A Fíśld Felemelkedése 2012 – 20120723 Letartóztatás letartóztatás hátán 2012. 07. 10.

0
10

Eszeveszetten rohan most a fejlődés az emberiség felé egy új, jobb, biztonságosabb, békésebb, termelékenyebb, gondoskodóbb, határozottabb, igazságosabb és gazdagabb módjával a létezésnek.

Ezért jíśttíźnk ilyen messzire veletek, kedves fivéreink és nővéreink, és biztosí­thatunk benneteket, hogy folytatjuk a sétát veletek az utolsó mérfíśldíśn is.

Nem fogunk megállni és nem hagyjuk, hogy nélkíźlíźnk haladjatok előre, útmutatásunk, segí­tségíźnk, védelmíźnk, szeretetíźnk nélkíźl, mely miatt veletek utaztunk lépésről-lépésre és kéz-a-kézben sok eonon keresztíźl az időben, és sohasem terveztíźk, vagy állt szándékunkban megszíźntetni kíśzíśs utunkat egy fokon vagy egy napon.

Folytatni fogjuk, Drágáink, az utazást előre veletek, csupán nálatok mi sokkal jobban ismeríźnk és érzékelíźnk a mĹąkíśdtetés, segí­tés, irányí­tás és vezetés helyett az észleléseitek és érzékeitek éterein túl.

Oly sokan vagytok immár teljesen tisztában jelenlétíźnkkel, és megértitek nagyon jól, milyen kapcsolatban állunk azzal, akik vagytok, és ez már egy íśríśmteli újraegyesíźlés tíśbb szinten is számunkra.

Találkozni dimenzióink íśsszeolvasztásához a kíśvetkező lépés, és ez egy olyan lépés, amit buzgón siettetíźnk, várva eljíśttét és minden nap tervezve.

Már annyira kíśzel járunk az újraegyesí­téshez veletek, ahogy a cabal bĹąnszíśvetkezet napjai egyre gyorsabban fogyatkoznak, amint a férfiak és nők az első vonalban haladnak előre, és továbbléptek a játékban letartóztatást letartóztatásra halmozva igen nagy számban, mert figyelemmel kí­sérve ezeket a helyeket, borzongva készíźlődíźnk arra, ami biztosan a kíśvetkező lépésként tíśrténik.

Ez a leszállásunk világotokra, benneteket kíśszíśnteni szemtől-szemben, és kezdődhet a sok tervezetíźnk, ami módosí­tja világotok sorsát, és segí­ti azt felemelni magasabb állapotába, egy intergalaktikus kíśzíśsségbe, ami a fesztelenségen és íśríśmíśn, a hatékonyságon és biztonságosságon, a tisztaságon és megtisztultságon, a szereteten és barátságon, az egyíźttmĹąkíśdésen, szellemen, kíśzíśsségen és íśsszetartozáson alapszik.

Ezek az alapkíśvei egy magasabb dimenziós társadalomnak, és ezek azok a magok, amit mi veletek egyíźtt elíźltetíźnk majd szerte az új gazdagí­tott világotok új termékeny talajába.

Oly sok meglepetést tartogatunk számotokra Drágáink, és éppen csak tíźrtőztetni tudjuk magunkat, mert annyira megíśríźltíźnk nektek, mint már vártuk és várakozással tekintettíźnk az újraegyesíźlésre veletek, pontosan a saját családunkra, olyan nagyon sokáig.

Kíśzíźletek sokan voltatok részei családunknak sok életen keresztíźl, nem tértetek vissza hozzánk minden inkarnáció után, hanem tettetek egy kitérőt, és visszajíśttetek ide, még egy kíśrre a fizikai világba, megszerezni minden bíślcsességet, megértést és tapasztalatot itt, ahol a tanulási gíśrbe sokkal élesebb, mint ahol mi lakunk a magasabb birodalmakban, ahol az élet egy sokkal állandóbb lejtő, ahol erősebb visszaesések a lét állomásokban nem tapasztalhatóak meg, és nagy szerencsétlenségek sem mutatkoznak, mely sok esetben elvezet egy fejlett és gyorsí­tott tanulási folyamathoz.

