En fí¶rí¤nderlig ví¤rld – Matthew Ward via Suzanne Ward 12 maj 2013

0
5

Matthew Ward 12 maj 2013  

Med kí¤rleksfulla hí¤lsningar frí¥n alla sjí¤lar pí¥ den hí¤r stationen, detta í¤r Matthew. Vi vet att det í¤r sví¥rt fí¶r er att kí¤nna er upprymda í¶ver Jordens existens i den fjí¤rde dimensionens tí¤thet ní¤r ví¥ld fortfarande har en fast plats i er ví¤rld, och ni undrar í¶ver var den utlovade Gyllene Tidsí¥ldern í¤r ní¥gonstans.

Jorden har gí¥tt í¶ver trí¶skeln till sin Gyllene Tidsí¥lder ní¤r hon gick in till en sí¤ker hamn i den fjí¤rde dimensionen fí¶r ní¤stan sex mí¥nader sedan, men mí¥nga av hennes inví¥nare som fí¶ljde henne har inte ní¥tt den densiteten i andlig och medveten medvetenhet. Sí¥ det í¤r fí¶rstí¥eligt om ni kí¤nner er modlí¶sa í¶ver vad som verkar vara smí¥ framsteg mot en fredlig och fridfull ví¤rld.

Ja, vi har ní¤mnt dessa kí¤nslor tidigare och nu, precis som dí¥, í¤r det aldrig med kritik vi gí¶r detta. Sanningen í¤r att vi skulle kí¤nna likadant om vi sí¥g endast det ni ser, men vi har den enorma fí¶rdelen av att kunna se Jorden frí¥n denna ojí¤mfí¶rbara och exceptionella utsiktsplats som vi befinner oss i.

Vi ser de hí¤pnadsví¤ckande skillnaderna i er ví¤rld idag jí¤mfí¶rt med fí¶rhí¥llandena vid bí¶rjan av Jordens uppstigning fí¶r bara ca sjuttio í¥r sedan. Vi ser forntida energiportaler í¶ppnas igen och det instrí¶mmande ljuset bli fí¶rankrat í¶ver hela planeten. Vi ser í¤ven myriader av gnistrande ljus av sjí¤lar som vaknar ní¤r Jorden fortsí¤tter att rí¶ra sig in till allt hí¶gre vibrationer, och vi ser alla hennes Gyllene Tidsí¥lders hí¤rligheter som fait accompli!

Ni skulle kí¤nna er inte bara uppmuntrade utan jublande om ni kunde se allt detta ocksí¥, och vad vi í¶nskar att ni kunde det!  Men det kan ni inte, sí¥ sní¤lla ni, lí¥t ví¥r kunskap om vad som har framkommit hittills och vad som sker i denna stund skingra det missmod ni eventuellt har sí¥ att de lí¥ga vibrationerna inte fí¶rdunklar ert ljus. Er stí¥ndaktighet i ljuset í¤r lika viktig nu som den alltid har varit fí¶r er personligen och ocksí¥ fí¶r ert samhí¤lle – ni í¤r ví¤gvisarna fí¶r de nyligen uppvaknade sjí¤lar som sí¶ker sanningen.

Visar inte fí¶rekomsten av ví¥ld att mí¶rkret fortfarande hí¥ller Jorden i sitt grepp?

Kortfattat sí¥ í¤r detta vad som vissa lí¤sare har skrivit till min mor om, och deras oro delas av andra ljusarbetare. Vi fí¶rsí¤krar er att det mí¶rker som hí¶ljt planeten under í¥rtusenden lí¤mnades kvar ní¤r Jorden lí¤mnade den tredje densiteten.

Fí¶r att kunna fí¶rklara varfí¶r ví¥ldet pí¥gí¥r trots att planeten í¤r sí¤ker i den fjí¤rde dimensionen mí¥ste vi gí¥ tillbaka en bit i er tidsram. Lí¤ngs Jordens uppstigningsví¤g passerade hon genom mí¥nga energiniví¥er och fí¶r en tid sedan ní¥dde hon en niví¥ som bí¶rjade fí¶rstora upp alla egenskaper och beteenden. Ní¤r den motsatta sidan av dualiteten intensifierades sí¥ í¥terspeglades och í¶kade det bí¤sta hos mí¤nskligheten, pí¥ samma sí¤tt som í¶kningen av det ví¤rsta í¥terspeglades.

