En fí¶rí¤nderlig ví¤rld – Ben-Arion: Hur kí¤nns upplysning? 15 april 2013

0
6

www.AshtarCommandCrew.net

www.BenArion.com

www.benarion.com/sverige

© copyright Ben-Arion (se sista sidan)

BenArion

15 april 2013

Hur kí¤nns Upplysning?

(What Does Enlightenment Feel Like?)

Idag tog jag en promenad i solskenet – det var underbart – och en insikt slog mig: Hur kí¤nns upplysningen? Den í¤r ní¥got verkligt, ní¥gonting konkret som man kan uppní¥. Pí¥ ett sí¤tt í¤r du alltid den hí¤r upplysningen, du í¤r redan dí¤r, men en annan del av dig fí¶rnekar den, vill inte erkí¤nna den eller tro pí¥ den.

Jag manifesterade det hí¤r tillstí¥ndet inom mig dí¤r jag bara stod stilla och sí¥g pí¥ solen. Jag lí¤t bara allting vara, slí¤ppte alla mina fí¶restí¤llningar, alla mina uppfattningar, ​​och bara kí¤nde den.

Hur kí¤nns ett upplyst tillstí¥nd? Vad í¤r det? Det í¤r ett verkligt tillstí¥nd som í¤r tillgí¤ngligt fí¶r alla, och fí¶r det mesta brukar vi tí¤nka pí¥ hur man uppní¥r det, hur man ska hitta det dí¤r perfekta í¶gonblicket av upplysning.

Jag kí¤nner helheten just nu eller inbillar jag mig bara detta?
í„r det pí¥ riktigt?

Vi har alla en massa frí¥gor och fí¶restí¤llningar, men i slutí¤ndan lí¤ngtar vi alla efter att kí¤nna glí¤dje, att befinna oss i den hí¤r synkronisiteten, dí¤r allt kommer till oss utan anstrí¤ngning, liksom att du í¶verraskar dig sjí¤lv med alla dessa ofattbara saker som bara flyter till dig i ví¥gor. Du behí¶ver bara kapitulera infí¶r det, och ní¤r du fí¶rstí¥r att allt í¤r en del av dig, inser du att du inte behí¶ver gí¶ra eller í¤ndra pí¥ ní¥got eller fí¥ ní¥gon annan ett tro pí¥ ní¥gonting. Det finns inga ”mí¥sten”. Vi befinner oss precis dí¤r vi í¤r i ví¥rt medvetande.

DU BEHí–VER INTE Ví„NTA

I ett tillstí¥nd av helhet, med klart sinne och klar tanke, kan du stí¥ och bara finnas dí¤r som ett kí¤rleksfullt vittne och kí¤nna en enorm omfamning inom dig som innehí¥ller allting som í¤r. Fí¶r mig í¤r detta upplysning. Men det í¤r i sjí¤lva verket ett enkelt sí¤tt att vara pí¥. Folk kanske tror att de mí¥ste ví¤nta pí¥ att fí¥ kí¤nna detta. De tror kanske, att jag inte í¤r redo fí¶r detta, eller inte ví¤rdig, eller ocksí¥ har jag en massa problem i mitt liv, som jag mí¥ste fixa innan jag kan kí¤nna mig upplyst. Men i verkligheten í¤r det ett tillstí¥nd dí¤r jag inte sitter fast, utan í¤lskar det som í¤r, accepterar det som í¤r. Sí¥ enkelt í¤r det, dí¤r finns inga tankar, du í¤r bara fylld med kí¤rlek. Ibland kí¤nns kí¤rleken som en extas och ibland í¤r den en tyst stillhet, bara att se allting fí¶r vad det í¤r – en upplevelse i medvetandet utan att lí¤gga ní¥gon bedí¶mning pí¥ den.

Den hí¶gsta mí¶jliga kí¤rleken í¤r accepterandet av det som í¤r, och ní¤r du fí¶rstí¥r detta fylls du med en frid som ligger bortom allt. Det í¤r kampen som ibland fí¥r oss fí¥ngade, uppfattningen att vi mí¥ste ta bort ní¥gonting frí¥n oss sjí¤lva, eller att vi mí¥ste fí¶rí¤ndra ní¥got fí¶r att mí¥ bí¤ttre, eller gí¶ra saker fí¶r att behaga ní¥gon.

