Uppstigna Mí¤stare – 9 Batz, 19 Moan, 9 Eb via Nidle 21 maj 2013

0
8

Sheldan Nidle

21 maj 2013

Originaltext: www.paoweb.com

9 Batz, 19 Moan, 9 Eb

Dratzo! Vi kommer igen med mer att berí¤tta fí¶r er. Er ví¤rld fortsí¤tter att ví¤xla mellan fí¶rsí¶ken i Ví¤st att utlí¶sa en konflikt som kan minska de kommande globala fí¶rí¤ndringar som hotar den mí¶rka kabalens maktbas, och Rysslands avsikt att tvinga pí¥ Ví¤st en ny verklighet. Den hí¤r dynamiken har flí¶dat fram och tillbaka under hela det sista í¥rtiondet. í„ven om detta mí¤rkliga maktspel ní¤rmar sig en niví¥ som pí¥minner om fí¶rsta ví¤rldskrigets bí¶rjan, drar det sig sedan undan infí¶r denna fí¶rfí¤rliga mí¶jlighet. Samarbetsgrupperna frí¥n Agartha har ocksí¥ varit mycket framgí¥ngsrika med att desarmera situationen i Mellaní¶stern. Inte desto mindre visar den hí¤r pí¥gí¥ende politiska balansgí¥ngen vikten av att fí¶ra den hí¤r instabila situationen till ett avslut. Himlen fí¶rsí¤krar oss att det hí¤r stí¤ndiga politiska kí¤bblet helt enkelt í¤r de sista ví¥ndorna frí¥n en typ av diplomati som lí¤nge anví¤nts av staterna i Ví¤st och att ingen konflikt kommer att bli resultatet av den. Faktum í¤r att det kommande gudomliga ingripandet kommer att fí¶rvandla hela denna sorgliga rí¶ra. Samtidigt fortsí¤tter man inom Ví¤rldens Domstolar att samla mer juridisk ammunition fí¶r att anví¤nda mot kabalen. Drivkraften “att stí¥ till svars” blir starkare fí¶r varje dag och í¶kar antalet av dem som redan arresterats och av dem som precis stí¥t i begrepp att bli.

Er verklighet í¤r dí¶ende eftersom det ekonomiska system som den bygger pí¥ sakta mals ner mot ett stopp. Den liknar en enorm vattenkvarn som í¤r beroende av en flod som snabbt hí¥ller pí¥ att torka ut. í„garna till kvarnen, den mí¶rka kabalen, inser vad som sker och í¤r instí¤llda pí¥ att pressa ut det allra sista ur sin slappa utrustning. Kabalen jagar desperat efter en lí¶sning fí¶r att í¥terstí¤lla flodens fallande niví¥er, men trots sina anstrí¤ngningar finner de ingen lí¶sning. Vi har vid otaliga tillfí¤llen informerat kabalen om vad de borde acceptera fí¶r att lí¶sa sitt dilemma, men dess svar har varit att envist fortsí¤tta pí¥ samma kurs. Vi har dí¤rfí¶r vidtagit de í¥tgí¤rder som Himlen instruerat oss att gí¶ra. Kabalen í¤r fullt medveten om att dess tid í¤r ute, í¤ndí¥ í¶kar man sin beslutsamhet att fí¶rsí¶ka dra fram ní¥got orealiserbart mirakel ur luften. Vi ser pí¥ och fí¶rundras í¶ver deras idiotiska reaktion infí¶r det oundvikliga som pressar ner dem. Det í¤r dags fí¶r dessa mí¶rkerstyrda regeringar att lí¤gga av och avslí¶ja sanningen fí¶r sina belí¤grade befolkningar.

