Uppstigna Mí¤stare – 2 Kan, 12 Moan, 9 Eb via Nidle 14 maj 2013

0
4

Sheldan Nidle

14 maj 2013

Originaltext: www.paoweb.com

2 Kan, 12 Moan, 9 Eb

Dratzo! Vi kommer tillbaka med mera att berí¤tta fí¶r er. De kommande fí¶rí¤ndringarna i er verklighet í¤r viktiga eftersom de bekrí¤ftar den stora medvetandefí¶rí¤ndring som ni gí¥r igenom. Varenda aspekt av dig fí¶rí¤ndras subtilt och fí¶rí¤ndringen bí¶rjar med att ditt RNA / DNA skiftar form. En del av er utsí¤tts fí¶r en mí¤ngd mycket snabbare fí¶rí¤ndringar medan andra genomgí¥r mera subtila skiften, som krí¤ver ett minimum av fysiska obehag. De som fí¶r ní¤rvarande upplever en mindre mí¤ngd obehag í¤r planerade fí¶r mer uttalade uppstigningssymptom under de tidiga sommarmí¥naderna. Kort sagt, ni fí¶rí¤ndras alla i den takt och med den typ av fí¶rí¤ndringar som anges i era individuella livskontrakt. Den allmí¤nna niví¥n obehag í¤r dock inprogrammerad av Himlen att í¶ka under loppet av sommarmí¥naderna. Den hí¤r sommaren utgí¶r en mycket speciell tidpunkt i er historia: avslí¶jandet (disclosure) ligger i centrum fí¶r ví¥r í¶vergripande planering och vi í¶nskar innerligt att fí¥ denna ní¶dví¤ndiga sak formellt tillkí¤nnagiven. Detta ger oss mí¶jlighet att ví¤nda oss direkt till er och bí¶rja planera de ní¤sta stegen i er í¥tergí¥ng till fullt medvetande.

Som vi ní¤mnt tidigare í¤r det formella avslí¶jandet en enorm ví¤ndpunkt fí¶r mí¤nskligheten. Den delar in er nutidshistoria i perioden fí¶re och efter kontakt. I ett enda stort kliv avslutar avslí¶jandet ert samhí¤lles tro pí¥ er biologiska í¶verlí¤gsenhet och pí¥ att ni í¤r unika, och ni fí¶renas med mí¤ngder av andra som vistas í¶ver hela den hí¤r vidstrí¤ckta galaxen, ja, í¶ver hela det fysiska. Detta uppenbarelseí¶gonblick visar er ocksí¥ vem ni en gí¥ng var och vem ni í¥ter kommer att bli. Varje begrepp om er som begrí¤nsade varelser skingras fí¶r vinden, och ni kastas in i en helt ny ví¤rldsbild som fí¶r evigt fí¶rí¤ndrar er uppfattning om vad som í¤r “mí¶jligt”, och som kastar nytt ljus í¶ver era fí¶restí¤llningar om livets mening: religion, vetenskap, historia, filosofi, antropologi, kort sagt, í¶ver alla era kulturella konstruktioner och traditioner. Var och en av er kommer att fí¥ ta itu med otaliga frí¥gor, personliga och planetariska, och dessa frí¥gor kommer att behí¶va svar, bland annat om vart ni í¤r pí¥ ví¤g som individer och som samhí¤lle. Den hí¤r djupdykningen in i en mí¤rklig ny ví¤rld kommer att krí¤va handledning och lí¤rare, och det í¤r dí¤r vi kommer in. Den fí¶rsta nya grupp som ni kommer i kontakt med kommer att vara inví¥narna i Agartha och de kommer att starta upp er fí¤rd till fullt medvetande.