Allting í¤r, och du fí¶rí¤ndrar ditt fokus pí¥ det som í¤r, sí¥ istí¤llet fí¶r att fí¶rsí¶ka fí¶rí¤ndra ní¥got handlar det om att fí¶rí¤ndra sitt fokus.

Du í¤r det du ser utanfí¶r dig sjí¤lv, men det handlar om en annan del av dig med en annorlunda upplevelse och ett annorlunda tí¤nkesí¤tt. Vi í¤r som sjí¤lar som kommer frí¥n samma energikí¤lla, men som fí¥tt olika sinnen sí¥ att vi kan tolka och upptí¤cka dessa perspektiv hos den ende, och dela med oss till varandra.

ETT Hí–GRE PERSPEKTIV Pí… LIDANDET

Fí¶r mig í¤r upplysning accepterandet och kí¤rleken till det som í¤r, som en eld som kommer frí¥n ditt hjí¤rta och fyller din kropp likt en varm sol som lyser inifrí¥n. Det í¤r som att se allting frí¥n ett hí¶gre perspektiv, att se igenom saker och ting.

Vi tenderar att tro pí¥ det vi ser med ví¥ra í¶gon, till exempel en man eller en kvinna som lider. Vi kan gí¥ ner oss och ocksí¥ kí¤nna det dí¤r om vi vill, eller behí¶ver gí¶ra det, men vi tror ofta att vi inte fí¥r kí¤nna glí¤dje eftersom ví¤rlden í¤r sí¥ full av fí¶rvirring, depression och mí¤nniskor som kí¤nner sig elí¤ndiga. Sí¥ mí¥nga sjí¤lar gí¥r igenom tragiska saker och vi kí¤nner det som, oh, Herregud, jag kan inte kí¤nna mig glad eftersom jag mí¥ste tycka synd om dem! Jag mí¥ste projicera min skuld, min kí¤nsla av att inte vara tillrí¤cklig, pí¥ dessa mí¤nniskor, eller varelser. Istí¤llet – prí¶va med att anví¤nda kí¤rlek! í„lska dem fí¶r det som de gí¥r igenom, eftersom det í¤r en del av dig som gí¥r igenom detta, och det í¤r en del i processen, i sin helhet.

Det sví¥raste fí¶r sinnet och tankarna í¤r att fí¶rstí¥ den hí¤r enheten, synkronisiteten av allting. Det kí¤nns som om det finns en del offer dí¤r ute som man mí¥ste hjí¤lpa. Jag ber dig vara medveten om att det í¤r frivilligt fí¶r dig att sí¤nka dig och gí¥ in i ett tillstí¥nd dí¤r du gí¶r dig ansvarig genom att kí¤nna skuld infí¶r andra mí¤nniskors lidande. Om ní¥got, í¤r det ditt ansvar att kí¤nna kí¤rlek, och detta í¤r motsí¤ttningen. Det í¤r dí¤rfí¶r det í¤r sí¥ tufft att vara hí¤r i den hí¤r dimensionen eftersom hí¤r finns mí¤ngder med mí¥ngfald. Du mí¥ste verkligen ha tillit till att kí¤rleken í¤r ví¤gen. Du hjí¤lper alla pí¥ ví¤gen genom att tona in dig till ett tillstí¥nd av frid.

í„LSKA OCH Kí„RLEKEN KOMMER ATT FINNA DIG

Kí¤rlek í¤r den hí¶gsta vibration som du kan uppní¥ i den hí¤r dimensionen, och var medveten om att det bara í¤r bí¶rjan pí¥ resan. Upplysning í¤r ett visst tillstí¥nd, och du kan komma in i det hí¤r speciella tillstí¥ndet, och sedan tar du din “examen” frí¥n det hí¤r existensplanet. Dí¥ finns du hí¤r av ren kí¤rlek, eftersom du í¤lskar att vara hí¤r i all enkelhet. Men det í¤r ett tillstí¥nd av tillit. Du vet bara, du mí¥ste inte veta detaljerna eller ha en doktorsexamen i metafysik fí¶r att veta vad en proton eller en neutron í¤r. Du behí¶ver bara veta i ditt hjí¤rta att allt í¤r synkroniserat och í¶verlí¤mna dig till den rena lyckan inom dig, och veta att du í¤r ví¤rdig att ta emot den, att ta emot kí¤rlek och att kí¤nna glí¤dje.

