En fí¶rí¤nderlig ví¤rld – Monty Montague via Veronica 19 maj 2013

0
5

Montague 19 maj 2013

 

Det har nu blivit uppenbart fí¶r alla precis hur desperata Kabalen í¤r vid den hí¤r tiden. De attackerar frí¥n alla hí¥ll alla dem som fí¶rsí¶ker bringa ljus till er ví¤rld. Var alerta och medvetna om detta. De kí¤mpar fí¶r sin í¶verlevnad och fí¶rsí¶ker fí¶rgí¶ra alla som kan ifrí¥gasí¤tta deras planer. Tiden rinner ut fí¶r dem som fortfarande ví¤grar att se ljuset, antingen genom rí¤dsla eller genom okunnighet. Stora beslut behí¶ver tas ní¤r det gí¤ller livet pí¥ Jorden. 

Fí¶rí¤ndringarna sker nu, fí¶rst fí¶rsiktigt, men de kommer snart att ta fart sí¥ ni behí¶ver vara pí¥ rí¤tt spí¥r. De Mí¶rka tjí¤narna har mycket att fí¶rlora men ni har allt att vinna. Utan kontroll í¶ver bankerna, religionen och regeringarna – vad skulle dí¥ dessa mí¤nniskor vara? Ní¤r mí¤nniskan í¤r í¥terstí¤lld till sin fulla potential, dí¥ í¤r allt mí¶jligt. Med kunskap av hur ert Universum fungerar sí¥ kan mí¤nniskan med fullt medvetande leva livet fullt ut, utan rí¤dsla eller ní¥gra hinder. 

Varje dag kan ni se hur de korrupta exponeras. Denna tidvattenví¥g kan inte stoppas. Alla de skyldiga kommer att exponeras och avlí¤gsnas. I framtiden kommer varenda mí¤nniska pí¥ planeten att behandlas med respekt och ví¤rdighet. Aldrig mer kommer diskriminering att ske eller bli accepterad, fí¶r detta mí¥ste stoppas, och det kommer att bli sí¥. Tillsammans kan ni gí¶ra att detta sker, men fí¶rst mí¥ste ni ha en í¶nskan om att det skall ske.. 

Tankens kraft kan í¥stadkomma sí¥ mycket. Fí¶rsí¶k sjí¤lva fí¥r ni se. Ni har aldrig uppmuntrats till att tí¤nka sjí¤lva. Nu í¤r er tid att lí¤ra detta. Aldrig, aldrig skall ni svika ett fí¶rtroende frí¥n en annan mí¤nniska. Ingen mí¤ngd pengar, ingen position eller makt kan kompensera fí¶r de skador som ni kommer att fí¥ svara fí¶r i sí¥ fall, en dag. Sí¥ra aldrig ní¥gon sí¥ att du inte blir sí¥rad sjí¤lv. Behandla alla med respekt, sí¥ som du sjí¤lv skulle vilja bli behandlad. 

Engagera dig i ditt hí¶gre jag, det kommer aldrig att svika dig. Fí¶rsí¶k att frigí¶ra dig frí¥n floden av meningslí¶st tjatter och oro som bombarderar ditt liv hela tiden. Allt det finns bara dí¤r fí¶r att hindra er frí¥n att vakna upp. Detta í¤r helt en del av planen i kontrollsystemet, att hí¥lla er sí¥ upptagna som mí¶jligt ní¤r ni fí¶rsí¶ker klara av allt sí¥ att ni inte har tid att stanna upp och se klart pí¥ livet och pí¥ vad som gí¶rs fí¶r att hí¥lla er i slaveri. Ni har lí¤rt er att acceptera allt detta som en del av livet. Men det í¤r det inte – det í¤r en del av Kabalens planer fí¶r er! Ni mí¥ste inte acceptera detta som ní¥got normalt. 

Kí¤nn sympati fí¶r och ge stí¶d í¥t dem som fí¶rsí¶ker klara av alla de fysiska attacker som riktas mot dem. Kabalen visar ingen ní¥d. Ni lever i desperata tider. Tro pí¥ er sjí¤lva och agera alltid med í¤rlighet och integritet och fí¶r det stí¶rre goda i allt. Tappa inte tron pí¥ dem som desperat kí¤mpar fí¶r att klara de stora fí¶rí¤ndringarna. Var dí¤r med ett leende och en hjí¤lpande hand. 

Mí¤nniskan finns i alla former, en del med goda avsikter och en del med avgjort inte sí¥dana. Var noga med vem du litar pí¥. Utmana dem som fí¶rsí¶ker tvinga dig att acceptera det som du vet í¤r fel och emot dina medmí¤nniskors intresse. Ingen mí¤nniska í¤r en í¶. Ni mí¥ste komma tillsammans, fí¶r ni vet inom er att det í¤r pí¥ det viset ni kommer att í¶vervinna alla hinder som, fram tills nu, ni í¶dmjukt har accepterat som er lott i livet. 

Samtliga korrupta institutioner kommer att falla fí¶r de kan inte í¶verleva en granskning frí¥n massorna. De har ingenstans att gí¶mma sig. Deras onda kontroll hí¥ller pí¥ att tappa sitt grepp í¶ver mí¤nskligheten – och det í¤r inte en dag fí¶r tidigt! 

Veronica har precis haft den mest anstrí¤ngande helgen pí¥ lí¤nge och fick ta hand om oví¤ntade hinder och trí¤ffa nya mí¤nniskor. Ursí¤kta mig om jag tar farví¤l av henne nu sí¥ att hon fí¥r tid att vila. Spí¤nnande tider just nu, mina ví¤nner. Lí¥t oss gí¥ vidare med tillfí¶rsikt.

 

Kí¤rlek som alltid, din beundrande Monty.  

 

í–versí¤ttning Gertie Dahlberg.

TILLBAKA TILL: EN Fí–Rí„NDERLIG Ví„RLD

 

Dejar respuesta

Please enter your comment!
Please enter your name here