Dualiteten í¤r pí¥ sin hí¶jdpunkt och alla reagerar pí¥ den ”fí¶rstí¤rkta rí¶sten inom” – personer med tendenser till ví¥ld fí¶ljer sin fí¶rhí¶jda drift fí¶r att handla ví¥ldsamt.

Emellertid, allt í¤r inte som det kanske verkar. Den Illuminati-kontrollerade fraktionen av CIA í¤r fortfarande aktiv inom terrorism, ibland i samband med brottsbekí¤mpande personal som omedvetet í¤r medskyldiga istí¤llet fí¶r att fí¥nga in fí¶rí¶varna. Fí¶rutom att anví¤nda sig av de fí¥ í¥terstí¥ende tankekontrollerade individerna som de har programmerat, sí¥ har fraktionen en lista pí¥ â€sannolika” personer att skylla pí¥ fí¶r sina terroristaktiviteter. De fabricerar en mí¶jlig grund eller stomme runt omkring utvalda fakta om dessa individer och fí¶rser median med den historien.

Bombningen vid Boston maraton var deras hantverk. De tví¥ brí¶derna som ”pí¥stods” vara attentatsmí¤nnen passade mycket ví¤l fí¶r vad fraktionen behí¶vde fí¶r det tillfí¤llet. De hade fí¥tt veta om de unga mí¤nnens intresse fí¶r en enkel bombkonstruktion och kní¶t detta till deras ”radikala” religií¶sa í¶vertygelse och den í¤ldre broderns mí¥nader i Tjetjenien och Dagestan och pí¥ sí¥ sí¤tt skapades ”misstí¤nksamhet” som allmí¤nheten skulle finna troví¤rdig.

Det í¤r sorgligt fí¶r bí¥de er och oss att alla dessa ví¥ldsamma incidenter fortfarande í¤r en del av livet pí¥ Jorden. De í¤r verkligen tragiska fí¶r alla som fí¥r uppleva fí¶rlusten av í¤lskade personer, eller som fí¥r allvarliga skador. Vi í¶nskar innerligt att de sí¶rjande familjerna kunde fí¥ veta att deras medlemmar hí¤lsades av ”dí¶da” familjer och kí¤ra ví¤nner vid intrí¤det i Nirvana, dí¤r livet í¤r fyllt med aktivitet, mí¥ngfald och glí¤djefylld medvetenhet om att var och en í¤r en del av Enheten av Allt.

Trots de traditionella mediernas í¶vervakning pí¥ platsen av ”terrordí¥d” och andra avskyví¤rda brott, sí¥ í¤r rí¤dsloenergin minskande. Pí¥ sjí¤lsniví¥ vet alla att planeten í¤r hundrafaldigt mindre ”giftig” í¤n den var fí¶r bara ní¥gra í¥r sedan. Och ní¤r energins svallví¥gor fortsí¤tter att rí¶ra Jorden in i allt hí¶gre vibrationer sí¥ bí¶rjar den kunskapen sippra in i medvetandet. Mí¥nga som tidigare var djupt pí¥verkade av medias rí¤dslo-spridande í¤r inte lí¤ngre mottagliga fí¶r det.

Det finns berí¤ttigade spekulationer, och í¤ven strategiska, onda rykten, om vart Syriens inbí¶rdeskrig kan leda till. Det blir inga fler ”fullskaliga” internationella krig, och fí¶rsí¶k till att anví¤nda kí¤rnvapen kommer inte att lyckas. I slutí¤ndan kommer de frihetskí¤mpar som finns i Syrien att segra och, liksom andra lí¤nder dí¤r medborgarna stí¶rtade despotiska hí¤rskare, har í¤ven den nationen en vilja att gí¥ igenom en period av oro innan de uppní¥r social stabilitet och ledarskap.

Israels ihí¤rdiga stridslystnad í¤r ett verk av sionisterna – en annan av Illuminaternas desperata grupper – som tjí¤nar endast sina egna intressen av erí¶vring. I motsats till vad de vill att ni skall tro sí¥ representerar sionistrí¶relsen inte viljan hos israeler eller judar ní¥gon annanstans i ví¤rlden. Med tiden kommer den rí¶relsen, som fí¶rlorar sina fí¶rmí¥ner í¤ven frí¥n dess tidigare pí¥litliga bundsfí¶rvanter, att helt fí¶rlora sin troví¤rdighet och sitt inflytande.

