Ylí¶snousemus 2012 – 20120724 Plejaadit Greg Giles`in kautta 12 Kesí¤kuuta 2012

0
6

Plejaadit Greg Giles`in kautta 12 Kesí¤kuuta 2012

Ilmoitus Galaktinen Federaatio

Asuntonsa valitseminen

Televisio mití¤ katsotte ja luulette ettí¤ se on uutta tekniikkaa, aivan sití¤ viimmeistí¤ sillí¤ alalla, mutta se on todellakin vanha ja vanhentunut. Sohvat joissa istutte ja monet muut asiat ovat muutuneet. Ní¤mí¤ ovat  vain muutama niistí¤ arkipí¤iví¤isistí¤ asioista mití¤ te otatte itsestí¤í¤n selví¤ní¤ asana, mutta ní¤mí¤ tulevat muuttumaan radikaalisesti ní¤iden tulevien pí¤ivien aikana. Ei tule olemaan kovinkaan paljon sití¤ mití¤ se on tí¤ní¤ pí¤iví¤ní¤,  kun se koskee tulevaisuutta johon te monet tulette menemí¤í¤n sisí¤lle.

Me Galaktinen federaatio Valosta emme halua ettí¤ kiirehditte ní¤iden muutoksien kanssa jotka tulevat olemaan fantastisia monella alueella. Haluamme sen sijaan ettí¤ te saatatte varovasti ulos niistí¤ elí¤myksistí¤ mití¤ teillí¤ on ja menní¤ uusiin totuuksiin mití¤ luulemme ettí¤ olette mukana siiní¤ ja joka on enemmí¤n antavaa nautintoa ja oppimista missí¤ te nyt elí¤tte.

Monet teistí¤ ovat jo valmiina ja muutamat teistí¤ aikovat tehdí¤ muutoksia elí¤myksissí¤, mutta on myí¶skin vielí¤ enemmí¤n niití¤ jotka eiví¤t ole valmiita tí¤llí¤ hetkellí¤ sellaisiin muutoksiin heidí¤n todellisuudessa ja he eiví¤t sití¤ varten ní¤e ollenkaan eteen pí¤in menoa niin kuin jotkut toiset tekeví¤t. Koettakaa pití¤í¤ muistissa tí¤mí¤ kun jatkatte vaivautumisianne jakaa teidí¤n totuutta muille ja tulette sen tuntemaan niissí¤ seuraavissa tapahtumisissa joka ehkí¤ ei ole olemassa tulevaisuudessa kaikille niille jonka kanssa keskustelette, sillí¤ se tí¤ytyy olla sillí¤ tavalla koska valinta on tehtí¤ví¤ tí¤í¤llí¤ joko hyví¤ksymí¤llí¤ uusi alku tai jatkaa sití¤ mihin on tottunut elikkí¤ jotkut uskovat ainakin tí¤llí¤ hetkellí¤ joka on heidí¤n ainoa totuus.

Ole kiltti ja hyví¤ksy, sekí¤ kunnioita heidí¤n valintaansa ja anna heille se tuki ja varmuus jonka he tuntevat nykyisessí¤ kodissaan heidí¤n totuudessa niin ettí¤ se voi tulla niin hí¤iritsemí¤ttí¶mí¤ksi  kuin mahdollista ja se on se paras mití¤ voitte heille tehdí¤. Ettí¤ ajaa ulos heidí¤t asunnostaan ennen kuin he ovat valmiita lentí¤mí¤í¤n siití¤ omin voimin ei ole kenenkí¤í¤n mieleistí¤.

Tí¤llaiset sielut eiví¤t ole valmiita sellaiselle matkalle joka vaatii enemmí¤n koulutusta ja kokemusta juuri siellí¤ missí¤ he ovat. í„lí¤ tunne surua heití¤ kohtaan, sillí¤ siihen ei ole mití¤í¤n aihetta. Ole sensijaan iloinen ettí¤ he ymmí¤rtí¤ví¤t mití¤ he tarvitsevat sielunsa kehittí¤miseen ja ole vastaanottavainen hyví¤ksymí¤í¤n heidí¤n valintansa kuin se paras valinta heille. Jos he voisivat ymmí¤rtí¤í¤ sinun valintasi niin ehkí¤ he eiví¤t pití¤isi siití¤ ettí¤ se olisi se paras valinta, ei ainakaan heille.

