Ljusbudskap – VAR STí…NDAKTIG – Emanuel via Ruddy 23 maj 2013

0
8

Dagliga Budskap med Visdom och Inspiration

23 maj 2013

Var stí¥ndaktig

(Hold Steadfast)

Jag hí¤lsar er, Ni kí¤ra! Det í¤r jag, Lord Emanuel, sí¥ glad í¶ver att vara med er igen denna fina dag! Och som alltid, Kí¤ra Hjí¤rtan JAG í„R verkligen med er, just nu ní¤r du lí¤ser dessa ord, sí¥ ta en stund av din tid fí¶r att kí¤nna min ní¤rvaro. Ta ett djupt andetag in och en lí¥ng lí¥ngsam utandning och kí¤nn verkligen att jag í¤r med dig. JAG í„R precis hí¤r. Det finns sí¥ mí¥nga problem i ví¤rlden idag Ni Kí¤ra, sí¥ ni í¤r fí¶rlí¥tna om ni lí¥ter hí¤ndelserna i den yttre ví¤rlden pí¥verka er. Allteftersom Jordens energier ní¥r en allt hí¶gre vibration, sí¥ lí¶sgí¶rs allt mer disharmoni runtom.

Detta innebí¤r i realiteten, Ni Kí¤ra, att mer avskyví¤rda hí¤ndelser kommer att utvecklas och utspelas just nu, vilka í¤r orsaken till att sí¥ mí¥nga av er misstrí¶star och fí¶rlorar tron. Men jag talar om fí¶r er i otvetydiga ordalag, Ni Kí¤ra, att nu í¤r det dags att vara stark, nu í¤r det dags att stí¥ stí¥ndaktig i Ljuset, nu í¤r det dags att ni tar reda pí¥ vad ni duger till och varfí¶r. Ur miljarder av livsstrí¶mmar valdes ni ut fí¶r att vara inkarnerade pí¥ den hí¤r Jorden vid den hí¤r tidpunkten. Nu ní¤r alla andra runt omkring er verkar fí¶rlora fí¶rstí¥ndet, í¤r det dags fí¶r er att hí¶ja huvudet í¶ver gyttjan och se Guds Ljus i Fullí¤ndning vid horisonten.

Detta í¤r skillnaden mellan er och dem som fortfarande slumrar och fí¶rst mí¥ste vakna. Men kom ihí¥g fí¶ljande och kom ihí¥g det ordentligt, Kí¤ra Hjí¤rtan; detta gí¶r er inte bí¤ttre í¤n massan av mí¤nniskor! De í¤r bara í¤nnu inte vakna och dí¤rfí¶r kan de inte och fí¥r inte heller dí¶mas eftersom de fortfarande utnyttjas och í¤r offer fí¶r livet och den yttre miljí¶ i vilken de befinner sig. De har inte fí¶rmí¥nen att ha samma synfí¶rmí¥ga som Ni Kí¤ra. De í¤r inte beví¤pnade med samma kunskap í¤nnu. Detta gí¶r dem inte mindre pí¥ ní¥got sí¤tt. Var sní¤lla och ha detta i í¥tanke under de kommande dagarna eftersom sí¥ mí¥nga handlingar kommer upp i Ljuset som fí¥r ert skinn att krulla sig och er tolerans att testas till grí¤nsen. Dí¶m dem inte, Ni Kí¤ra, fí¶r de vet inte vad de gí¶r.

Men du í¤r rustad med information och kunskap i ditt hjí¤rta och det í¤r dags att bí¶rja praktisera detta. Du kan hí¶ja dig ovanfí¶r, du kan lyfta í¶gonen upp ur dualitetens djup och all den galenskap som den innebí¤r. All skrí¤ck och all osí¤mja fí¶rtjí¤nar inte din uppmí¤rksamhet. Titta bort, Mina Kí¤ra, titta bort och fokusera endast pí¥ det som du VILL HA. Fred pí¥ Jorden och ett avlí¤gsnande av allt ont och er vackra Moder Jords í¥tergí¥ng till sitt ursprungliga tillstí¥nd. Nu, mer í¤n vid ní¥gon annan tidpunkt, í¤r det viktigt att du tittar bort frí¥n nyhetsrubrikerna och skapar dina egna! Jag fí¶reslí¥r inte att du helt och hí¥llet avskí¤rmar dig frí¥n ví¤rlden. Det í¤r klokt att ha en ungefí¤rlig uppfattning vad som hí¤nder runtom i er ví¤rld. Men jag uppmanar dig verkligen att klokt ví¤lja kí¤llan fí¶r din information. Leta inte efter din information pí¥ de stí¶rre TV-kanalerna eller i tidningarna fí¶r de berí¤ttar inte sanningen. De skildrar bara det som makthavarna vill att du ska lí¤sa, och de ligger ofta sí¥ lí¥ngt frí¥n sanningen att en del berí¤ttelser inte í¤r ní¥got annat í¤n ett totalt hopkok.

