A Fíśld Felemelkedése 2012 -20120726 A Fí‰NY GALAKTIKUS SZí–VETSí‰Gí‰NEK íœZENETE 2012. július 12. EGY CSAPATBAN JíTSZUNK

0
5

Készíźlt tudományos tanulmány valaha is fejlődésetekről és haladásotok alatti folyamaitokról bármilyen formában? Nem.

A tudományos tanulmányok, kutatás, vizsgálat és kí­sérlet mindig nagyobb megértéséhez vezetett íśnmagatok, világotok, és még azon túl, a benneteket kíśríźlvevő Világegyetem természetének.

A Fény Galaktikus Szíśvetsége, mi is folytattunk kutatásokat világotokban, azonban nem ez az oka ittlétíźnknek.

Azért érkeztíźnk, hogy felajánljuk segí­tségíźnket abban, hogy megtaláljátok utatokat, és amint megtaláltátok, segí­tsíźnk most létrehozni azt, amit szeretnétek egy kristálytiszta vászonra megjelení­teni [manifesztálni] álmaitok portréjának megfestésére.

Nem tudományos tanulmányokat, kutatásokat, vagy akár felfedezéseket tenni jíśttíźnk ide, mert itt nincs számunkra tanulnivaló, ami mozgatott benníźnket, az csapatot alkotni milliónyi lélekkel tíśbb ezer világból, és más szíśvetségekkel szerte e világegyetemben végig az úton ide, annak érdekében, hogy véghezvigyíźk ezt a kutatást.

Mi vezetjíźk ezt a kutatást és e tanulmányokat, és egy bizonyos módon, ritkán végzett kí­sérletet itt a világotokon, mert ez hasznos az emberiségnek, mert mi jobb módszereket dolgoztunk ki és magasabb szí­nvonalon számotokra, és mint ilyen, megértése szellemi és élettani folyamataitoknak nagyon szíźkséges, mielőtt még elkezdenénk megbeszélni terveinket a tervezetek és programok megvalósí­tásáról, hogy jobban segí­thessíźnk benneteket életkíśríźlményeitek fejlesztésében világotokon.

Nem vállalunk olyan tanulmányt, amit kíśnnyedén elvégzíźnk. Mindegyiket a legmagasabb szinten a mi tudományos, orvosi és kutató csapatunk kezdeményezte és vezette.

Nem véletlenszerĹąen érkeztíźnk ide egy lazán felszerelt csatlakozó lénycsoporttal az Univerzum minden pontjáról, mert ez nem lenne előnyíśs nektek, valamint az erőfeszí­téseinknek sem itt.

Ami nagyban előnyíźnkre szolgál, és számotokra is az, hogy eljíśtt ide egy magasan képzett, kifinomult és tapasztalt csapat, mely biztos kézzel lett válogatva egy hosszú és nagyon aprólékos kiválasztási folyamattal, ahol csak a legtisztább, legélesebb és legtíśbbet tapasztalt elmék és akaratok keríźltek kiválasztásra és mentek át a rostán.

Megmozgattunk minden kíśvet, és bolygók ezrei kíśzíźl válogattunk ebben a felvételi eljárásban, és teljesen biztosak vagyunk benne, hogy íśsszeállt csapatunk a legtehetségesebb, leginkább elkíśtelezettebb és legtapasztaltabb szakmai elmékből áll, bárhol ebben a Világegyetemben vagy még más Univerzumokban is.

A lelkek, akik most csapatunk tagjaiként itt tartózkodnak, a legmagasabban képzett képviselői szakteríźletíźknek szerte a világegyetemben, ebben biztosak lehettek.

Erre való tekintettel, csíśkkenthetnétek félelmeiteket és aggodalmaitokat arról, hogy nem vagytok jó kezekben, amikor elérkezik a programok és tervezetek ideje, amiket kezdeményezni kí­vánunk világotokon, és még a ritka példákban, amikor mi végzíźnk kutatást és tanulmányozzuk az embereket.

íšgy érezzíźk, hogy fajotok választotta a gyíśtrődést és az aggódást oly sok minden miatt, amiből néhány valós, néhány elképzelt, néhány felfújt és felpuffasztott, és azt mondjuk nektek, ez hozzáadódik a terheitekhez magatokat illetően, a mi képességeinkkel, szakszerĹąségíźnkkel, becsíźletességíźnkkel, céljainkkal és tapasztalati szintjeinkkel biztosan nem érdemes időt és energiát pazarolni az ilyen gondolkodásra.

