Ljusbudskap – STYRKAN ATT VARA SVAG – Emanuel via Ruddy 13 maj 2013

0
8

Dagliga Budskap med Visdom och Inspiration

13 maj 2013

Styrkan att vara svag

(The Strength to be Weak)

Jag hí¤lsar er, Ni Kí¤ra! Det í¤r jag, Lord Emanuel, som í¤r hí¤r nu, tillsammans med er igen sí¥ att jag idag kan dela med mig lite visdom och trí¶st till er. í…terigen ber jag er dra in ett djupt andetag, í¥tminstone en hel inandning och utandning, och under utandningen, slappna av i hela kroppen, slí¤pp alla spí¤nningar och slí¤pp alla tankar fí¶r dagen som kanske hí¥ller er fast vid ní¥got annat í¤n nuet. Var medvetna om att JAG í„R med er, var medvetna om att jag kan kí¤nna er och var medvetna om att JAG í„R hí¤r fí¶r att hjí¤lpa er.

 Vad bekymrar er idag, Mina Kí¤ra? Sní¤lla Ni, ingenting í¤r fí¶r litet eller fí¶r stort fí¶r att samtala med mig om, fí¶r att be mig om hjí¤lp med eller bara fí¶r att ta del av en bí¶rda som ni bí¤r pí¥. Lí¥t mig ta den ifrí¥n dig, lí¤tta din bí¶rda. Sí¥ mí¥nga av er tror att livet mí¥ste vara en kamp. Detta í¤r inprogrammerat i er frí¥n en mycket tidig í¥lder att man mí¥ste vara tuff i livet. Mí¥nga av era fí¶rí¤ldrar trodde att det var deras jobb att “tuffa till er” sí¥ att ni skulle kunna stí¥ emot de hí¥rda smí¤llarna i livet, och vara starka nog att bí¤ra den bí¶rda som fí¶ljer med livet som mí¤nniska pí¥ Jorden.

 Mina Kí¤ra, detta behí¶ver inte vara fallet. Det í¤r en allmí¤n uppfattning pí¥ Jorden att ni í¤r svaga om ni inte kan ta emot livets smí¤llar, – att ni í¤r svaga om ni ví¤ljer att inte bí¤ra de bí¶rdor som fí¶ljer med livets yttre statussymboler, och att ni í¤r svaga om ni ví¤ljer att inte ge er in i kapplí¶pningen och klí¤ttra pí¥ “framgí¥ngs-stegen” fí¶r att “lyckas” i den hí¤r ví¤rlden.

 Mina Kí¤ra, som ní¤stan allting pí¥ er planet vid den hí¤r tidpunkten, í¤r det upp och ner, ví¤nt ut och in, om man sí¥ vill. Mina Kí¤ra Hjí¤rtan, det krí¤ver den starkaste av de starka fí¶r att lí¤gga ner sin bí¶rda fí¶r en annan att bí¤ra. Det krí¤ver ett enormt mod och styrka fí¶r att erkí¤nna att livet skrí¤mmer dig, att du inte í¤r lycklig, att du í¤r rí¤dd fí¶r andra mí¤nniskor, att du inte kan klara det ensam men inte vet hur man ska be om hjí¤lp. Det krí¤ver den starkaste sjí¤len fí¶r att erkí¤nna infí¶r andra att man kí¤nner sig vilse och ensam i den hí¤r ví¤rlden trots att man í¤r lyckligt gift eller har ett sí¥ kallat framgí¥ngsrikt jobb eller ”í¤r med i sví¤ngen”.

 Mina Kí¤ra, det sí¤tt som ert samhí¤lle í¤r uppbyggt pí¥ i ví¤ství¤rlden, en modell som kopieras í¶ver hela planeten, í¤r en knuff in i vuxenlivet med ní¤stan inget verkligt stí¶d eller ní¥gra fí¶rbindelser, utknuffad vid en í¥lder som anses lí¤mplig och med fí¶resatsen att “du í¤r vuxen nu, gí¥ ut och lyckas i ví¤rlden”. Mina Kí¤ra detta skulle skrí¤mma den mest fí¶rhí¤rdade av sjí¤lar och att sí¤ga ní¥got annat í¤r bara osanning. Ni fí¶rstí¥r, Ni Kí¤ra, vi utvecklar alla sorters strategier fí¶r att klara av den hí¤r hí¥rda behandlingen. Eftersom det verkar normalt och vi inte vet ní¥got annat, skapar vi strategier, tankemí¶nster och beteenden som tí¤cker den djupa smí¤rtan av separation och hí¥rdhet. Sí¥ genomsnittspersonen í¤r inte ens medveten om hur mycket den hí¤r ví¤rlden skrí¤mmer, krí¤nker och orsakar honom eller henne lidande pí¥ varje niví¥.