Det í¤r sí¥ att mí¥nga sjí¤lar fí¶rví¤gras laglig hí¤lsoví¥rd, utbildning, ekonomisk och social jí¤mlikhet och orí¤ttvisa lagar, í¶vervakningsmetoder och andra aktiviteter gí¶r intrí¥ng i ert privatliv och inskrí¤nker pí¥ er frihet. Chemtrails korsar fortfarande er himmel pí¥ vissa platser och annan fí¶rorening av er luft, ert vatten och er jord fortsí¤tter, sí¥ gí¶r í¤ven vanhelgandet av era skogar och er fruktansví¤rda behandling av djuren bí¥de i haven och pí¥ land.

Myndigheterna kan inte mycket lí¤ngre ignorera kraven pí¥ betydande reformer i dessa omrí¥den och alla andra skadliga situationer. Fí¶rdelaktiga fí¶rí¤ndringar uppstí¥r frí¥n aktioner frí¥n medborgarna, och grí¤srotsrí¶relser í¶ver hela er ví¤rld sví¤ller i bí¥de antal och effektivitet. Ni kommer att fí¥ se att alla existerande eller fí¶reslagna lagar, politik, restriktioner, produkter och system som negativt pí¥verkar livet pí¥ Jorden blir strukna en efter en.

Personer som kopplar samman hí¤ndelserna av positiv utveckling som rapporterats i oberoende publikationer, pí¥ Internetsidor och i TV-dokumentí¤rer och intervjuer kí¤nns mycket uppmuntrande. En sí¥dan nyligen intrí¤ffad hí¤ndelse med internationell tillí¤mpning var den i USA. En grupp mí¶ttes med representanter frí¥n media och ní¥gra fí¥ tidigare medlemmar i Kongressen fí¶r att tala om deras personliga iakttagelser och kunskaper som ger tydliga bevis pí¥ intelligent, utomjordiskt liv – Citizen hearing on (UFO) Disclosure vid National Press Club i Washington DC mellan 29 april och 3 maj.

Fí¶r ett dussin í¥r sedan var gruppen pí¥ samma plats och med samma syfte. Det korta mí¶tet var helt ignorerat av media – fí¶r att inte ní¤mna den amerikanska regeringen – och trots att de nyligen intrí¤ffade fem dagarna av formella fí¶rhí¶r inte gav ní¥gra rubriker runt om pí¥ planeten, sí¥ var mí¶tet ní¤mnt i viss media och omní¤mndes pí¥ ett antal internetsidor och pí¥ Facebook.

Men lí¥ngt stí¶rre betydelse av den veckolí¥nga hí¤ndelsen í¤r att den intrí¤ffade. Illuminaternas inflytande i USA, deras sista fí¤ste, har fí¶rsvagats sí¥ allvarligt att de inte kunde fí¶rhindra den. Era myndigheter kan inte fortsí¤tta sí¥ mycket lí¤ngre med att dí¶lja ví¥ra familjers ní¤rvaro, men fí¶rví¤nta er inte att fí¥ skaka hand med dem som lever ibland er, eller hí¤lsa pí¥ landande besí¤ttningar ní¤sta vecka. Ett officiellt uttalande om att andra civilisationer existerar – eller kanske bara sannolikheten att de finns – skulle vara ett fí¶rsiktigt fí¶rsta steg. Och era ledare som har varit involverade i planerandet av ett tillkí¤nnagivande brí¥kar fortfarande om: Ní¤r kommer mí¤nniskorna att bli redo fí¶r att hí¶ra detta?

Dessa ledare vet om att det inte í¤r deras sak att ta det beslutet. I Hans oí¤ndligt stí¶rre visdom kommer Gud att veta ní¤r Gí…-signalen skall ges till det Hí¶gsta Universella Rí¥det, och sedan kommer ní¥gra av de tusentals besí¤ttningsmedlemmar som omger er att ansluta sig. De kommer att lí¤gga sin teknik till dem som era vetenskapsmí¤n utvecklade fí¶r mí¥nga í¥r sedan, men som tillskansades av Illuminati. Och ní¤r ni inte lí¤ngre behí¶ver deras assistans sí¥ kommer dessa familjemedlemmar att í¥terví¤nda till sina hemlí¤nder.

Detta í¤r ett lí¤mpligt tillfí¤lle att ta itu med ett annat bekymmer som delas av ett antal ljusarbetare. Nej, det faktum att det inte har blivit ní¥gra masslandningar betyder INTE att de ví¤lvilliga medlemmarna i ví¥r universella familj har í¶vergivit er och att en civilisation som avser att fí¶rslava er í¤r pí¥ plats! De enda besí¤ttningar som finns i er himmel í¤r ljuskrigare, och de tjí¤nar er pí¥ ett djupt ní¶dví¤ndigt sí¤tt.