Ví¥r samarbetspersonal har precis avslutat en rad informationsutbyten med flera regeringar i Ví¤st, dí¤r vi tydligt visat dem att deras dilemman í¤r ví¤rldsomfattande och pí¥verkar hela den globala ekonomiska strukturen som nu faller samman runt dem. Den praktiska lí¶sningen í¤r att tillí¥ta att nya regeringar (new governance) infí¶r raden av nya ekonomiska program och í¶verflí¶dsprogram, inklusive det formella avslí¶jandet om ví¥r existens. Vi avvaktar dí¤rfí¶r den tidpunkt som valts av Himlen fí¶r att agera och avslí¶ja oss fí¶r er. Detta kommer ocksí¥ att vara tidpunkten fí¶r rader av tillkí¤nnagivanden frí¥n bí¥de inví¥narna i Agartha och de Uppstigna Mí¤starna, vilka kommer att avslí¶ja det ni behí¶ver veta fí¶r att fí¥ en rimlig uppfattning om det som verkligen sker i er ví¤rld. Dessa informationsstrí¥k kommer att utlí¶sa en snabb fí¶rí¤ndring inom ert medvetande och presentera nya sí¤tt att fí¶rí¤ndra era samhí¤llen som mí¶jliggí¶r ett kreativt samarbete mellan dem. Vi ser tydligt de labyrintliknande problem som skapats av era nuvarande regeringar, varfí¶r man har kommit í¶verens om en helt ny struktur som man kan lita pí¥ fí¶r att frí¤mja ert nya ví¤lstí¥nd och era nya verkligheter.

Vi stí¥r vid randen till det stora ingripande som pí¥bjudits av Himlen. Detta kommer att í¶ppna dí¶rren fí¶r en fí¶rsta kontakt och en ny relation mellan er och Agartha. Omfattningen av den kommande teknologií¶verfí¶ringen kommer att fí¶rví¥na er! Er ví¤rld í¤r berí¤ttigad till ett teknologiskt utvecklingssprí¥ng som í¤r vida í¶verlí¤gset tillkomsten av den bí¤rbara datorn med dess mí¥nga fí¶rgreningar sí¥som plattor och smarta telefoner. Som en parentes kan ní¤mnas att dessa medfí¶rt en del allvarliga hí¤lsoproblem! Som motvikt till detta kan en del av den nya tekniken inte bara í¶ka er allmí¤nna hí¤lsa och vitalitet, utan í¤ven era medvetandeniví¥er, samtidigt som den lí¤ttare och mer effektivt knyter samman er ví¤rld. Ni kommer att se pí¥ teknologi i allmí¤nhet som “medvetandeverktyg” och bí¶rja anví¤nda er tid till att ta till er kunskap, till att meditera och fundera pí¥ det fulla medvetandets kommande mirakel. Som era mentorer kommer vi att visa pí¥ era fí¶rmí¥gors enorma betydelse, vilka till stor del fortfarande finns vilande inom er, eftersom detta í¤r ví¤sentligt att fí¶rstí¥ infí¶r resans ní¤sta fas mot ert gudomliga í¶de.

Blessings! Vi í¤r era Uppstigna Mí¤stare! Vi kommer denna lyckobringande dag fí¶r att gí¶ra ní¥gra viktiga tillkí¤nnagivanden. Lí¥t oss fí¶rst ví¤lsigna ví¥ra rymdfamiljer och ví¥ra familjer i Inre Jorden. De kommer nu att gí¶ra scenen klar infí¶r ní¤sta steg pí¥ er resa mot fullt medvetande. Himlen pí¥bjuder att var och en av er nu mí¥ste bli medveten om att ni inte í¤r ensamma i detta magnifika, vidstrí¤ckta Universum. Det kommer inom kort att i dagsljus bli demonstrationer runtom pí¥ himlen frí¥n ní¥gra av de enorma flottor som ska landa ní¤r det Gudomliga ger det heliga klartecknet. Fí¶r det andra ska vi manifestera oss i stora skaror bland er fí¶r att bí¶rja med ví¥rt undervisningsprogram. Denna undervisning kommer att visa er hur och varfí¶r Anunnaki avsiktligt rí¶rde till den visdomsundervisning som gavs till er av ní¥gra av ví¥ra mest respekterade stormí¤stare. Dessa budskap kommer í¤ntligen lí¥ta er upptí¤cka sanningen om ert ursprung och vad Himlen fí¶rví¤ntar sig av er.