Utifrí¥n det hí¤r tillstí¥ndet kommer du att samverka med mí¤nniskor och se kí¤rleken och glí¤djen inom dem, vilket kommer att hjí¤lpa dem att hitta samma tillstí¥nd inom sig sjí¤lva. Dí¤rfí¶r att om du kommer in i ett tillstí¥nd dí¤r du sjí¤lv kí¤nner dig olycklig, kommer ni att dra ner varandra. Sí¥ du í¤r en vandrande healingstation, men att vara ett mirakel í¤r verkligen ingenting som du behí¶ver strí¤va efter, utan det í¤r hur universum fungerar. Om du í¤r í¶dmjuk och bara vill vara den du í¤r, och kapitulera infí¶r kí¤rleken, kommer du att vara som en kanal fí¶r kí¤rlek. Du kommer att fí¶rí¤ndra mí¤nniskor genom att helt enkelt bara vara. Du behí¶ver inte ens sí¤ga en massa saker.

Om du vill ha ní¥got riktigt starkt, och du vill ha det och vill ha det och vill ha det, kommer du inte fí¥ det eftersom du í¤r i det hí¤r tillstí¥ndet av att vilja, av att se ní¥gonting utanfí¶r dig sjí¤lv som du behí¶ver jaga. Men det finns redan dí¤r, det gí¤ller bara att stoppa sinnets tjatter, sluta med att tro pí¥ att du inte har kontrollen. Du í¤r ditt eget centrum, och dí¤rifrí¥n strí¥lar allting ut.

Budskapet í¤r egentligen att upplysning í¤r sí¥ enkel att vi ibland inte lí¤gger mí¤rke till den.

Du kommer att vara sí¥ levande och kí¤nna sí¥ mycket kí¤rlek att du inte kan vara ní¥gon annanstans í¤n i nuet, eftersom det í¤r dí¤r allting gí¥r samman i enhet. Du kommer inte att se ní¥gon separation pí¥ grund av att kí¤rleken inom dig í¤r en í¥terspegling av det hela, av sanningen.

ATT SLí„PPA VANAN ATT Mí… Dí…LIGT

Vi har en vana att skapa kí¤nslor med sví¥rmod eller trí¥ngsynthet, begrí¤nsade ví¤rldsbilder, men vi hí¥ller lí¥ngsamt pí¥ att fí¶rí¤ndra den vanan fí¶r att istí¤llet slí¤ppa in glí¤djen. Jag behí¶ver inte mí¥ dí¥ligt eller kí¤nna skuld í¶ver att jag í¤r lycklig. Jag vet att allting í¤r fí¶r det hí¶gsta goda, allt som sker pí¥ den hí¤r planeten just nu, att allt sker i gudomlig timing. Det finns inga olyckor, det finns inga tillfí¤lligheter, men om du vill kan du gí¥ omkring och tro pí¥ det under ditt uppvaknande, att allting manifesteras av en slump eller som slumpmí¤ssiga hí¤ndelser. Men om du vill prí¶va och bara slappna av och ha tillit till kí¤nslan av att allting í¤r som det ska och att allting redan í¤r perfekt, kanske du í¤ndrar dig. Prí¶va sjí¤lv. Vem kan fí¶rí¤ndra varat (is-ness)?

Att upptí¤cka illusionen av att ví¤lja í¤r anledningen varfí¶r vi í¤r hí¤r pí¥ Jorden.
Naturligtvis kommer fí¶rí¤ndringar, men de kommer inifrí¥n och vi behí¶ver inte lí¤mna den hí¤r kroppen eller den hí¤r planeten fí¶r att uppleva detta. Vi kan vara mirakler just nu, – vi mí¥ste bara í¶ppna upp oss fí¶r det och tro pí¥ att det finns dí¤r fí¶r oss, och var och en tar sin egen ví¤g mot denna insikt. Du kommer till en punkt dí¤r allting du lí¤ser, allting du hí¶r kí¤nns som om du redan vet det. Du lever sanningen och ingen lí¤gger egentligen mí¤rke till detta. Du í¤r en mí¤stare, som vandrar pí¥ den hí¤r Jorden.

