Ylí¶snousemus 2012 – 20120712 Plejaadit Greg Giles`in kautta 8 Kesí¤kuuta 2012

0
9


Ilmoitus Galaktinen Federaatio Valosta 8 kesí¤kuuta 2012

Avautuminen uuteen kukoistamiseen todellisuudessa tekee sen ettí¤ olemme valmiina aloittamaan kí¤yntiin panemisen monta niistí¤ projekteista ja ohjelmista mití¤ olemme keskustelleet teidí¤n kanssanne viimmeisten kuukausien aikana. Se mití¤ ní¤emme teille ja teidí¤n kansalle on kokonaan uusi ní¤ky siití¤ jokapí¤iví¤isestí¤ tyí¶stí¤, tekemisistí¤ ja vaikeuksista. Tarjoamme teille ratkaisuja pitkí¤lle kehittyneissí¤ tekniikoissa ja terveempií¤ keskusteluja kun se koskee suunnitelmia ja lí¤pivientií¤ ní¤issí¤ uusissa systeemeissí¤.

Monet teidí¤n nykyisistí¤ systeemeistí¤ ovat vanhoja ja osa niistí¤ ei olisi koskaan pití¤nyt viedí¤ lí¤pi sillí¤ tavalla kuin ne ovat tehty. Se mití¤ me Galaktinen Federaatio Valosta haluaisimme tehdí¤ on se ettí¤ repií¤ alas osa niistí¤ systeemeistí¤Â  ja aloittaa kokonaan aivan alusta. Luonnolllisestikin tí¤mí¤ tulee olemaan suuri sijoitus ja tulee vaatimaan monta kí¤ttí¤ ja monta aistia saadakseen menestyví¤n lopputuloksen tehtí¤ví¤stí¤. Haluaisimme mielellí¤í¤n merkin siití¤ ettí¤ olette tietoisia ja innostuneita tekemí¤í¤n muutokset leveí¤mpí¤ní¤ tai yli koko teidí¤n planeetan ja haluaisimme kuulla kuinka moni teistí¤ olisi kiinnostunut tyí¶skentelemí¤í¤n kí¤sillí¤í¤n ní¤issí¤ monessa projektissa?

Mí¤í¤rí¤tyissí¤ tapauksissa jotkut teistí¤ tulee olemaan jotka tyí¶skenteleví¤t suoraan jí¤senien kanssa meidí¤n organisaatiosta ja toiset suoraan meidí¤n kanssa, mutta se ei tule tapahtumaan kasvot kasvoja vasten vaan meidí¤n aluksilla pitemí¤llí¤ ajalla. Siihen on monta syytí¤ miksi muutamat teistí¤ tulevat tyí¶skentelemí¤í¤n kanssamme ja toiset tulevat ottamaan osaa projektiin mutta ei suoraan meidí¤n kanssa. Yksi tapa on ní¤hdí¤ se tavalla  jolla luottamusta voisi kehittí¤í¤ kuin viimmeisten kuukausien ja vuosien aikana siití¤ lí¤htien kun aloitimme kommunikaation teihin meidí¤n kanavien kautta. Olemme valvoneet  teidí¤n sosiaalista verkostoa online ja olemme tehneet listan siití¤ ketkí¤ me tunnemme ovat oikeutettuja tyí¶skentelemí¤í¤n suoraan meidí¤n kanssa kun ottaa huomioon tyí¶moraalin, siihen panoksen, lahjakkuuden tehdí¤ tyí¶tí¤ toisten kanssa, sekí¤ muut tekijí¤t jotka ovat punninneet meidí¤n pí¤í¤tí¶ksiin.

Olkaa kilttií¤ í¤lkí¤í¤kí¤ tunteko sití¤ tuomioksi millí¤í¤n tavalla, koska se ehdottomasti  ei ole niin, sillí¤ emme tuomitse ketí¤í¤n mistí¤í¤n ja se on pohjasí¤í¤ntí¶ní¤ meille. Ehdottaisimme hyvin yksinkertaisesti tyí¶skentelemí¤í¤n henkilí¶iden kanssa jotka tunnemme johon voi luottaa, vaikka emme ole koskaan aikaisemmin tyí¶skennelleet yhdessí¤ tai jos tunnemme ettí¤ teistí¤ olisi hyí¶tyí¤ meidí¤n tiimissí¤.