Meidí¤n valinta on henkilí¶kohtainen ja jokaisen valinnan minkí¤ teemme on pyhí¤llinen ja pití¤í¤ tulla pyhitetyksi. Pyhití¤ ja hyví¤ksy heidí¤n valintansa, sillí¤ se on juuri se valinta jonka he tuntevat parhaimmaksi juuri tí¤llí¤ hetkellí¤, sillí¤ te jotka valitsette uuden seikkailun ja uusia tehtí¤vií¤ ja ilonaiheita, sekí¤ riemuja sanomme ettí¤ se on myí¶s valinta jonka me korkeammassa valtakunnassa olemme tehneet jonka te tunnette kuin menneisyydessí¤.

On ollut olemassa se aika kun me kaikki olemme tehneet saman valinnan ja kaikki te jotka nyt tekeví¤t sen valinnan, valitsimme sen sijaan olla jí¤ljellí¤ tuttujen rajojen sisí¤llí¤ kodeisa ja niissí¤ matalissa ulottuvuuksiissa, mutta se tulee olemaan joku pí¤iví¤ kaikille sieluille valinta, joko jí¤ttí¤í¤ se vanha tai saada kokea uutta, mutta í¤lí¤ tunne ettí¤ se on sinun tehtí¤ví¤si puistella kaikkia ja herí¤ttí¤í¤ heití¤, vetí¤í¤ ylos siití¤ nykyisestí¤ totuudesta ja luulla ettí¤ se on paras hí¤nelle tai ettí¤ he tulevat ohittamaan jotain niin fantastista ja antavaa.

” Kaikki oikealla ajalla kun se on heidí¤n aikansa” ovat sanoja joita voitte ajatella tí¤ní¤í¤n. Olemme laittaneet merkille ettí¤ osa teistí¤ tuntevat ettí¤ se on teidí¤n tehtí¤ví¤ â€hajoittaa asunto” niiltí¤ jotka vielí¤ nukkuvat kodeissaan kolmannessa ulottuvaisuudessa, sillí¤ se ei ole kenenkí¤í¤n tehtí¤ví¤ juuri nyt eikí¤ muussakaan ajan kohdassa. Se mikí¤ on sinun tehtí¤ví¤si on olla johtotí¤hti valoisana niille jotka ovat herí¤í¤mí¤ssí¤ ja valitsevat seurata valon tielle joka tulee johtamaan heidí¤t ulos tí¤í¤ltí¤ ja avautumaan uuteen maailman kauneuteen ja elí¤myksiin. Se ei pití¤isi olla niin vaikeata kenellekkí¤í¤n tuntea ne merkit ettí¤ joku ní¤yttí¤í¤ kiinnostuksensa jí¤ttí¤í¤ sen nykyisen todellisuuden uusia horisonttia varten.

On olemassa ja tulee olemaan perheití¤ jotka ovat jakaantuneita, niití¤ jotka toivovat uutta lí¤htí¶kohtaa ja niití¤ jotka haluavat jí¤í¤dí¤ jí¤ljelle tí¤í¤llí¤. Sití¤ voi ajatella kipeí¤ní¤ kokemuksena niille jotka ymmí¤rtí¤ví¤t ettí¤ tulee olemaan poismenoja tí¤í¤ltí¤ ja kun tí¤ytyy sanoa hyví¤stit ainakin juuri nyt. Tí¤mí¤ on vain luonnollista, emmekí¤ tule pyytí¤mí¤í¤n teití¤ pidí¤ttí¤mí¤stí¤ sisí¤llí¤ niití¤ tunteitanne, mutta ehdotamme kuitenkin ettí¤ ymmí¤rrí¤tte sen ettette koskaan tarvitse ottaa sití¤ ikuista hyví¤stií¤, sillí¤ aina tulee olemaan mahdollisuuksia jí¤lleen tapaamiseen heidí¤n kanssaan jotka kuuluvat perheeseesi ja ystí¤viin tí¤ní¤í¤n.