Azt mondjuk nektek, bí­zzatok a mi képességeinkben, érezzétek a biztonságot a képességeinkben, és tapasztalatunkban, ami népeteknek egy nagyon méltányos társulás egy magasan képzett csapatával az elkíśtelezett, tapasztalt, jól tájékozott, gondoskodó és kedves lényeknek, akik a legtehetségesebb és leginkább elismert szakértői szakteríźletíźknek saját bolygójukon. í‰reztek egy kis megkíśnnyebbíźlést ma ezt hallván tőlíźnk?

Megfigyelő szolgálatainkon keresztíźl feltérképeztíźk a nyilvánosság számára hozzáférhető teríźleteit internetes kíśzíśsségeiteknek, ahol vagytok páran, akik kifejezték aggodalmukat és félelmíźket, megemlí­tve itt végzett kutatásainkat, és ezzel néhányan kíśzíźletek ráfordultak a rossz útra, és hamis útra vezették őket, mert valamiért azt hiszik, hogy kíźldetésíźnknek ide az az oka, hogy kí­sérleteket és kutatásokat végezzíźnk.

Mint ahogyan azt már tisztáztuk, minden bizonnyal egyáltalán nem ez a helyzet. Itteni erőfeszí­téseink részeként néhány kutatást el kell végezníźnk ahhoz, hogy jobban megértsíźnk benneteket, világotokat, kitalálni, mi az, ami gondot okoz itt, és találni megvalósí­tható, logikus, megfelelő és hatékony megoldásokat ezekre a problémákra.

Megértitek már jobban Kedveseink, hogy kutatásunk és tanulmányaink csupán egy apró darabkáját képezik a nagy képnek, amely kíźldetésíźnk segí­teni világotokat megtapasztalni, milyenek vagytok egyíźttesen és egyenként, választva a tapasztalatot, és ha ez felértékeli társadalmatokat és rendszereiteket programjainkon keresztíźl, amit kí­nálhatunk nektek, akkor amit kaptok, se tíśbb se kevesebb?

Kihí­vások elé néztek. Ez a ti világotok, és mi ezt mindig is tiszteltíźk, és tiszteletben fogjuk tartani, mert nekíźnk is megvannak a saját világaink, és elvárjuk másoktól, hogy tiszteletben tartsák a határainkat és jogainkat is.

Alig várjuk az előrehaladást ezen tervezetekkel, amikről beszéltíźnk időről-időre veletek. Ez a nap nagyon gyorsan kíśzeleg, amikor a játszótér meg lesz tisztí­tva a bĹąníśző cabal elegendő számú tagjától és csatlósától. A játszótér már nagymértékben inog egy szíśgíśn, ami kedvez, a Fíśld lakóival, azaz veletek egyíźtt csapatunknak.

Most magabiztosnak érezzíźk magunkat, mert haladhatunk előre terveinkkel találkozni sok emberrel, akik ki lettek választva egy programon keresztíźl, ahol megfigyeltíźk és kíśvettíźk világhálós beszélgetéseiteket, amiket nyilvánosan kíźldíśztetek az interneten keresztíźl, és íśsszeállí­tottunk egy listát azokról, akikről úgy érezzíźk kellemes lesz dolgozni velíźk, akikkel biztonságosan dolgozhatunk egyíźtt, akik egy pozití­v hozzáadást képeznek kíśzíśs csoportjainkhoz, beindí­tani a kezdeti tervezeteket, melyek feloldják a hangulatot, ha akarjátok, és elkezdjíźk helyreállí­tani a hajót, mely a ti világotok, méltóságteljesen úszva az Ĺąr tengerén.

Nincs semmi, amit egyíźtt el ne érhetnénk. Nincs akadály, nehézség, vagy kár, amit tettek világotokkal, hogy ne tudnánk legyőzni, meghiúsí­tani vagy kiirtani.

El tudjuk végezni, amí­g egyíźtt dolgozunk. Ha a munkát egymástól elkíźlíśníźlve folytatjuk, nem látjuk a sikeres lezárását soknak – ha egyáltalán egynek is – ezen tervezetekből.