Inví¥narna i Agartha inser den enorma betydelsen i det de ska gí¶ra. I samarbete med de Uppstigna Mí¤starna kommer de att bí¶rja med att ge er en enorm mí¤ngd kunskap som hí¥llits dold fí¶r er. Denna kommer sannolikt att gí¶ra er fí¶rskrí¤ckta í¤ven om den upplyser er, och dí¤rfí¶r mí¥ste den avslí¶jas fí¶rsiktigt och i en atmosfí¤r av omví¥rdnad och empati. De Uppstigna Mí¤starna kommer att ge er sin egen undervisning och anví¤nda sina heliga tjí¤nster fí¶r att ví¤lsigna er alla, och i gudomlig ní¥d fí¶rflytta er till en miljí¶ med frid, harmoni och í¶verflí¶d. Deras heliga fí¶rmí¥gor blir viktiga fí¶r er. Hela begreppet om hur er verklighet í¤r uppbyggd kommer under noggrann granskning. Ni kommer att behí¶va sí¥ví¤l fí¶rsí¤kringar som sanningen. Ni kommer att behí¶va ví¥rd och healing liksom fí¶rklaringar om hur saker och ting verkligen fungerar i er nya ví¤rld. Hela denna nya utbildning kommer att vara andlig till sin natur (eftersom faktiskt allting í¤r andligt) och kommer snabbt att fí¶rbereda er fí¶r fí¶rsta kontakt. Utbildningen skapar fí¶rutsí¤ttningar fí¶r ví¥r ankomst och ett snabbt fí¶rlopp mot fullt medvetande. Genom att arbeta i samfí¶rstí¥nd, har vi alla fí¶r avsikt att fí¥ er att kí¤nna er bekví¤ma och glada i er nya verklighet.

Ní¤r dí¶rrarna slí¥s upp framfí¶r er och avslí¶jar nya spí¤nnande perspektiv, var medvetna om att ni kommer att fí¥ mycket hjí¤lp, hjí¤lp som finns tillgí¤nglig inom alla omrí¥den. Omvandlingen inom er sjí¤lva, era samhí¤llen och er planet har gudomligen fí¶rordats och kommer att krí¤va enorma mí¤ngder ny information. Ni kommer att behí¶va gí¶ra en hel del inre arbete som vi kan hjí¤lpa er med. Men det mesta av detta kommer att utgí¶ras av era egna djupa inre reflektioner assisterade av era himmelska beskyddare. Det gudomliga mí¥let hí¤r í¤r att ni ska bli redo att í¥terví¤nda till en ví¤rld som ni lí¤mnade bakom er fí¶r ní¤stan tretton tusen í¥r sedan. Detta í¤r en verklig utmaning! í„ndí¥ í¤r Himlen ví¤ldigt sí¤ker pí¥ er fí¶rmí¥ga att gí¶ra det, och om ni behí¶ver bli snabbare fokuserade pí¥ detta, gí¶r det dí¥ snabbt. Detta beror pí¥ att hon (Himlen) vet ní¥got som ni i stort sett har glí¶mt: inom var och en av er ligger ett vilande kraftpaket som till stí¶rre delen demonterades av det mí¶rka, och detta í¤r vad ert inre arbete kommer att í¥terstí¤lla er till. Allteftersom ni í¥ter ansluter er till detta avancerade varandetillstí¥nd, vilket í¤r er sanna fí¶dslorí¤tt, kommer ni alltmer att fí¶rstí¥ vad fullt medvetande handlar om. Och av den anledningen stí¥r vi redo att í¥terstí¤lla ert gudomliga arv fí¶r er.

Namaste! Vi í¤r era Uppstigna Mí¤stare! Vi kommer vid den hí¤r tiden med ett budskap om hopp och glí¤dje! Fí¶r í¶ver tretton tusen í¥r sedan fí¶rsattes befolkningsgruppen pí¥ Jordens yta i mí¶rker och sveptes in i rí¤dsla och okunskap, vilket skulle kí¤nneteckna er resa i begrí¤nsat medvetande. En mí¶rk kabal, som till en bí¶rjan tog sina instruktioner frí¥n en mí¤rklig grupp som kallar sig Anunnaki, hí¤rskade í¶ver denna till synes í¶vergivna ví¤rld. Dessa í¶dets agenter hade fí¥tt en speciell dispens frí¥n Himlen att spela herrar í¶ver er under de dí¤r tretton tusen í¥ren, efter vilka Ljuset skulle í¥terstí¤lla er till ert naturliga fullt medvetna tillstí¥nd. Fí¶r dem som visade en beslutsamhet att i fí¶rví¤g í¥terví¤nda till fullt medvetande, lade Himlen ut en slingrande mansí¥lders-í¶verskridande ví¤g fí¶r detta í¤ndamí¥l. Det í¤r denna resa som vi valde att ta. Dess stora umbí¤randen resulterade emellertid i oí¤ndlig glí¤dje och en djup í¶nskan till gudomligt tjí¤nande. Utrustade med dessa fí¶rstahands-erfarenheter ska vi ví¤gleda er lí¤ngs er egen ví¤lsignade ví¤g till fullt medvetande.