On myí¶skin olemassa heití¤ jotka ovat tyí¶skennelleet meidí¤n kanssa aikaisemmin ja niinkuin sanottu heití¤ jotka jo ovat- kaukana illuusiosta-ja jotka ovat jí¤senií¤ Galaktinen Federaatio Valosta, mutta luonnollisesti, siiní¤ tapauksessa odotamme jí¤lleenyhteyttí¤ kanssanne ja saada tyí¶skennellí¤ taas lí¤hemmin kuin mití¤ juuri nyt.

On olemassa monta projektia, ohjelmia ja tehtí¤vií¤ jotka pití¤isi saada aikaan ja ”oikaista alus joka hukkuu veteensí¤â€. Tulee aina olemaan monta mahdollisuutta monelle teistí¤ ja lí¶ytí¤mí¤í¤n paikkansa meidí¤n tyí¶ntekolistalla ja voi aloittaa tyí¶nsí¤ henkilí¶kohtaisesti meidí¤n kanssamme tai joku pí¤iví¤ tulla jí¤seneksi tí¤ydessí¤ kunniassa ja ní¤kemyksessí¤ meidí¤n organisaatioon. Juuri tí¤ní¤ aikana haluamme vain  saada ”pallon kierimí¤í¤n” ja aloittaa enemmí¤n  tietyistí¤ ajankohtaisista projekteista, jotka tuntuvat tí¤rkeiltí¤ pí¤í¤stí¤ kí¤yntiin.

Muutamat ní¤istí¤ projekteista tulee ottamaan monta vuotta, ehkí¤ kymmenií¤ vuosia, mutta on myí¶skin muutamia pienempií¤ tehtí¤vií¤ joita yhdessí¤ teidí¤n kanssa voitaisiin toimittaa paljon aikaisemmin. Osa niistí¤ tulemme aloittamaan tulevien pí¤ivien aikana ja odotamme hetkeí¤ jolloin saamme ”tí¶ní¤istí¤Â  muutaman ní¤istí¤ dominokuutioista” mistí¤ olemme puhuneet.

Matkanne on ollut pitkí¤ ja paljon siití¤ olemme ní¤hneet, parhaimmat sisí¤llí¤nne loistavan ja joskus se pahin mití¤ ihmiskunta voi tarjota on tullut ylí¶s pinnalle. Ní¤emme tí¤ní¤í¤n ja tulevina pí¤iviní¤ edessí¤nne mahdollisuuden antaa sen parhaimman jokaisessa teissí¤ sí¤teillí¤ koko Universumissa. Ní¤htí¤ví¤ksi kuin palava lyhty joka ní¤yttí¤í¤ tien kansalle sen kylmí¤n, pimeí¤n yí¶n teidí¤n eristí¤ytymisen kautta. Eristí¤ytyminen joka alkaa tehdí¤ loppuaan kerralla kaikille ja sití¤paitsi ikuisesti.

Olette olleet garantissa, niinkuin tapaatte sanoa, monen pitkí¤n vuoden ajan. Koko tí¤mí¤n eristí¤ytymisen aikana olette jí¤í¤neet sinne, ettí¤ lí¶ytí¤isitte ratkaisuja probleemiinne itse, mutta hankaluudet jotka olisivat tarvinneet ratkaisuja olivat itsenne luomia ja sití¤ varten ní¤imme ne tí¤rkeí¤ksi ettí¤ ratkaisette  ne itse joita olette itse luoneet.

Mí¤í¤rí¤tyillí¤ alueilla olette tehneet oikein hyvin ja toisilla alueilla on esiintynyt suuria probleemia epí¤onnistumisista, lí¶ytí¤í¤ ratkaisuja hankaluuksiin jotka ovat olleet jo  monia vuosia nyt-teollisuuden revoluutioajasta saakka teidí¤n historiassa. Siiní¤ suuressa kuvassa on tí¤mí¤ aika teidí¤n historiassa hyvin pieni, mutta kuitenkin se on jí¤ttí¤nyt hí¤vittí¤mí¤ttí¶mií¤ jalan jí¤kií¤ matkallanne. Muutamat ní¤istí¤ jalan jí¤ljistí¤ ovat syvií¤ ja ovat aiheuttaneet suuria hankaluuksia teille, mutta me olemme valvoneet teidí¤n kehitystí¤ ja huolellisesti valvoneet siití¤, mití¤ on esiintynyt jossain huonossa suunnittelussa tai sen lí¤piviemisessí¤ ja mití¤ me ní¤emme eniten riippuu nuukuudesta teollisuuden johdossa, jotka ní¤keví¤t vain voiton, mahdin ja kontrollin heidí¤n ví¤lineení¤ motivaatiossa.