Teknologin pí¥ skeppen minskar fí¶roreningarna i atmosfí¤ren, vilket orsakar att krigsvapen inte fungerar, fí¶rebygger massiva terroristfí¶rsí¶k, riktar ljus in i era vatten fí¶r att hjí¤lpa till att upprí¤tthí¥lla det marina livet, och den sprí¤nger eller fí¶rí¥ngar smí¥ element i rymden som kunde skala Jorden. Stora och mí¤ktiga civilisationer strí¥lar fortfarande ljus frí¥n fjí¤rran till planeten Jorden och utomjordiska mí¤nniskor som í¤r med er, som í¤r i positioner av inflytande, skyndar pí¥ sina anstrí¤ngningar fí¶r reformer.

Lí¥t oss ocksí¥ ní¤mna ett annat omrí¥de dí¤r pí¥gí¥ende argument í¤r meningslí¶sa. ”Global uppví¤rmning” pí¥ grund av mí¤nsklighetens uppsí¥tliga fí¶rsummelse, okunnighet och fí¶rnekande í¤r absolut verkligt, det í¤r sí¤kert, men den smí¤ltande polarisen, rekordet i extrema temperaturer och andra avvikelser i ví¤dret í¤r Jordens steg mot í¥terví¤ndande till ett mer modererat klimat globalt sett, sí¥ som det var ní¤r hela planeten var ”Edens lustgí¥rd”.

Skidí¥kare och andra sportentusiaster i kallt ví¤der behí¶ver inte irritera sig í¶ver att sní¶klí¤dda bergstoppar kommer att fí¶rsvinna – mycket troligt gí¶r de inte det! Jordens magnetiska bergskedjor och ví¤ldiga klyftor och raviner, formade av dynamiska omví¤lvningar och mí¤ktiga vatten, existerade inte ní¤r planeten fí¶rst blev till, men dessa spektakulí¤ra aspekter av hennes naturliga skí¶nhet glí¤djer er och glí¤der henne ocksí¥.

Mamma, jag tror att lí¤sarna skulle glí¤djas í¥t í¶verfí¶ringen frí¥n de kí¤ra sjí¤lar i Nirvana som hí¤nvisar till klimatet. Var sní¤ll och infí¶r det, och í¤ven Graces senaste korta konversation med dig.

(Fí¶ljande í¤r ett utdrag av Graces Information i Jordens Gyllene Tidsí¥lder – livet bortom 2012. Hennes del i boken í¤r ní¥gra korta urval av hennes flera, lí¥nga í¶verfí¶ringar som blev ”Grace”-kapitlet i Illuminations for a New Era. Informationen nedan í¤r frí¥n hennes fí¶rsta í¶verfí¶ring 1999).

Min tjí¤nst vid denna tidpunkt í¤r att studera mekaniken och att dela upp avvikelser i ví¤dret och mjuka upp deras effekter i ví¥r atmosfí¤r. Och jag menar dí¥ â€ví¥r” – sí¥som bí¥de ert och ví¥rt. Vi í¤r inte alls sí¥ lí¥ngt frí¥n er, som ni vet, och dessutom har vi sí¥ ní¤ra band med er alla att vi inte í¤r separerade pí¥ sí¤rskilt mí¥nga sí¤tt. Genom ví¥r ljusare densitet och respektive ví¤der, ja vi í¤r det, men fortfarande í¤r det er OCH ví¥r atmosfí¤r vi jobbar med. 

Jag vet att det lí¥ter ní¤stan fí¶r konstigt fí¶r att man skall tro pí¥ det, men detta í¤r det enklaste sí¤ttet fí¶r mig att berí¤tta fí¶r er. Det í¤r inte alls sí¥ som jag skulle vilja beskriva det hí¤r, men ni har inte ví¥ra ord, sí¥ hur skulle ni kunna ens bí¶rja veta vad jag menar om jag anví¤nder ví¥r vokabulí¤r? Det finns inga synonymer eller liknande uttryck fí¶r den hí¤r processen. Den í¤r ní¥gonting som inte kan hjí¤lpa omedelbart, men pí¥ lí¥ng sikt kommer det jag gí¶r att bli en stor skillnad.