Kanske att det fí¶r 2000 í¥r sedan, ní¤r Jesus vandrade pí¥ den hí¤r jorden, var ett mirakel att ha den sortens medvetande, men just nu vandrar alla pí¥ jorden som Jesus. Vi í¤r mer medvetna om ví¥r verklighet, om hur ví¥r verklighet fungerar och om universum. Sí¥, vi í¤r som mí¤stare, allihop! Det í¤r ingen nyhet lí¤ngre, bara acceptera att det í¤r vad det í¤r och lí¥t oss leka med det!

SLí„LVMí„STERSKAP

Sjí¤lvmí¤sterskap – att bemí¤stra sig sjí¤lv – kan lí¥ta som ní¥got ouppní¥eligt, lí¥ngt dí¤rute, utom rí¤ckhí¥ll. Buddha var en mí¤stare í¶ver sig sjí¤lv, Jesus Kristus var en mí¤stare í¶ver sig sjí¤lv, liksom Muhammed och mí¥nga andra som har levt pí¥ den hí¤r planeten under historisk tid. De kom hit fí¶r att vara exempel pí¥ det vi í¤r, pí¥ vad vi kan frambringa i den hí¤r ví¤rlden. Att gí¶ra ansprí¥k pí¥ din gudomlighet í¤r ditt uppdrag. Att vara ditt autentiska jag, att till fullo vara DU, det í¤r sjí¤lvmí¤sterskap.

Alla kan vara mí¤stare í¶ver sig sjí¤lva, men en del í¤r mer medvetna om den “drí¶mmen” í¤n andra. Sjí¤lvmí¤sterskapet í¤r som att vakna upp ur drí¶mmen om att du bara lever i den synliga fysiska verkligheten. Ní¤r du somnar och din kropp ligger i sí¤ngen, sí¥ bí¶rjar du drí¶mma och plí¶tsligt befinner du dig i denna nya miljí¶, i drí¶mví¤rlden, dí¤r du upplever saker.

Och du tror faktiskt att du í¤r dí¤r, men ur ett annat perspektiv ligger du i din sí¤ng! Det í¤r egentligen pí¥ samma sí¤tt just nu. Du tror att du í¤r hí¤r men det í¤r du inte! Du drí¶mmer dig faktiskt in i verkligheten genom ditt hí¶gre jag. Vi tror att vi ser ví¤rlden genom ví¥ra í¶gon, men vi ser ví¤rlden genom ví¥rt hjí¤rta. I den meningen kí¤nns det ví¤ldigt verkligt och sjí¤lvmí¤sterskapet handlar om att hí¤vda sin gudomlighet och skí¤ra av dessa begrí¤nsade uppfattningar som du har – att du inte í¤r ví¤rdig, att du bara í¤r en liten mí¤nniska som inte kan skapa ní¥gonting, att du inte behí¶vs osv, osv.

VEM TRYCKER Pí… DINA KNAPPAR?

Sjí¤lvmí¤sterskap handlar om att lí¥ta kí¤rleken flí¶da genom dig. Jag vet att det kan kí¤nnas sví¥rt ibland, men att trycka pí¥ en del knappar í¤r faktiskt ví¤ldigt hí¤lsosamt. Var du í¤n befinner dig kommer du att se mí¤nniskor och kí¤nna mí¤nniskor inom dig, och de kommer att bí¶rja trycka pí¥ dina knappar. Men tí¤nk om det inte fanns ní¥gra knappar att trycka pí¥ inom dig? Detta í¤r sjí¤lv-mí¤sterskap! Att ingen kan komma och trycka pí¥ dina knappar som de vill, som om du vore ní¥gon slags attraktion i en ní¶jespark dí¤r mí¤nniskor kan komma och trycka pí¥ dina knappar och se dig reagera dí¤refter. Sjí¤lvmí¤sterskapet handlar om att du omfamnar alla kí¤nslorna inom dig sjí¤lv sí¥ att det blir fí¤rre och fí¤rre knappar att trycka pí¥ som kastar dig ur balans.

