja tieteellisen lain.

Kiitos ettí¤ niin anteliaasti olette antanut aikaa tí¤ní¤í¤n ja toivomme ettí¤ moni teistí¤ on oppinut jotakin enemmí¤n keskusteluista ja ní¤emme edessí¤ keskusteluja uudestaan teidí¤n kanssanne.

Olemme galaktinen Federaatio Valosta.

 

Kanavoiminen: Greg giles`in kautta

Kí¤í¤nní¶s suomeksi: Annikki Fliseus

TAKAISIN SIVULLE: YLí–SNOUSEMUS 2012

Dejar respuesta

Please enter your comment!
Please enter your name here