íšgy érezzíźk, ti nem rendelkeztek megfelelő eszkíśzíśkkel, vagy ismeretekkel bizonyos tudományos teríźleteken, hogy megvalósí­tsátok e saját céljaitokat, és mi sem fogjuk, és bizonyos esetekben nem tudjuk elvégezni az íśsszes tervezetet, amiről úgy érezzíźk szíźkséges itt a világotokban amí­g nem dolgozunk veletek bolygótokért.

Csupán a ti kezetek által lehet ezeket a teljesí­tményeket elérni: mit fognak embertársaitok tanulni ezen tapasztalatból, ha nem hozzák helyre a károkat, amikért részben ők a felelősek?

Emlékezzetek, az íśríśk élet egy utazás, mely elvisz minket végig a tapasztalatokon, melyeket meg lehet, és kell tanulnunk. Ez az, ami tíśrténik itt világotokban.

Ti, a Fíśld lakói, kaptatok egy hihetetleníźl áldott lehetőséget oly sok minden megtanulására és a níśvekedésre, túl jelenlegi megértési szintjeiteken oly sok kíźlíśnbíśző teríźleten, kíźlsőleg tőletek és világotoktól, és belsőleg, amint mindannyian tanultatok a sok személyes leckéből és níśveltétek tudásotokat az emberi jármĹąről fizikai, szellemi, érzelmi és spirituális téren.

Szeretnénk benneteket látni szert tenni a teljes lehetőségre, mindenre, amit ez a dicsőséges lehetőség jelent, és nem szeretnénk túllépni saját korlátainkon, és elvenni bármelyik élményt tőletek azzal, hogy mentesí­tíźnk benneteket a terhek alól, amit természetesen magatok is meg tudtok oldani.

Nagyon sokan kíśzíźletek, és mi is, az emberek tanulmányozásán keresztíźl arra kíśvetkeztetésre jutottunk, hogy egy nagy túlsúlyban lévő rész kíśzíźletek szeretne, és szí­vesen is hajlandó velíźnk dolgozni a sok tervezeten, és mi biztosan nem vesszíźk el ezeket előletek azzal, hogy elérjíźk a célokat saját embereink kíśzremĹąkíśdésével.

Természetesen veletek leszíźnk minden lépésénél az útnak, taní­tva benneteket a megfelelő ténykedésre és technológiáink használatára, és már arra a kíśvetkeztetésre jutottunk, hogy nagyon sokan kíśzíźletek igen gyors tanulók, és intelligenciátok messze túlhaladta a határait annak, amiről sokan azt érzitek, rendelkeztek vele.

Azt érezzíźk, az emberek mérhetetleníźl intelligens fajtájú lények, és ha nem lennének a lankadatlan erőfeszí­tések a bĹąníśző cabal ellen – akik síśtétségbe borí­tották világotokat, az elnyomásba, a recesszióba oly sok eonnyi időre – talán a mi szolgálataink itt nem lennének jótékony hatásúak számotokra, mert már elérhettétek volna fejlesztéseiteket saját magatok, amiért idejíśttíźnk, hogy felajánljuk nektek. Idejekorán rájíśttíźnk, mennyire vagytok képesek a végrehajtásra, és kitaláltátok, mire vagyunk mi képesek, és mi egyíźtt kitaláljuk egyíźtt, egy csapatként, mit tudunk elérni.

Nagyon biztosak vagyunk benne, hogy meglepjíźk egymást majd, amikor egyíźttmĹąkíśdíźnk csapatként, kitĹązve az elérendő célt itt világotokban.

Mutassátok meg hiteteket, hogy bí­ztok benníźnk, azzal, hogy akartok velíźnk dolgozni és látjátok indí­tékainkat, és azt, hogy célunk itt a legmagasabb tisztesség, szeretetében és szolgálatában Teremtőnknek, és szolgálva benneteket, fivéreinket és nővéreinket.

Mutassátok meg nekíźnk, eleget tíśrődtíśk bolygótokkal és embertársaitokkal, elvégezve azt, amin túl kell jutnotok, néhány félelmen, amit jelenleg tapasztaltok.

