A Fíśld Felemelkedése 2012 – 20120723 Gyorshí­r – letartóztatások gőzerővel 2012. 07. 09.

0
9

Szélsebesen lovagolni most, tudván, hogy amit már oly régóta reméltek az emberek most folyamatban van teljes mértékben, hatáskíśrben és eltíśkélt szándékkal, és hogy ez a hadjárat cabal bĹąnszíśvetkezetetek íśsszes tagjának és társainak letartóztatására és eltávolí­tására kíśzíśsségetek soraiból most gőzerővel folyik, nem lassul, és nem fullad kudarcba a betakarí­tása az eredményeknek számotokra.

Eredményei az alkotó megjelení­téseteknek [manifesztációtoknak] gondolataitokon, szándékaitokon, szavaitokon, cselekedeteiteken és álmaitokon keresztíźl.

Ez az, ahogyan mĹąkíśdik, és ahogyan mindig is mĹąkíśdíśtt itt bolygótokon, nem számí­t milyen dimenzióban tartózkodott planétátok az idő adott pillanatában.

Nem sokat számí­t. melyik dimenzióban találjátok magatokat bármely adott pillanatban, ahogy mindig is rendelkeztetek a képességgel megteremteni bármilyen élményt, amit kí­vántatok magatoknak.

Erre fontos mindig emlékeznetek, mert bár itt lesz a kiindulási pont ezen dimenzióban más dimenziós célpontok felé, azok, akik itt maradnak kíśzíźletek folytatni tanulmányaikat és megtapasztalásaikat a testben, meg kell érteniíźk, hogy ti is megtapasztalhattok és meg is fogtok tapasztalni bármit, amit kí­vántok, és az, amit nem kí­vántok, nem kell megtapasztalnotok, hiszen semmi sem kényszerí­t rá erre benneteket.

Bármi is az, amit teremtettél magadnak, vagy teremtettetek magatoknak, azt kapjátok és ez nem bonyolultabb ennél.

Tegyetek meg minden tőletek telhetőt, hogy mindig emlékezzetek erre, nem számí­t, merre vezet számotokra az út, előre és bárhová utaztok, legyen az egy sokkal kellemesebb, gyíźmíślcsíśzőbb és tudatosan teremtett élmény számotokra.

Itt az ideje, hogy a cabal bĹąnszíśvetkezet tagjainak és társaiknak letartóztatásai keresztíźlsugározzanak fő sajtóorgánumaitokon.

Ezen letartóztatások gőzerővel folynak, nagyon íśríźlíźnk, hogy beszámolhatunk nektek róla. Amire szíźkség van az, hogy világotok lakói értesíźljenek arról, mi tíśrténik kíśríźlíśttíźk.

Sajtóorgánumaitok nagyon fontos elemét képezik ennek a teljes mĹąveletnek, hiszen fontos, hogy annyi tapasztalatot kapjatok ezen eseményről, amennyi lehetséges és megértsétek, hogy ez szabadulás elnyomóitoktól, amit ők teljes virágában és kiviruló formában kapnak, mint egy csodálatos ajándék csokrot Teremtőjíźktől.

Most azt kérjíźk, hogy minden – és nem csak néhány – sajtóorgánum, akivel volt előzetes tárgyalásunk és elértíźnk egy baráti viszonyt, folytassák most azzal, amit kijelentettek, hogy tennének, ha ezek a letartóztatások elkezdenek megnyilvánulni itt világotokon.

Azok számára íźzeníźnk a médiából, akik olvassák e sorokat [és tudjuk, van sok mozgó és felrázó világotok globális sajtóján [médiáján] belíźl, akik kíśvetik ezen íźzeneteket csatornáinkon keresztíźl] kéríźnk benneteket, tegyétek meg, amiről biztosí­tottatok benníźnket, hogy megcselekeditek.

Nincs jobb idő most várni, mert ezek az események kibontakoznak, mialatt olvassátok e sorokat és nem lesz egy jobban folyó zuhataga a mozgásnak, mint ebben a pillanatban.

Arra kéríźnk benneteket, találjátok meg a bátorságot, ami belíźl van mindegyikőtíśkben, és még az erőszak fenyegetéssel szemben is álljatok egyenesen, keményen hitetekben és tegyétek azt, amiről mélyen legbelíźl tudjátok, az egyetlen helyes dolog megcselekedni és ezt meg kell tenni, hogy láthassátok az emberek teljes szabadságát világotokban.

Az emberek beszélnek. Felébredtek és kíśvetelték azt, hogy most szabadí­tsák meg őket fogva tartóiktól és elnyomóiktól, és ezen a végzésen [dekrétumon] keresztíźl, ez az, ami most tíśrténik világotokban, és ők megérdemlik a jogot, hogy első kézből tanúi legyenek ennek, és nem másodlagos csatornákon át vagy bármely más módon.

Ti – férfiak és nők – a médiában vagytok az emberek szemei és fíźlei sok esetben. Feleskíźdtetek, hogy iparotok eszményét, erkíślcsét és a feddhetetlenségét védelmezitek, mely életbevágó íźtőere bármely civilizáció életének.

Ebben az Univerzumban nem léteznek civilizációk információk megosztására szolgáló eszkíśzíśk nélkíźl lélektől lélekig, kultúrától kultúráig, nemzettől nemzetig vagy bármely pontig egy bolygón.