Mití¤ me toivoisimme tehdí¤ on se ettí¤ ottaa pois ní¤mí¤ baroonit mahdista ja ottamalla pois tarve yleisiltí¤ teollisuuksilta, sekí¤ systeemit joita he kontroloivat. Tí¤mí¤ on yksi niistí¤ projekteista meidí¤n ” tekemislistalla” ja se on niití¤ projektia joka ottaa kauimman ajan viedí¤ tí¤ysin lí¤pi. Muutamat ní¤istí¤ systeemeistí¤ ovat syví¤lle juurtuneita yhteiskunnassanne niin ettí¤ vain tí¤ydellinen lí¤pikí¤yminen tulee olemaan lí¤í¤ke siihen ja sití¤ varten tarvitsemme tí¤ydellistí¤ yhteistyí¶tí¤ ja niin monta halukasta kuin on mahdollista ottamaan osaa projektiin. Se mistí¤ me puhumme, on teidí¤n kuljetussysteemi, jí¤tesysteemi, vedenpuhdistussysteemi, systeemit elintarviketuotannossa, terveyden hoito, suoja ja hyvinvointi, sekí¤ systeemit kontrolleissa. Probleemat jotka pití¤isi olla luonnollisia myí¶skin hankaluuksissa joita ihmiset ovat aiheuttaneet teidí¤n maailmassa.

Jos katsoo tí¤tí¤ listaa, niin olemme vakuuttuneet siití¤ ettí¤ ní¤ette heti kuinka suuria tehtí¤ví¤t ovat ainakin tietyissí¤ tai kaikissa ní¤issí¤ kí¤ynnistí¤vissí¤ projekteissa ovat. On olemassa monta muutakin tehtí¤ví¤í¤ joka vaatii merkillisyyttí¤ heti ja olemme myí¶s vakuuttuneita siití¤, ettí¤ voitte ymmí¤rtí¤í¤ mití¤ varten tykkí¤í¤mme ettí¤ on tarvetta alkaa ottamaan yhteyttí¤ monelle teistí¤ ja ví¤rví¤tí¤ apua monelta muulta saadakseen aloittaa ainakin muutamia alkavista jaksoista  ní¤issí¤ projekteissa.

Se mití¤ me haluaisimme nyt on vain se ettí¤ saada kí¤sitys siití¤ kuinka monet teistí¤ olisi halukkaita ottamaan osaa tí¤hí¤n projektiin. Pyydí¤mme teití¤ jí¤ttí¤mí¤í¤n meille sanoman tí¤mí¤n ilmoituksen aikana, vain ettí¤ annatte meille ideoita kuinka monta teistí¤ voidaan laskea sisí¤lle ottamaan ní¤ití¤ tehtí¤vií¤ kanssamme tulevien pí¤ivien aikana. Niinkuin olemme sanoneet aikaisemmin, seuraamme kokonaan teidí¤n sosiaalisia verkostoja online ja meillí¤ on tiimi joka tekee listoja ja yhdistí¤í¤ vastauksenne meidí¤n tarjontaan, sekí¤ informaatiossa jonka jaamme teille meidí¤n kanaviemme kautta. Voitte jí¤ttí¤í¤ kommentaarin tí¤mí¤n ilmoituksen aikana joka julkaistaan jossakin teidí¤n verkostossa, tai jollain sivulla missí¤ on kommentoimisia, voitte tehdí¤ sen minun blogg http://ascensionearth2012.blogspot.com.

Olkaa ystí¤ví¤llisií¤, í¤lkí¤í¤kí¤ lí¤hettí¤kí¶ henkilí¶kohtaisia ilmoituksia Facebook`in tai e-mail´in kautta, koska GFL eiví¤t lue meidí¤n henkilí¶kohtaisia mail, sillí¤ he hyví¤ksyví¤t ja kunnioittavat meidí¤n yksityiselí¤mí¤í¤ koko ajan.. Ní¤iní¤ aikoina tí¤mí¤ on ainoa keino kun voidaan kommunikoida kanssanne. Tulevina pí¤iviní¤ tí¤mí¤ tulee muutumaan, voitte olla varmoja siití¤, sillí¤ enemmí¤n suora linja kommunikaatiossa  tullaan avaamaan. Emme halua siití¤ keskustella juuri nyt mití¤ se merkitsee, mutta voimme sanoa ettí¤ se tulee ví¤hí¤n tai ei kysymykseen sen aitoudesta tai todellisuudesta ní¤issí¤ ilmoituksissa, sillí¤ kaikki tulevat tietí¤mí¤í¤n ettí¤ se on todellakin me Galaktinen Federaatio Valosta, joka puhuu teidí¤n kanssanne. Tí¤ní¤í¤n se on teidí¤n valinta jos uskotte ní¤ihin sanoihin mití¤ luette tai ette. Tí¤mí¤ on yksi niistí¤ valinnoista jotka ovat teidí¤n ja me kunnioitamme ja hyví¤ksymme teidí¤n valinnan, aina.