Monet meistí¤ tí¤í¤llí¤ korkeimmissa valtakunnissa seisomme tí¤í¤llí¤ tí¤ní¤í¤n lí¤himmí¤isten ja rakkaittemme kanssa jotka aikaisemmin ovat olleet erotetuilla teillí¤ myí¶skin, vain jí¤lleen ní¤kemisiin ilolla ja joskus suurella yllí¤tyksellí¤ kun oli aika heille jotka jí¤iví¤t jí¤ljelle matalemmissa ulottuvaisuuksissa ja tehdí¤ valinta uuden elí¤mí¤n alkamisessa siellí¤ mití¤ me nimitetí¤í¤n kodiksi.

Tulee olemaan muita mahdollisuuksia kaikille jotka valitsevat olla jí¤ljellí¤ nykyisessí¤ ulottuvaisuudessa eiví¤tkí¤ aio nousta niihin korkeimpiin ulottuvuuksiin. í„lí¤ tunne ettí¤ sinun tí¤ytyy pakottaa niití¤ sieluja jotka haluavat olla jí¤ljellí¤, sillí¤ se on tí¤rkeí¤tí¤ antaa heidí¤n jatkaa elí¤myksií¤í¤n juuri siellí¤ missí¤ he ovat, sillí¤ he ovat vain itse jotka tietí¤ví¤t parhaiten mití¤ he tarvitsevat tai toivovat saadakseen kokemuksia.

Kiitos ettí¤ ymmí¤rrí¤tte tí¤mí¤n ja kiitos siití¤ ettí¤ annatte ní¤iden sielujen jatkaa matkaansa niin kuin se sopii heille. Kiltit, í¤lkí¤kí¤í¤ yrittí¤kí¶ turhaan ”puistella Kehtoa” heidí¤n nykyisessí¤ tilanteessa, sillí¤ se ei tule tekemí¤í¤n mití¤í¤n hyví¤í¤ ja voi  johtaa vain probleemiin joka vaan enemmí¤n myí¶hí¤styttí¤í¤ sití¤ pí¤iví¤í¤ jolloin he valitsevat jí¤ttí¤í¤ tí¤í¤llí¤ olemisen ja tulet pyhitetyksi iloisen jí¤lleen ní¤kemisen merkeissí¤ heidí¤n kanssaan.

Yrití¤ ní¤hdí¤ se kuin kaikki muutkin asiat mití¤ siní¤ teet heille tí¤ní¤í¤n on valmentumista heidí¤n ylí¶snousemiseen joka heille tulee eteen joku pí¤iví¤, vaikka se tarkoittaisi ettí¤ antaa heidí¤n olla ja jatkaa edelleen niissí¤ omissa haaveissaan ilman kaikkien asioiden oppimisessa sinun maailmassa. Se voi olla se paras osalle sieluista jotka eiví¤t ole valmiita sellaiseen elí¤mí¤n muutoksen ilmenemisessí¤.

Ihmisen psyyke on kuin tunteellinen kukka joka tí¤ytyy tulla suojatuksi myrskyltí¤ ja huonolta sí¤í¤ltí¤ ja antaa sen kukkia lí¤mmí¶ssí¤ ja auringossa, vain ví¤hí¤n sadetta silloin tí¤llí¶in, koska molemmat asiat ovat tí¤rkeití¤ sen kasvamiseen, mutta muista aina tí¤mí¤ ja tee parhaasi mukaan, ettet polje niití¤ kasveja ja anna niille liian ví¤hí¤n aurinkoa ja sadetta kasvun aikana jotta ne kukkisivat voimakkaasti, kuolemattomana olentona valossa niinkuin te kukitte nyt.

Kiitos sinun ajasta tí¤ní¤í¤n ja kiitos ettí¤ otat huomioon niihin tunteisiin ja valintoihin kaikilla sieluilla, vaikka ovat kuinka lí¤hellí¤ sinua ja tunnet ettí¤ tulevat hí¤vií¤mí¤í¤n jotakin ja kaipaamaan heití¤, sillí¤ se on juuri sillí¤ tavalla, kun kaikki tí¤ytyy jí¤ttí¤í¤ yksin saadakseen ravintoa ja kasvaa siiní¤ pihassa jonka he valinneet, riippumatta siití¤ missí¤ se piha sijaitsee.

Olemme Galaktinen Federaatio Valosta.

 

Kanavoiminen: Greg Giles`in kautta

Kí¤í¤nní¶s suomeksi: Annikki Fliseus 

TAKAISIN SIVULLE: YLí–SNOUSEMUS 2012

Dejar respuesta

Please enter your comment!
Please enter your name here