Det í¤r inte sí¥ att jag kan utnyttja vindarna pí¥ Jorden eller agera som om jag í¤r en global paraply i dessa enorma stormar. Jag studerar hur man skall fí¥nga energin sí¥ att den kan bli spridd, hellre í¤n att samla in den och sedan explodera. Jag borde ha sagt skingrad rutinmí¤ssigt pí¥ ett lí¥ngsamt och lí¤tt sí¤tt istí¤llet fí¶r att bara sitta en stund och sedan agera som om den tagit hela ví¤rlden i svansen och sedan, se upp, hí¤r kommer en annan orkan eller tornado!

Det kommer att ta en tid fí¶r detta att ha ní¥gon effekt. Det finns mycket mer att komma med, oavsett designering som getts – rensning, rening, í¶kning av ljuset, lí¤ttnad av Jordens bí¶rdor av negativitet, uppstigningsprocess – men det hela blir í¤ndí¥ samma sak, massor av geologisk aktivitet med ganska tunga skador í¤r fortfarande resultatet.

Det finns ingen ví¤g ut ur detta, som ni vet. Energi í¤r energi, och ni kan inte sí¤ga ”Shoppa pí¥ baby, gí¥ ut och slí¶sa”. Faktiskt í¤r det vad jag jobbar med, hur man kommer till den positionen att kunna hantera saker sí¥ att om regn behí¶vs sí¥ kommer det, precis tillrí¤ckligt av det. Ní¤r det í¤r gjort sí¥ fí¶rsvinner det tills det behí¶vs igen. Rytmen, mí¶nstret, í¤r satt, fí¶rstí¥r ni.

(Fí¶ljande í¤r del av Graces och mitt korta samtal i oktober 2011): 

Dessa besí¤ttningar i er himmel bí¶rjar bli rastlí¶sa. De har varit redo i í¥ratal att landa och sí¤tta igí¥ng med de saker de kan gí¶ra fí¶r att hjí¤lpa er, allt som deras teknologier kan. Ni har í¥stadkommit viss utveckling sjí¤lva som har hí¥llits dold och ní¥gra fí¥ av er vet detta och vad de í¤r kapabla till, men de ví¤ntar tills ni ser ETs teknologi i aktion. 

í„ven ert ví¤der och ”naturkatastrofer” – bara ní¥gra fí¥ ord om det. Ni vet att under í¥ratal har mycket av det skapats genom tekniska kombinationer som í¤r kontrollerade av Illuminaterna – tja, det kommer att sluta snabbt. Faktiskt har det redan avslutats till stor del, och inga av dessa pí¥stí¥s vara fantastiska – sí¥som i fantasin, att man í¶nskar det, inte fantastiskt, fabulí¶st – katastrofala omví¤lvningar som flackar runt pí¥ Internet kommer aldrig att hí¤nda. Hí¥ll bara era í¶gon pí¥ underbara ví¤rldar, Jordens Gyllene Tidsí¥lder, och bli inte rí¤dda fí¶r STORA fí¶rí¤ndringar – de í¤r alla till fí¶r det godas sak! 

Grace, hur gí¥r det med ditt ”Framtidens ví¤der”? 

Underbart! Vi í¤r alla redo fí¶r tiden ní¤r Jorden har dumpat all negativitet och vi kan agera pí¥ hennes val fí¶r ett moderat klimat í¶verallt. Det kommer inte att ta sí¥ lí¥ng tid som man kan tro att fí¶rvandla í¶knar till grí¶nskande trí¤dgí¥rdar. 

Tack Mamma. Nu, kí¤ra jordfamilj, vet ni att mí¤nniskor i Nirvana gí¶r mer í¤n att strí¥la kí¤rlek till er – de tjí¤nar er pí¥ sí¤tt som ni fí¶rmodligen aldrig trodde att ní¥gon som bor i en andlig ví¤rld skulle kunna hantera. 

Mí¥nga lí¤nder hedrar mí¶drar pí¥ denna dag, och alla lí¤nder har speciella dagar fí¶r att hedra individer som har gjort extraordiní¤ra insatser pí¥ ett eller annat sí¤tt. Vilken glí¤dje det blir ní¤r ni varje dag kan hedra er sjí¤lva och alla andra sjí¤lar i detta Universum sí¥som Guds familj av gudomliga varelser. 

 

í–versí¤ttning Gertie Dahlberg.

TILLBAKA TILL: EN Fí–Rí„NDERLIG Ví„RLD

 

Dejar respuesta

Please enter your comment!
Please enter your name here