Ez a világ nem egyedíźlálló a maga média szerkezetével és kommunikációjával, ez biztos. Ami egyedíźlálló ezen a bolygón, az a szint, amennyire a sajtót [médiát] ellenőrizte a síśtét oldal, ezt bizton állí­thatjuk, mert meglátogattunk és figyeltíźnk világokat Galaxisunk szerte és azon túl az egész Világegyetemben, és még soha ezelőtt nem láttunk annyi sok széles média és kommunikációs utat, ami teljes egészében egy piramis szerkezete a hatalomnak, ellenőrzésnek, befolyásnak és a meggyőzésnek.

Azt kérdezzíźk tőletek, nem ez az ideje, hogy megszabaduljatok az elnyomóitoktól? Nem ez az idő arra, hogy megszabadí­tsátok szakmátokat az azt szerető és ellenőrző síśtét egyénektől, akiket semmi más nem hajt, mint vágyuk tíśbb erőre, ellenőrzésre, vagyonra, pusztí­tásra és káoszra?

Nem érkezett még el a nap, amikor itt az ideje állásfoglalásotoknak és teljesí­teni íźnnepélyes eskíźtíśket, amit tettetek, amikor elfogadtátok pozí­cióitokat, ami oly nagy jelentőséggel bí­r szakmátokban?

Egy szakában melynek kezeskednie kell arról, hogy az embereket az igazságról tudósí­tja jelentéseitekben? Van számos nagyszerĹą férfi és nő a [média-] sajtószakmában, aki kiállt a feddhetetlenségért, az igazságért és a becsíźletért, és ezek a nevek be fognak vonulni a tíśrténelembe, azért amit tettek, és azért amiért kiálltak, és azt mondjuk most nektek, ezek azok a férfiak és nők akik ma hordozzák az erőt, feltárják az igazságot amelyet túl hosszú ideje eltitkoltak.

Nincs itt az ideje, hogy hozzáadjátok neveteket ezen listáihoz a becsíźletnek, szolgálva szakmátokat és bolygótok lakóit?

Ismételten biztosí­tunk benneteket arról, hogy mi, a Fény Galaktikus Szíśvetsége megteszíźnk mindent, amit lehet, médiátok / sajtótok minden egyes tagjának megvédésére, mint ahogy eddig is és ezt a jíśvőben is folytatni fogjuk.

Sok magasan fejlett technológiánk van, amit alkalmazunk, hogy felíźgyeljen és megvédjen benneteket, ahogy ezek a letartóztatások előre haladnak.

Amit szeretnénk látni az, hogy valaki sajtóorgánumaitokból megragadja a gyeplőt, és kiadja a jelet beosztottainak arra, hogy elérkezett az idő megtenni azt, ami számotokra a legjobb, és leadják a hí­reket, az igazságot és futótĹązként terjesztik szerte világotokban a szót, mert azok, akik elnyomták az emberiséget évtizedekre, sőt évszázadokra, most íśssze lettek terelve, letartóztatva és bebíśrtíśníśzve várnak a bí­rósági tárgyalásukra az emberiség ellen elkíśvetett bĹąneik miatt.

Arra kéríźnk benneteket, a kihí­vásra emelkedjetek fel! Tudjuk, hogy teljesí­teni tudjátok. Néhányatokkal személyesen találkoztunk, és tudjuk, mire vagytok képesek, és nincs semmink csupán a remény, hogy válaszoltok erre az előttetek álló kihí­vásra, meghódí­tjátok, azt és ez az, amiért hozzátok fordultunk az első helyen.

Figyeljíźk, hogy látunk-e a mozgást a frontotokon, és újfent nagyon kíśszíśnjíźk erőfeszí­téseiteket és szándékaitokat, lendíźleteteket és eltíśkéltségeteket, amit ilyen csapásokkal szemben tesztek, amikor tudjátok mit kell tenni.

Lélekben veletek vagyunk, és jelenleg a fizikai sí­kon is, és felajánljuk az álcázási védelmíźnket felettetek.

Mi vagyunk a Fény Galaktikus Szíśvetsége.

Csatornázta – Greg Giles
Copyright Š 2012 Greg Giles. All Rights Reserved [Minden jog fenntartva!]
http://ascensionearth2012.blogspot.com/

Translated by / magyar nyelvĹą fordí­tás: Katherine

Fényvilág Press

http://fenyvilag.blogspot.com/

Source / Forrás: http://www.ascensionearth2012.org/2012/07/message-from-galactic-federation-of_09.html

All Galactic Channellings and translations are available at

http://peacelovelove.blogspot.com/

http://www.galacticchannelings.com/

http://www.despertando.me/

PLEASE USE DISCERNMENT…
All postings should be regarded with a degree of discernment from the reader/listener. You must decide the authenticity…Investigate. Consult your Heart, as it is never wrong. We send our Love to you.

Despertando.me team

[Hungarian translation of the text above:]

Kéríźnk, hogy használd az í­télőképességed…

Minden bejegyzést egy bizonyos fokú í­télőképességgel / tisztánlátással kellene figyelembe venni az olvasó / hallgató részéről. Neked kell díśnteni hitelessége felől… Vizsgáld meg! Kérd ki Szí­ved véleményét, hiszen sosem téved!

Szeretetíźnket kíźldjíźk neked. Despertando.me csapata

WebSite: http://despertando.me/magyar/

WebSite:  http://despertando.me/?p=93033

Back To Main A Fíśld Felemelkedés

Dejar respuesta

Please enter your comment!
Please enter your name here