Sí¥ om du kí¤nner negativa kí¤nslor som oro eller obehag, eller kanske en rí¤dsla fí¶r att fí¶rlora ditt jobb eller har bekymmer i en relation med ní¥gon du í¤lskar, istí¤llet fí¶r att smaka pí¥ kí¤nslan pí¥ ytan, fí¶rsí¶k att undersí¶ka hur det kí¤nns att helt ta till dig kí¤nslan av oro, av att inte veta, rí¤dslan eller vad det í¤n í¤r som “bekymrar” dig. Om du fortsí¤tter att spí¥ra kí¤nslan kan du mycket ví¤l till slut finna att vi alla har en rí¤dsla fí¶r dí¶den, att drí¶mmen ska ta slut och att vi ska fí¶rsvinna.

Vad í¤r det ví¤rsta scenariot fí¶r dig? Att till exempel fí¶rlora det dí¤r jobbet, eller avsluta den dí¤r relationen eller fortsí¤tta att kí¤nna denna oro? Vad í¤r det ví¤rsta som kan hí¤nda? Egentligen hí¤nder ingenting, allting kommer att fortsí¤tta, men kanske kommer du att bí¶rja kí¤nna dig bortkopplad en stund.

SKULLE DU Lí…TA ETT BARN STí… ENSAM I ETT Mí–RKT Hí–RN?

I verkligheten í¤r du hel, komplett, ett med dig sjí¤lv och du kí¤nner alla dessa dualitetskí¤nslor ní¤r du dyker in i dem. De í¤r som smí¥ barn som stí¥r i mí¶rka hí¶rn, och kanske vill du inte kí¤nna dem eller erkí¤nna dem, men allt dessa dualitetskí¤nslor verkligen vill í¤r att bli sedda och í¤lskade! Sí¥ ta ut de hí¤r kí¤nslorna frí¥n de mí¶rkaste garderoberna inom dig, och ta dem till ditt hjí¤rta genom att tillí¥ta dem oavsett vilken kí¤nsla du upplever, och fí¶rsí¶k kí¤nna den helt och fullt.

Du kommer inte att dí¶ bara fí¶r att du kí¤nner “ví¤rsta scenario”-kí¤nslorna. Det í¤r bí¤ttre att kí¤nna kí¤nslor och frigí¶ra dem med din kí¤rleksfulla omfamning, í¤n att hí¥lla dem kvar i hí¶rnen dí¤r de kommer tillbaka och knuffar pí¥ dig, fí¶rmodligen med stí¶rre och stí¶rre intensitet om du insisterar pí¥ att lí¤gga dem ní¥gon annanstans och sí¤ga “Jag vill inte kí¤nna detta, jag tittar pí¥ det senare “. Alla gí¶r vi detta, och jag sitter hí¤r och pratar om det, eftersom jag kí¤nner till detta inifrí¥n mig sjí¤lv, jag kí¤nner det sjí¤lv. Vi lí¤r andra vad vi sjí¤lva kí¤nner, och kan inte lí¤gga saker utanfí¶r oss som vi inte vet om. Den hí¤r bloggen handlar fí¶r mig om att vara mitt hí¶gre jag, till fullo, att uttrycka min gudomlighet och hí¤vda den i í¶dmjukhet.

Det finns inget nytt att lí¤ra sig. Det í¤r bara att komma ihí¥g din gudomlighet och agera som om du vet vem du í¤r. Och í¤ven om du inte vet vem du í¤r kan du agera som om du gjorde det, och detta kommer att fí¶ra í¶ver dig till en vibration som kommer att bli starkare och starkare tills du verkligen vet! Att hí¶ja din vibration skulle kunna fí¶rklaras som ett hav av kaos, men ní¤r du stí¤ller in din hjí¤rtfrekvens och tar till dig kaoset, harmoniseras kaoset och frekvensen stiger. Allteftersom frekvensen í¶kar, blir saker och omstí¤ndigheter mer harmoniska, mer i harmoni med dig sjí¤lv. Det í¤r dí¤rfí¶r synkronisiteten í¤r naturlig ní¤r vi kontaktar ví¥r gudomlighet. Frid í¤r naturligt. Tillit í¤r naturligt. Och upplysning í¤r inte ett andligt begrepp, en etikett som en del av oss fí¶rtjí¤nar eftersom vi í¤r unika eller bí¤ttre í¤n andra, utan handlar om att slí¤ppa taget, att fí¶rlí¥ta och att kapitulera i í¶gonblicket infí¶r Anden, och lí¥ta Anden verka genom dig.