Luulemme ettí¤ monet niistí¤ vaikeuksista jotka koette tí¤ní¤ aikana voitaisiin lieventí¤í¤ jos useampi teistí¤ yksinkertaisesti lí¶ytí¤isi tavan luottamiseen informaatiossa joka teille annetaan. Me ní¤emme niin monta teistí¤ joka epí¤ilee suojausta tai meidí¤n kanavien lahjakkuutta, siis pyydí¤mme teití¤ juuri nyt lí¶ytí¤mí¤í¤n sen tavan jolla voi saada loppumaan epí¤ilynsí¤ ilmoitusten luottamiseen, voitte sensijaan yrittí¤í¤ suunnata mahdollisuuden ettí¤ ní¤mí¤ sanomat ovat todellisia. Ní¤hkí¤í¤ ne avoimilla aisteilla ja avoimella sydí¤mellí¤, yrití¤tte vain tuntea, ettí¤ joku yrittí¤í¤ tulla teidí¤n lí¤pi ja jakaa jotakin teidí¤n kanssanne.

Loppupí¤í¤stí¤ se ei tule kysymykseenkí¤í¤n meidí¤n olemassa olosta ja ettí¤ me todellakin olemme kommunikoineet jo pitemmí¤n ajan kanavien kautta jotka olemme valinneet siití¤ syystí¤ ettí¤ heidí¤n lahjakkuus ja heidí¤n tulokset ovat osoittaneet sen ettí¤ he tekeví¤t tyí¶nsí¤ joka tí¤ytyy tehdí¤ ja suorittaa se loppuun saakka ja tí¤mí¤ on se syy miksi he ovat tulleet valituiksi tí¤hí¤n tyí¶hí¶n, eikí¤ siihen ole mití¤í¤n muuta syytí¤, eikí¤ ole mití¤í¤n muuta takaajatusta siihen muuta kuin ettí¤ tuoda esille meidí¤n sanomat, eikí¤ ole mití¤í¤n salaista tai jotain mystillistí¤ asiassa, niin yksinkertaista se on.

Yrittí¤kí¤í¤ ní¤hdí¤ tí¤mí¤ asia ja ymmí¤rtí¤í¤ se, í¤lkí¤í¤kí¤ ottako esille niití¤ kuvia ja hyí¶kkí¤yksií¤ kanavia kohtaan, sillí¤ sití¤ mití¤ he tekeví¤t ovat palveluja teille jotka antavat pitkií¤ rivejí¤ informaatiota joka tulee meiltí¤ ja jotka ovat kirjoitettu teille enemmí¤n tai ví¤hemmí¤n. Tulevina pí¤iviní¤ henkilí¶llisyydet meidí¤n kanavista tullaan tekemí¤í¤n selviksi teille ja tulette tietí¤mí¤í¤n sanat joita olette lukeneet ettí¤ ne ovat aitoja meiltí¤ korkeammista ulottuvaisuuksista.

Kiitoksia teille tí¤ní¤í¤n. Odotamme saavamme lukea teidí¤n vastauksia osanottamisessa meidí¤n tarjouksiin joistakin niistí¤ suurista projekteista, mistí¤ olemme keskustelleet kanssanne. Tulemme kokoamaan listat heiltí¤ jotka ovat ní¤yttí¤neet halukkuutta osanottamisessa kí¤ynnistí¤ttí¤ví¤í¤n projektiin ja ní¤emme edessí¤ tyí¶skentelemisen suoraan tai epí¤suoraan monen kanssa teistí¤.