Mutassátok meg nekíźnk, találtok módokat a megfelelő kezelésére ezen félelmeknek és érzelmeknek, mely ravaszkodik bennetek, amikor meghalljátok azt, hogy „fíśldíśnkí­víźli, Ĺąrhajó, csatornázás” és a terveinkbe belekezdíźnk egyszer, amikor csatlakozunk egymáshoz egy boldog újraegyesíźlésben.

Ez egy akadály, vannak kíśzíźletek olyanok, akik még nem találták meg a módot ennek lekíźzdésére. Meg kell találnotok a módját, hogy felíźlemelkedjetek ezeken az igazságtalan tőlíźnk, a kí­víźlállóktól való félelmeken, azoktól akikről azt érzitek tévesen, idegenek számotokra.

Nem vagyunk nektek idegenek. Alig akadnak olyan lények ebben a Világegyetemben, akik furcsák számotokra, mert mindannyian csatlakoztunk és íśsszekapcsolódtunk, és mindannyian egy része vagyunk ennek a jól olajozott gépezetnek, mely révén kiegészí­tjíźk egymást.

Készségeink, tehetségeink, tapasztalataink, ismereteink és bíślcsességíźnk íśsszeadódik és mĹąkíśdik simán – íśríśmíśt hozva, és szeretetet, íśsszetartozást és csodálatos élményeket minden egyes léleknek, aki része ennek a nagy mechanikus gépezetnek, ami ez a csodálatos és tíśkéletesen mĹąkíśdő Univerzum.

Segí­tsetek nekíźnk jól, olajozott és tíśkéletesre hangolt állapotban tartani ezt a gépet. Emelkedjetek felíźl a tőlíźnk való félelmeiteken, azoktól akikre nem emlékezhettek, és akikről úgy érzitek, idegenek az otthonotokban, és kezdjíźk a munkát, amit egyíźtt kell végrehajtanunk, hogy világotokat elvigyíźk a változásokba és fejlesztésekbe, amiről mindannyian tudjuk, életbevágóan szíźkséges a folyamatos níśvekedésetekhez, és minden reményének és álmának megvalósulásához népeteknek, mely a sok életen keresztíźli kihí­vásokért, kíźzdelmekért, nehézségekért és csalódásokért, elnyert és megérdemelt valami oly sokkal tíśbbet, valami oly sokkal jobbat, gazdagabbat, csodálatosabbat, tisztábbat, felemelőbbet, élvezetesebbet, emlékezetesebbet. Ez a nap elérkezett, engedjétek, hogy megtíśrténjen.

Engedjétek meg magatoknak a kényelem érzetét jelenlétíźnkkel kapcsolatban, mint amit mi szeretnénk érezni, hogy íśríśmmel íźdvíśzíśltíśk benníźnket, saját családotokat.

Mi vagyunk itt a csapattársaitok, hogy íśsszefogjunk veletek, testvéreinkkel a Fíśld bolygón.

Mi vagyunk a Fény Galaktikus Szíśvetsége.

Csatornázta – Greg Giles

Copyright Š 2012 Greg Giles. All Rights Reserved [Minden jog fenntartva!]

http://ascensionearth2012.blogspot.com/

Translated by / magyar nyelvĹą fordí­tás: Katherine

Fényvilág Press

http://fenyvilag.blogspot.com/

Source / Forrás: http://www.ascensionearth2012.org/2012/07/message-from-galactic-federation-of_12.html

All Galactic Channellings and translations are available at

http://peacelovelove.blogspot.com/

http://www.galacticchannelings.com/

http://www.despertando.me/

PLEASE USE DISCERNMENT…
All postings should be regarded with a degree of discernment from the reader/listener. You must decide the authenticity…Investigate. Consult your Heart, as it is never wrong. We send our Love to you.

Despertando.me team

[Hungarian translation of the text above:]

Kéríźnk, hogy használd az í­télőképességed…

Minden bejegyzést egy bizonyos fokú í­télőképességgel / tisztánlátással kellene figyelembe venni az olvasó / hallgató részéről. Neked kell díśnteni hitelessége felől… Vizsgáld meg! Kérd ki Szí­ved véleményét, hiszen sosem téved!

Szeretetíźnket kíźldjíźk neked. Despertando.me csapata

WebSite: http://despertando.me/magyar/

WebSite:  http://despertando.me/?p=93540

Back To Main A Fíśld Felemelkedése 2012

Dejar respuesta

Please enter your comment!
Please enter your name here