Kí¤ra Hjí¤rtan, ni vet vid det hí¤r laget att ví¤rlden kontrolleras av dessa fí¥ vid makten som inte har ert bí¤sta fí¶r í¶gonen. De kontrollerar allt som berí¶r ert dagliga liv och har manipulerat den hí¤r ví¤rlden till den plats dí¤r den idag befinner sig. Grymheter som terrorattackerna nyligen och den stí¤ndiga krigsfí¶ringen tillí¥ts fortsí¤tta och fí¥r aktivt stí¶d och genomfí¶rs av dem som illegalt har tagit í¶ver och kontrollerar den hí¤r planeten.

Ni vet om det hí¤r och dí¤rfí¶r kan ni hí¶ja er ovanfí¶r det. Se terrordí¥den fí¶r vad de í¤r istí¤llet fí¶r att fastna i dramat och kí¤nslorna, vilket í¤r exakt det resultat de avsett. De mí¶rka krafterna med kontroll í¶ver er planet behí¶ver rí¤dslans energi och de í¶verdrivna kí¤nslorna av hat och intolerans fí¶r att í¶verleva. Genom att reagera pí¥ de negativa hí¤ndelserna i er ví¤rld spelar ni dem som skapar sí¥dana hí¤ndelser i hí¤nderna.

Mina Kí¤ra, jag uppmanar er att stí¥ stí¥ndaktigt i Ljuset. Ha en stark tillit i era hjí¤rtan, tro inte pí¥ det ni ser pí¥ era TV-skí¤rmar, utan var medvetna om att Ljuset stí¥r pí¥ randen till att stí¶rta det mí¶rka en gí¥ng fí¶r alla. Oavsett vad som kommer i er ví¤g, oavsett vilka nyheter ni hí¶r om grymheter, lí¥t er inte sugas in i deras spel.

Hí¶j er ovanfí¶r, Kí¤ra Hjí¤rtan, hí¶j er ovanfí¶r. Behí¥ll Kí¤rleken i ditt hjí¤rta fí¶r hí¤r finns ditt vapen. Vi kommer inte att vinna detta med kulor och ví¥ld. Vi kommer att vinna detta med Kí¤rlek och Ljus. I Guds Ljus kan det mí¶rka inte existera, och i ní¤rvaron av Kí¤rleken kan allt ont, oavsett hur vidrigt det í¤r, helt enkelt inte ha ní¥gon styrka, – HAR INGEN MAKT Hí„R. Hí¥ll er starka, Kí¤ra Hjí¤rtan, hí¥ll er starka.

Guds Ljus misslyckas aldrig, Guds Kí¤rlek í¤r alltid Segerrik. Pí¥ vems sida stí¥r du? Stí¥ upp i Ljuset, mina modiga hjí¤rtan, och stí¥ starka. Segern í¤r er. Detta í¤r mitt lí¶fte till er. JAG í„R Lord Emanuel och jag bugar mig infí¶r ert mod. Den mí¤ktiga JAG í„R Stjí¤rnfrí¶-rasen kommer att í¤nnu en gí¥ng vistas pí¥ ví¥r Ví¤lsignade Moder Jord. Gud ví¤lsigne er, Kí¤ra Hjí¤rtan.

Fí¶rmedlat av Gillian Ruddy.

Detta meddelande í¤r en gí¥va, kí¤nn dig fri att kopiera och dela med dig av det. Men i den Uppstigne Mí¤staren Lord Emanuels namn hí¤vdar jag den allmí¤nna upphovsrí¤tten till detta budskap

Tidigare budskap, se:

www.lordemanuelmessages.com

Kontakta oss:  

info@lordemanuelmessages.com

í–versí¤ttare: Inga och Cagga Levander

 

TILLBAKA TILL: LJUSBUDSKAP

 

Dejar respuesta

Please enter your comment!
Please enter your name here