LIVET Kí„NNER DIG Bí„TTRE í„N Ní…GON ANNAN

Vi vill ha kontroll í¶ver hur saker och ting kommer att manifesteras och í¶ver hur vi ska leva ví¥ra liv, men visste du att livet och ditt hí¶gre jag kí¤nner dig bí¤ttre í¤n ní¥gon annan? Livet kommer att arbeta genom dig och gí¶ra mirakler och underverk som du inte ens visste att du tyckte om, som du inte visste att du skulle uppskatta, eftersom det í¤r en annorlunda frekvens, en annan vibration som du inte riktigt kan fí¥ tilltrí¤de till just nu.

Men vi kan tillí¥ta det och ví¤lkomnar det, och det gí¶r vi genom att bli barn igen och leka, att vara ví¥rt í¤kta jag. Det finns inga rí¤tt eller fel, men det finns alltid ett val genom att ví¤lja det negativa eller det positiva, rí¤dsla eller kí¤rlek, och du kan stí¥ dí¤r i mitten och vara allting om du vill!

Vi í¤r kí¤rlek, vi í¤r rí¤dsla, men till slut mí¥ste man gí¶ra ett val om vem du vill vara. Antingen í¤r du i rí¤dsla, eller í¤r du i kí¤rlek. Det í¤r sí¥ enkelt som sí¥. Mí¤nniskor fastnar ibland i rí¤dsla eftersom det í¤r en vana. Rí¤dslan í¤r liksom viss mat som du vet fí¥r dig att kí¤nna dig lí¥g, men du í¤ter den í¤ndí¥. Ví¥r emotionella kropp hakar sig fast vid rí¤dslan lika lí¤tt som ett beroende fí¶r ní¥got.

Vi befinner oss pí¥ ví¤g att integrera ví¥rt hí¶gre jag till verkligheten, att bli mí¤stare í¶ver oss sjí¤lva, och ní¤r jag sí¤ger hí¶gre jag í¤r detta det inre sanna jaget som vi pí¥ ett sí¤tt alltid í¤r. Men just nu í¤r vi i fí¤rd med avklí¤dnings-processen, med att skala av alla lager. Sí¥ alla mí¤nniskor som trycker pí¥ dina knappar, tacka dem! Var tacksam, fí¶r de visar dig att det fanns ní¥got annat inom dig som du kunde kí¤nna och ta till dig och fí¶rlí¥ta. Och om du kí¤nner helt och fullt kan du inte hí¤nga fast vid negativitet sí¥ mycket lí¤ngre. Den blir alltmer oní¶dig. Kom ihí¥g – varje nu í¤r ett underbart skí¥despel om kí¤rlek och glí¤dje.

Ben-Arion

 

í–versí¤ttare: Inga och Cagga Levander.

 

© copyright Ben-Arion
Du í¤r fri att kopiera och lí¤gga ut denna artikel pí¥ internet, men inte ge ut den i tryckt form. Fí¶ljande villkor gí¤ller: Du mí¥ste ange att fí¶rfattaren í¤r Ben-Arion och visa www.AshtarCommandCrew.net och www.BenArion.com i bí¶rjan pí¥ texten. Du fí¥r inte anví¤nda materialet fí¶r kommersiellt bruk, inte sí¤lja, fí¶rí¤ndra eller bygga vidare pí¥ detta arbete eller delar av det. Dessa villkor skall fí¶lja med arbetet vid í¶versí¤ttningar och andra í¶verfí¶ringar. e-postfrí¥gor till: copyright@benarion.com
Fí¶lj oss: AshtarCommandCrew pí¥ Facebook

TILLBAKA TILL: EN Fí–Rí„NDERLIG Ví„RLD

Dejar respuesta

Please enter your comment!
Please enter your name here