Meidí¤n tí¤ytyy laittaa erilaisuutemme sivuun ja lopettaa jauhaminen toistemme kanssa, koska tí¤llaiset muodot kommunikaatiossa ovat ní¤yttí¤ytyneet tarpeettomiksi ilman suositteluja tai palkkoja. Suosittelemme sití¤ ettí¤ keskustelette enemmí¤n  avoimesti ilman pelkoa kostotoimenpiteisiin, kuin ei tervetulleita kommentoimisia tai loukkauksia. Haluaisimme ettí¤ ottaisitte enemmí¤í¤n osaa keskusteluissa, mikí¤ koskee meidí¤n lí¤sní¤oloa tí¤í¤llí¤ teidí¤n maailmassa ja ne monet projektit joita me tulemme viemí¤í¤n lí¤pi teidí¤n avulla, sillí¤ se on se mití¤ se koskee juuri nyt, eikí¤ mikí¤í¤n muu ole niin kiireellistí¤ ja tí¤rkeí¤tí¤ tí¤ssí¤ vaiheessa, mutta paljon riippuu ní¤istí¤ monesta projektista ja ví¤lttí¤mí¤ttí¶myyksistí¤ meidí¤n esittelyissí¤ ja meidí¤n avuista, jotka vain voidaan antaa teille sen kautta ettí¤ me tehdí¤í¤n tyí¶tí¤ yhdessí¤ puolueessa.

Anna kaikkien muiden ilmaista kí¤sityksensí¤ ilman sensuuria, nuhteita ja kritiikkií¤ heidí¤n uskonnollisista tai muista ní¤kí¶kohdista. Kun te kaikki tekisitte sen niin meidí¤n tyí¶ olisi paljon helpompaa kerí¤tí¤ tiedonannot jotka tulevat johtamaan lopulliseen tulokseen jos aika nyt on se oikea, ettí¤ voimme menní¤ eteenpí¤in ja aloittaa ne monet projektit teidí¤n kanssa. Tí¤mí¤ on sití¤ mití¤ me pyydí¤mme juuri nyt.

Haluaisimme myí¶skin ní¤hdí¤ ví¤hí¤n enemmí¤n rauhallisia ja konstruktiivisempií¤ keskusteluja teiltí¤, eikí¤ vain kovia sanoja ja kritiikkií¤ joita lí¤hetí¤tte edestakaisin, sillí¤ se auttaisi meití¤ ja pitemmí¤llí¤ tí¤htí¤imellí¤ myí¶s teití¤, sillí¤ mití¤í¤n ei ratkaise jauhamisella ja perusteluilla. Mikí¤í¤n ei lí¶ysí¤í¤nny sillí¤ tavalla ja se on yksi niistí¤ lí¤ksyistí¤ mití¤ tulitte tí¤nne opettelemaan.

Ní¤emme ettí¤ monet teistí¤ ovat oppineet sen lí¤ksyn ja yrittí¤ví¤t tehdí¤ parhaansa ystí¤ví¤llisillí¤ keskusteluilla toistensa kanssa, myí¶skin mielettí¶missí¤ ja loukkaavissa tilanteissa teití¤ vastaan mikí¤ on teidí¤n luonteen ominaisuus ja uskonkí¤sitys. Kiití¤mme kaikkia teití¤ jotka ovat tosissaan yrittí¤neet kommunisoida paremmin ja ví¤littí¤í¤ ideoitanne, sekí¤ ajatuksia toistenne kanssa, mutta myí¶skin kunnioittavalla tavalla. Haluamme vaan sanoa ettí¤ tí¤llainen tapa on effektiivinen ja tulee johtamaan siihen ettí¤ asiat tulevat tehtyí¤ tí¤í¤llí¤ teidí¤n maailmassa.

Mití¤í¤n ei voi saada aikaan ennen kuin olette oppineet seurustelemaan toistenne kanssa. Tí¤mí¤ alkutekijí¤,” nurkkakivi” pohjalla johon teidí¤n uusi maailma tullaan rakentamaan. Emme toivo ettí¤ tullaan rakentamaan se ví¤í¤rí¤lle pohjalle, joka on perusteltu hiomisella, vihalla ja hyí¶kkí¤yksillí¤ toisianne kohtaan, sillí¤ me haluamme sensijaan auttaa teití¤ rakentamaan teidí¤n uutta paratiisia vahvalle pohjalle jossa tí¤ytyy olla hyví¤ksyminen ja kunnioittaminen toistenne uskoon ja ní¤kí¶kohtiin, sekí¤ kommunikaatiohon joka on avoin, vapaa sesuurista, mielettí¶myydestí¤, tuomitsemisesta ja henkilí¶kohtaisista hyí¶kkí¤yksistí¤, sillí¤ se on pohja mití¤ emme halua auttaa rakentamaan ylí¶s , mutta pyydí¤mme sensijaan teití¤ paneutumaan vahvalle pohjalle, ennenkuin me yhdessí¤ aloitetaan rakentamaan teidí¤n uutta maailmaa siihen.