   Vidare kommer vi att uppmana ví¥ra hemliga, heliga sí¤llskap att slí¤ppa de ví¤lstí¥ndsmedel som Greve Saint Germain och Quan Yin sí¥ ní¥digt avsatt fí¶r er. Detta utgí¶r bí¶rjan pí¥ det nya finansiella systemet, vilket kommer att infí¶ra skuldavskrivning som ett sí¤tt att utjí¤mna ví¤rldens finansiella strukturer. Banker med nyligen beviljade rí¤ttigheter kommer tillfí¤lligt att distribuera och i liten skala reglera dessa fonder. Sí¥ snart Federationens flotta landar kommer dessa banker och det í¥tfí¶ljande finansiella systemet och ert upplevda behov av “pengar” som sí¥dana att inordnas under en slags fí¶regí¥ngare till ert nya galaktiska samhí¤lle. Avsikten í¤r att Ni ví¤lsignade under en kort tid ska fí¥ anví¤nda fysiskt í¶verflí¶d fí¶r att lí¤ka de mí¶rka manipulationer som fí¶rvrí¤ngt er till att tro pí¥ ní¶d och begrí¤nsning hellre í¤n att fí¶lja era gudomliga fí¶rpliktelser. Det kraftiga tillflí¶det i era liv frí¥n era individuella mentorer kommer att fí¶rí¤ndra allt detta omedelbart! Vi ska sedan introducera er infí¶r de fí¶rpliktelser som fí¶ljer med ett hí¶gre medvetande och hjí¤lpa er att fí¶rstí¥ deras betydelse.

Er huvudsakliga uppgift blir att effektivt í¶vervaka er dyrbara hemví¤rld. Moder Jord ser glatt fram emot er underbara hjí¤lp. Nya teknologier kommer att lí¤ka ví¤rlden pí¥ ytan och fí¶rbereda henne infí¶r hennes stora í¶vergí¥ng till ett fullt fí¶renat och fullt medvetet jordklot. Ni kommer att spela en viktig roll i dessa inledande procedurer, vartefter det í¤r dags fí¶r kulmen pí¥ er glí¤djande í¥tergí¥ng till fullt medvetande via anví¤ndningen av era Ljuskammare. Sedan, sí¥ snart ni acklimatiserat er till det fulla medvetandets glí¤djeí¤mnen och fí¶rmí¥gor, kommer ni att vara redo fí¶r att arbeta tillsammans med oss. Vi har i glí¤dje ví¤ntat pí¥ denna mycket speciella tid eftersom vi í¤r avsedda att tillsammans skapa en hí¶gst himmelsk stjí¤rnnation. Himlen informerar oss om att det som vi hí¶rt talas om dí¥ ska manifesteras, och ví¥r lí¥nga vistelse pí¥ den hí¤r planeten bí¶rjar ta en ny och underbar ví¤g. Halleluja! Halleluja!

Idag gav vi ett nytt meddelande om att omvandla det gamla och fí¶ra in det nya. Detta í¤r den magiska tid dí¥ det mí¶rka lí¤mnar er ví¤rld och en ljus, fullt medveten ví¤rld bí¶rjar manifesteras. Detta í¤r den tid ní¤r frihetens och ví¤lstí¥ndets underverk och hí¤nfí¶relse ví¤nder tillbaka! Ni Kí¤ra, var medvetna om att Himlens outtí¶mliga Fí¶rrí¥d och eviga í–verflí¶d verkligen í¤r Era! Sí¥ Mí¥ Det Bli! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Var Ett och Var i Glí¤dje! pí¥ Sirius´ sprí¥k.)

 

í–versí¤ttare: Inga och Cagga Levander

TILLBAKA TILL: UPPSTIGNA Mí„STARE

 

Dejar respuesta

Please enter your comment!
Please enter your name here