Ez az amiért sokan kíśzíźletek idejíśttek erre a sziklás hullámvasútra, amit Fíśldnek hí­vtok, azért ide, mert a vakmerő emberek – mint ti magatok is –a legtíśbbet hozhatják ki egy ríśvid időkereten belíźl magukból, és felgyorsí­thatják níśvekedésíźket és érettségíźket úgy, mint egy íśríśk szellemi lény, egy soha véget nem érő tíśrekvésben a tíśbb tudásra, bíślcsességre, tapasztalatra és íśríśmre az életben, a szerelemben, a mĹąvészi kifejezésben és sok más úton, melyet annyira szerettek megutazni.

Sokatoknak ez a szokatlan útja a felfedezésnek, a végéhez kíśzeledik. Ez egy boldog befejezés számotokra, egy íśríśmteli befejezés, egy sikeres és még csodálatosabb befejezése utazásotoknak, mely oly távolra sodort benneteket tőlíźnk, habár valójában sosem voltunk egy lépésnél távolabb tőletek, mert veletek voltunk utatok minden lépésénél.

Soha nem hagynánk benneteket egyedíźl utazni, ha nem ezt kí­vánjátok, és azt mondjuk nektek, hogy épp ez az, amit legtíśbben akartatok.

Azt kí­vántátok tőlíźnk, legyíźnk itt veletek az út minden lépésénél, vezessíźnk, gyarapí­tsunk, gondozzunk, védjíźnk benneteket, mert kí­vántátok az érzékelését egyedíźl utazásotoknak, egy titokzatos és néha veszélyes és nagyon kiszámí­thatatlan világon keresztíźl, azonban láttátok előre, és megértettétek, az a legjobb, ha egy életvonalatok van, ha úgy akarjátok, van egy tartalék terv, hogy biztosak legyetek benne, tíśrődnek veletek, gondoskodnak biztonságotokról, és azt kí­vántátok soha ne érjen baj benneteket, szeretteiteket, barátaitokat valójában, és ez az amit mi biztosí­tottunk nektek sok kíźlíśnbíśző utazásotok során a fizikai létben.

Sokan kíśzíźletek most visszatérnek kíśzénk, és mi annyira várjuk ezt a kíźlíśnleges és csodálatos alkalmat, és azt mondjuk nektek, hogy ha ez a nap holnap érkezik már.

Sikeresek voltatok majdnem mindenben, amit kitĹąztetek magatok elé teljesí­tésre, és bár sokkal tíśbbet jelent számotokra, hogy tapasztalatot szerezzetek, tanuljatok valamiből, győzzetek valami felett, azt mondjuk nektek, hogy ti mindannyian már nyertesek vagytok, és most játszotok a „ház pénzével” mert kíśzíźletek már senki sem veszí­thet. Ez mind egy győztes-győztes helyzet.

Cabal bĹąnszíśvetkezetetek tagjainak és munkatársainak letartóztatása talán a legnagyobb mérfíśldkő nektek embereknek, és mind megérdemlik részíźket, és ezzel a becsíźlettel, és e teljesí­tményetekkel sok megszámlálhatatlan ajtó fog most megnyí­lni előttetek és az emberiség előtt. Ezen ajtók míśgíśtt vannak látványos, csodálatos, szép, megigéző és varázslatos dolgok.

Nem akarjuk elrontani a meglepetéseket, mert imádjuk látni az arcotokat, amikor ajándékot kaptok, és mi tudjuk igazán, mennyire értékelitek ezeket a gesztusokat.

