Kontakt med ljusví¤sen – í„rkeí¤ngeln Gabriel via Swetlishoff 8 maj 2013

0
4

í„rkeí¤ngeln Gabriel, 8 maj 2013

 

Kí¤ra ni! 

Jag skulle vilja prata lite om kvalitén pí¥ den sortens kí¤rlek som kallas djí¤rvhet. Denna kvalité inom varje sjí¤l krí¤ver handling fí¶r att bli manifesterad. Ní¤r man anví¤nder denna kvalité i ens liv varje dag, sí¥ underlí¤ttar den rí¶relsen mot valda mí¥l och visioner, och den í¶ppnar ocksí¥ upp ví¤gen fí¶r att gí¶ra helhjí¤rtad insats vid varje lí¤mpligt tillfí¤lle. 

Den hí¤r kvalitén í¤r en viktig ingrediens i framgí¥ngen med att tala sanning fí¶r att andra runt om skall kunna fí¶rstí¥ och bli medvetna om ett annat perspektiv, vilket i sin tur gí¶r det mí¶jligt fí¶r andra att bli starka och ocksí¥ kunna stí¥ upp fí¶r och tala sin sanning. Ofta har medlemmar i den mí¤nskliga familjen haft mí¥nga viktiga insikter och sanningar som kunnat delas med dem runt omkring, genom att anví¤nda den hí¤r aspekten av kí¤rlek till dem. 

I det dagliga livet í¤r det den hí¤r kvalitén som uppmuntrar till ett upplyftande í¶gonblick i omfamnandet av din egen gudomliga kvalité som ligger som en dold skatt inom dig. Den ger impulsen att lí¥ta de pí¤rlor av visdom som din sjí¤l hí¥ller inom sig att komma till uttryck i ditt umgí¤nge med andra mí¤nniskor. Det í¤r viktigt att dela med sig av dessa insikter och denna visdom med dem i den yttre ví¤rlden som du lever i, och att uttrycka din dyrbara livskraft fí¶r dem.

Det í¤r bara genom att anví¤nda dig av denna kvalité som fí¶rstí¥else och uppfattning om saker kan ges till alla som finns i din sfí¤r av inflytande och intresse. Djí¤rvhet krí¤vs ní¤r man talar sanningen som mí¥ste fí¶ras ut i dagsljuset. Tiden av fí¶rtryck av dessa sanningar gí¥r snabbt mot sitt slut. Allt som behí¶ver lyftas fram i í¶ppen dager fí¶r balansering och bekrí¤ftelse mí¥ste sí¤gas med kí¤rlek. 

 Den hí¤r processen med att sí¤ga sin sanning med djí¤rvhet í¤r ganska ofta sí¥dan att den skapar í¥ngest och nervositet hos dem som anví¤nder den, fí¶r ganska ofta genom tiderna har de som hade djí¤rvheten att sí¤ga sanningen blivit tystade av den hí¤rskande klassen pí¥ den tiden. Tystade pí¥ ett sí¤tt som skapade stort lidande, smí¤rta och í¤ven slutet pí¥ livet i den fysiska kroppen. Dessa hí¤ndelser har behí¥llits i det undermedvetna och í¤ven i kroppens alla celler, och i den hí¤r fí¶rí¤nderliga tiden kommer allt sí¥dant ví¤llande upp inifrí¥n till livet hí¤r och nu. 

Fí¶rstí¥elsen fí¶r och igenkí¤nnandet av detta kan uppmuntra till att fí¶ra fram den kvalité vi kallar djí¤rvhet att komma till uttryck. Varje sjí¤l kan anví¤nda den hí¤r kvalitén fí¶r att titta inom sig sjí¤lv och sedan ta de ní¶dví¤ndiga stegen fí¶r att befria sig sjí¤lva, dí¥ de inser att det som en gí¥ng var inte lí¤ngre existerar, och att det behí¶ver bli fí¶rlí¥tet och slí¤ppt. 

Inom denna aspekt av kí¤rlek ligger ett stort hopp fí¶r uppvaknandet av hela mí¤nskligheten som en helhet, fí¶r den í¤r utsatt fí¶r sanningar som under mí¥nga tidsí¥ldrar har fí¶rtryckts och dolts. Kvalitén av kí¤rlek som kallas djí¤rvhet mí¥ste blandas med medkí¤nsla och det uttryck av en hí¶gre form av kí¤rlek som kan lí¥ta alla i den hí¤r ví¤rlden ta den hí¶gre ví¤gen till fí¶rkroppsligandet och integreringen av den gudomliga essensen av varande. Detta var det naturliga tillstí¥ndet av varande fí¶r alla sjí¤lar i bí¶rjan av mí¤nsklighetens framtrí¤dande fí¶r upplevelse av livet i de fysiska rikena. 

De som fí¶ljer hjí¤rtats ví¤g hjí¤lper till med att fí¶ra in denna kvalité i medvetandet om alla deras brí¶der och systrar. Ni í¤r de som designar mí¶nstret fí¶r nya mallar fí¶r beteende, tankar och uppfí¶rande som nu fí¶rankras pí¥ och inom Jorden genom varje tanke, ord och handling i ert dagliga sí¤tt att uttrycka er. Genom er andliga djí¤rvhet i att upprí¤tthí¥lla ert ljus och er vision fí¶r den Nya Ví¤rlden sí¥ skapar ni den! 

Jag lí¤mnar er nu i vetskap om att jag har gett var och en modet och djí¤rvheten att stí¥ upp och sí¤ga sin sanning med kí¤rlek ní¤r ni lever ert dagliga liv pí¥ denna den vackraste av ví¤rldar.

 

Jag í¤r í¤rkeí¤ngeln Gabriel.

 

í–versí¤ttning Ulla Krogh – www.st-germain.se 

©2013 Marlene Swetlishoff/Tsu-tana (Soo-tam-ah) Keeper of the Symphonies of Grace Permission is given to share this message as long as the message is posted in its entirety and nothing has been changed, or altered in any way and Scribe’s credit, copyright and website is included.   www.therainbowscribe.com 

TILLBAKA TILL: KONTAKT MED LJUSVí„SEN

 

 

 

 

Dejar respuesta

Please enter your comment!
Please enter your name here