Ví¥r ví¤gledning í¤r rotad i Kí¤rlek och ví¥ra plikter pí¥minner om Himlens ví¤lsignade tillví¤gagí¥ngssí¤tt. Ni ska fí¶ras tillbaka till fullt medvetande i etapper genom en andlig och fysisk upplevelse som kulminerar med er heliga omvandling i Agartha. Hí¤r ska ni slutfí¶ra den process som inleddes ní¤r inví¥narna i Agartha och vi manifesterades i er ví¤rld. Mí¥nga av oss lever faktiskt fí¶r ní¤rvarande bland er inkognito. Inví¥narna frí¥n Agartha rí¶r sig fritt och lí¤tt bland er eftersom de har fí¶rí¤ndrat sin storlek och utseende ní¥got, sí¥ att de ser ut precis som ni. De utfí¶r alla slags jobb, undervisar pí¥ universitet, och har í¤ven yrken dí¤r de ger er rí¥d i era dagliga liv. Vi, í¥ andra sidan, tenderar att ha arbeten som till sin natur í¤r religií¶sa, eller som undervisar om religion och moral. Oavsett vilka, sí¥ finns vi bland er!

Som uppstigna Mí¤stare kan vi í¤ven plí¶tsligt visa oss fí¶r dem som í¤r ní¶dlidande och upprí¶rda fí¶r att leda dem tillbaka till moralens och glí¤djens ví¤g och stí¤rka deras í¶nskan att slutfí¶ra sin ví¤g tillbaka till fullt medvetande. Det í¤r den uppgift som vi gillar mest. Trots allt finns vi hí¤r fí¶r att inge ní¥d, hopp och beslutsamhet till er fí¶r att fortsí¤tta pí¥ den hí¤r ví¤lsignade ví¤gen. Det í¤r en sak att vara bland er och lí¤ra sig hur ni klarar av det, men det í¤r en helt annan sak att verkligen spela en roll, att hjí¤lpa er att envist fortsí¤tta framí¥t pí¥ er ví¤g. Det vi fí¶rbereder er fí¶r att gí¶ra í¤r ní¥got som vi gjorde fí¶r lí¤nge sedan, ní¤r vi med framgí¥ng gick í¶ver till ví¥rt nuvarande tillstí¥nd av fullkomlig glí¤dje! Nu ska ni inom kort fí¥ den tydliga fí¶rmí¥nen att bli en odí¶dlig, fullt medveten Ljusvarelse. Detta mirakel ligger í¶ppet fí¶r er eftersom ni, i likhet med oss, en gí¥ng under Lemuriens dagar var en sí¥dan Varelse. Hosianna i Hí¶jden till Alla! 

Idag gav vi er ett nytt meddelande. Tiden ní¤rmar sig fí¶r det Stora Skiftet och en stor fí¶rí¤ndring i er verklighet! Ni rí¶r er snabbt in i ett stort omvandlande Ljus. Det hí¤r Ljuset profeterades av Skaparen och infí¶rs av Himlens storslagna livsstrí¶mmar och genom den Galaktiska LjusFederationen! Ni Kí¤ra, var medvetna om att Himlens outtí¶mliga Fí¶rrí¥d och eviga í–verflí¶d verkligen í¤r Era! Sí¥ Mí¥ Det Bli! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Var Ett och Var i Glí¤dje! pí¥ Sirius´ sprí¥k.)

 

í–versí¤ttare: Inga och Cagga Levander

TILLBAKA TILL: UPPSTIGNA Mí„STARE

Dejar respuesta

Please enter your comment!
Please enter your name here