 Men ni, Mina Kí¤ra, í¤r litet annorlunda. Ni í¤r sí¥ ví¤ldigt sensitiva att ni inte í¤r som alla andra och har gjort val i livet som fí¶rt er i linje med er sjí¤ls ví¤g. Ni har valt att ví¤nda er mot Ljuset och genom att gí¶ra detta har ni pí¥bí¶rjat resan till att Bli (journey of Becoming), en resa som tar er djupt in i ert livs verklighet. Det í¤r smí¤rtsamt, Kí¤ra Hjí¤rtan, missta er inte om det. Det finns inga genví¤gar, det finns ingen enkel ví¤g ut, ingen rí¤ddar dig frí¥n dig sjí¤lv. Bara du sjí¤lv kan gí¶ra det. Och detta krí¤ver en enorm styrka och mod, ní¥got som ni alla har i í¶verflí¶d, annars skulle ni inte lí¤sa dessa ord.

 Du har styrkan att erkí¤nna dina svagheter, du har styrkan att erkí¤nna din rí¤dsla och du har styrkan att erkí¤nna att du inte kí¤nner dig trygg bland mí¤nniskor. Du har styrkan att erkí¤nna att livet skulle vara sí¥ mycket enklare med det villkorslí¶sa kí¤rleksfulla stí¶det frí¥n dina medmí¤nniskor istí¤llet fí¶r prí¤glat av den hí¤nsynslí¶sa konkurrensens mentalitet (“dog eat dog”) vilken skiljer och separerar och verkar vara sí¥ hí¶gt ví¤rderad i ert samhí¤lle idag. Du har modet att stí¥ upp fí¶r dig sjí¤lv, du har modet att stí¥ upp fí¶r andra som blir mobbade fí¶r att de í¤r svaga och du har styrkan att stí¥ upp fí¶r dig sjí¤lv, i din Sanning och i Ljuset.

 Nu Mina Kí¤ra, í¤r ni Ví¤gvisare. Det kommer aldrig att vara sí¥ hí¤r utmanande fí¶r ní¥gon annan som fí¶ljer i era fotspí¥r och fí¶ljer ert Ljus. Ni banar en ví¤g genom okí¤nt omrí¥de, ni har mycket fí¥ mí¤nniskor som fí¶rebild, som kan visa er ví¤gen. Alla fí¶ljer som fí¥r massmedvetandets programmering. Ni mí¥ste bryta er loss och stí¥ upp och jag kan inte nog betona hur utmanande detta í¤r. Och det í¤r hí¤r som den Uppstigna Ví¤rlden kan hjí¤lpa er, Ni kí¤ra. Ni kan inte gí¶ra detta utan oss. Vi í¤r era Ví¤gvisare och ni í¤r bron mellan den Uppstigna Ví¤rlden och folkets massa.

 Ni kan gí¶ra det, ni har det som krí¤vs. Ni finns hí¤r just nu eftersom ni har fí¶rberett er under livstider fí¶r denna makalí¶sa tid pí¥ Jorden. Ni í¤r redan Segerrika. Detta í¤r mitt lí¶fte till er. Jag í¤r Lord Emanuel. Kalla pí¥ oss i den Uppstigna Ví¤rlden fí¶r att hjí¤lpa er att ha styrkan, fí¶r att lí¤gga ner er bí¶rda och kliva in i friheten. Jag í¤lskar er. Gud ví¤lsigne er.

Fí¶rmedlat av Gillian Ruddy.

Detta meddelande í¤r en gí¥va, kí¤nn dig fri att kopiera och dela med dig av det. Men i den Uppstigne Mí¤staren Lord Emanuels namn hí¤vdar jag den allmí¤nna upphovsrí¤tten till detta budskap

Tidigare budskap, se:

www.lordemanuelmessages.com

Kontakta oss:  

info@lordemanuelmessages.com

í–versí¤ttare: Inga och Cagga Levander

TILLBAKA TILL: LJUSBUDSKAP

Dejar respuesta

Please enter your comment!
Please enter your name here