Kiitos teidí¤n osallistumisista tí¤llí¤ alueella ja me varmistamme teille oikean mí¤í¤rí¤n vaivautumiseen niin ettí¤ tulette ní¤kemí¤í¤n palkkanne, sillí¤ niin paljon voi voittaa ja seurata avoimella, vapaalla ja ystí¤ví¤llisellí¤ kommunikaatiolla. Haluamme mielellí¤í¤n ní¤hdí¤ parannuksia tí¤í¤llí¤ ja tulemme taas seuraamaan teidí¤n sosiaalista verkostoa ja odotamme ní¤keví¤mme kuinka hyvin osaatte kommunikoida toistenne kanssa, sekí¤ meille, sillí¤ panemme merkille monia kommentaaria jotka ovat suunnattu meille ja meidí¤n syy miksi olemme tí¤í¤llí¤.

Sanomme taas teille, ettí¤ meidí¤n syy olla tí¤í¤llí¤ on se ettí¤ auttaa teidí¤n maailmassa tekemí¤í¤n ne muutokset jotka ovat ví¤lttí¤mí¤ttí¶mií¤ saada aikaan, ní¤kemí¤í¤n kehitys eteen pí¤in sille asteelle kuin galaktinen tai pikemminkin planetaarinen yhteiskunta. Tulee olemaan aika joka planeetan matkalla tí¤mí¤n Universumin kautta, kun pí¤í¤mí¤í¤rí¤ on ylletty nousemassa seuraavaan askeleeseen evoluutiossa ja se on nyt teidí¤n vuoro, kansalle planeetalla jota te nimití¤tte maapalloksi. Seisoa ní¤kí¶pisteessí¤ ja  tehdí¤ seuraava askel tí¤ydennyksestí¤ ja palkkiosta, sillí¤ se on nyt teidí¤n vuoro ja teidí¤n mahdollisuus, mutta me ehdotamme, ettí¤ te teette mití¤ voitte hyí¶dyksenne tí¤stí¤ mahdollisuudesta ja kaikki mikí¤ on mahdollista teille siití¤, sillí¤n ne vaiheet kuin planeetan kehitystie sijaitsee hyvin kaukana toisistaan ja se ottaa monta aionia ajassa, sekí¤ paljon vaivaa ihmisten osalta yltí¤í¤ sinne.

Te kaikki yhdessí¤ olette matkustaneet teidí¤n planeetalla ympí¤ri sití¤ rataa tí¤mí¤n galaxin ja galaxin matkaamisen Universumin kautta, sillí¤ te kaikki ansaitsette kehumista ja palkkion sellaisesta vaivasta ja urotyí¶stí¤ jota olette kovin taistelleet. Teidí¤n palkkio sellaisesta koetuksesta on edessí¤nne ja sanomme teille ettí¤ ne vaikeat ajat, taisteleminen ja kieltí¤ytyminen puutteesta, kí¶yhyydestí¤, ní¤lí¤stí¤ sotien aikana ja ví¤kivalta, likaisuuden ja jí¤tteiden kautta tulevat olemaan jí¤í¤nní¶ksií¤ teidí¤n aikaisemmista kokemuksista jotka ovat tehneet teistí¤ koetun ja todellisen olemuksen tavattomasta tietoudesta, viisaudesta ja voimasta mití¤ olette tí¤ní¤í¤n, sillí¤ tí¤mí¤ pí¤iví¤ on teidí¤n ja mikí¤í¤n muu ei tekisi meití¤ onnellisemmaksi kuin ní¤hdí¤ jokainen teistí¤ nauttivan siití¤ tí¤ydellisesti. Olette ansainneet sen ja kaikki ne hinnat mitkí¤ tulevat sen mukana.

Olemme Galaktinen Federaatio Valosta.

Kanavoiminen Greg giles`in kautta

Kí¤í¤nní¶s suomeksi: Annikki Fliseus

TAKAISIN SIVULLE: YLí–SNOUSEMUS 2012

Dejar respuesta

Please enter your comment!
Please enter your name here