így ma csupán azt mondjuk el nektek, hogy annyi minden vár rátok, ami nem része az életeteknek, hogy akkor lehettek ezzel boldogtalanok, ha nem lesz meg az erő és a lehetőség a teljes átváltoztatásra egy alternatí­va, ami bizonyára még nagyobb íśríśmet, élvezetet és kíśnnyebb létezést fog hozni, egy létezést, mely időnként nagyon keményen bánik veletek fizikailag, szellemileg, érzelmileg és lelkileg is, azonban el kell mondanunk nektek, mindezen szempontok alapján lesztek oly sokkal erősebbek az itteni tapasztalatokon keresztíźl, és minden egyes pillanat – ha még fájdalmat okozott is – megérte a fáradságot, és tisztán fogjátok ezt látni, amikor a fátyol fellebben a kíśzeli napokban, egy nap mely egyre kíśzeleg, hogy ti – a Fíśld lakói – felléptek és meghozzátok talán a legnagyobb díśntést, amit valaha is hoztatok, és fogtok hozni, és ez az, hogy elbontjátok az elemeket világotokon, ami okozta a sok fájdalmat, bánatot, pusztí­tást, nyomort és a kíźzdelmet a nehézségekkel.

Ez valóban figyelemre méltó cselekedet tőletek és kí­vánjuk, hogy élvezzétek ki ezt a pillanatot a maga teljességében, mert a letartóztatások óráról-órára és napról-napra folytatódnak.

Mi fogunk benneteket – mí­g médiátok csatlakozik az íźnnepléshez – tájékoztatni és folytatni a megosztását veletek ezen kétségkí­víźl apró és ríśvid http://fenyvilag.blogspot.hu/frissí­téseknek a letartóztatásokról, ahogy ezeket a szavakat halljátok tőlíźnk tíśbbszíśr naponta, hisszíźk elkezdenek magukba mélyedni és még tíśbben fogjátok hinni, hogy ezek a letartóztatások ténylegesen folynak, mint ahogyan sohasem tévesztenénk meg benneteket semmilyen módon, alakban vagy formában, kíźlíśníśsen egy ilyen nagy fontosságú és jelentőségĹą íźgyben mint ez.

Itt vagyunk, mint ahogyan mindig is voltunk veletek, kíśzvetlen mellettetek és felettetek, és nem engedtíźk, hogy baj érjen benneteket, amí­g tehetíźnk valamit ez ellen.

Mi vagyunk a családotok és barátaitok, a Fény Galaktikus Szíśvetsége és hamarosan találkozunk.
ímen

Csatornázta – Greg Giles
Copyright Š 2012 Greg Giles. All Rights Reserved [Minden jog fenntartva!]
http://ascensionearth2012.blogspot.com/

Translated by / magyar nyelvĹą fordí­tás: Katherine

Fényvilág Press
http://fenyvilag.blogspot.com/

Source / Forrás: http://www.ascensionearth2012.org/2012/07/message-from-galactic-federation-of_10.html

All Galactic Channellings and translations are available at

http://peacelovelove.blogspot.com/

http://www.galacticchannelings.com/

http://www.despertando.me/

PLEASE USE DISCERNMENT…
All postings should be regarded with a degree of discernment from the reader/listener. You must decide the authenticity…Investigate. Consult your Heart, as it is never wrong. We send our Love to you. Despertando.me team
[Hungarian translation of the text above:]

Kéríźnk, hogy használd az í­télőképességed…

Minden bejegyzést egy bizonyos fokú í­télőképességgel / tisztánlátással kellene figyelembe venni az olvasó / hallgató részéről. Neked kell díśnteni hitelessége felől… Vizsgáld meg! Kérd ki Szí­ved véleményét, hiszen sosem téved!

Szeretetíźnket kíźldjíźk neked. Despertando.me csapata

WebSite: http://despertando.me/magyar/

WebSite: http://despertando.me/?p=93044

Back To Main A Fíśld Felemelkedése 2012

Dejar respuesta

Please enter your comment!
Please enter your name here