A Fíśld Felemelkedése 2012 – 20120723 A letartóztatások és a média sajtóvisszhang – 2012. 07. 07.

0
6

Igazságot szolgáltatnak egész világotokon, amint olvasod ma ezeket a sorokat.

A letartóztatások folynak és a lények, akik bĹąncselekményeket kíśvettek el a Fíśld lakossága ellen, egyenként keríźlnek őrizetbe a világ íśsszes szegletében.

Mi, a Fény Galaktikus Szíśvetsége, figyelemmel kí­sérjíźk ezeket a helyzeteket, és figyeljíźk a haladást, amit a tĹązvonalban lévő férfiak és nők tesznek.

Nagy íśríśmmel jelentjíźk, jól haladnak és folyamatosan, és látjuk ez a lendíźlet nem hagy alább, inkább egyre nagyobb az intenzitása, ahogyan egyre tíśbben keríźlnek az igazságszolgáltatás elé azok kíśzíźl, akik íśsszeeskíźdtek az emberiség ellen – mely mindig is elkeríźlhetetlen volt számukra.

Szeretnénk látni ezt a lendíźletet felerősíśdni azáltal, hogy megosztjátok ezt, és az íśsszes ezen letartóztatásokra vonatkozó információt mindenről, és a hatalmas előnyíśkről, amik várják az emberiséget, amint elegendő számú ilyen letartóztatás keríźl elkíśnyvelésre – ahogyan ti mondanátok.

Szeretnénk látni, hogy tíśbben – a mi Fénymunkásaink – megosztjátok és megvitatjátok ezen hí­reket, és tájékoztatjátok fivéreiteket és nővéreiteket, akik még nem hallottak ezen eljárásokról, valamint mindenkit, aki előre látta a letartóztatásokat, azonban nem hallott arról, hogy valóban megkezdődtek.

Szeretnénk egyértelmĹąvé tenni, ezek a letartóztatások ténylegesen zajlanak, és nem fejezhetjíźk ki magunkat ez íźgyben ennél világosabban, nem számí­t ha az ellenkezőjéről tudósí­tanak, mivel jelentősen bővíźlt kiterjesztett látómezőnk van, és tisztán látjuk, mi tíśrténik az első vonalban, és hogyan zajlik az egyik letartóztatás a másik letartóztatás után a klikk tagjai és munkatársaik ellen, amit lazán úgy hí­vtok, a titkos szíśvetkezés [cabal].

Szeretnénk látni, hogy felveszitek a lendíźletet, és érezzíźk ez a lendíźlet erőre kap, amikor ezen esemény hí­rei elkezdenek végigsíśpíśrni, mint egy hullám az internetes kíśzíśsségeiteken. Ez most a ti feladatotok. Szeretnénk, hogy segí­tsetek felépí­teni ezt az információ hullámot és el kí­vánjuk újra mondani, nem hagyunk benneteket hátra „tartani a zsákot” mint ahogyan az volt, mert nem vagyunk érdekeltek abban, hogy hamis, félrevezető, vagy pontatlan információkkal lássunk el benneteket.

Mi – úgy mondhatnánk – íźzleti információkban utazunk az információs szakteríźleten. Azért vagyunk itt világotokon, hogy segí­tsíźnk a fényt felszí­tani, és a fény információ.

Fénymunkások vagytok, azonban mondhatjátok úgy is, információs munkások /infómunkások/. Ez az, amik vagytok, ezt végzitek és mindannyian nagyon jól csináljátok.

Amennyiben nem, akkor nem választottak volna benneteket ki arra, hogy itt legyetek, és ez vonatkozik mindenkire, aki olvassa és egyíźtt rezeg ezekkel, és más hasonló íźzenetekkel.

Fénymunkások vagytok. Lehet, hogy még nem ébredtetek rá, vagy nem találtátok meg a módját, hogy ezt elhiggyétek, de ha kíśvetitek ezeket a szavakat, és egyíźtt rezegtek velíźk, akkor Fénymunkások vagytok, Teremtőnk és kíśzíśs kíźldetésíźnk szolgálatában vagytok itt, hogy segí­tsetek az információk fényét felragyogtatni ezen világ elsíśtétíźlt folyosóin.

Eljíśn majd a nap, és ez most egyre nyilvánvalóbban előbb érkezik, mint utóbb, hogy mindannyian újra teljes mértékben rájíśttíśk, kik is vagytok valójában.

Nem fogjuk elrontani a meglepetés íźnnepet, úgy látjuk ezt, mint egy nagyon izgalmas csúcspontját ideutazásotoknak, egy utazásnak, mely keresztíźlvitt benneteket egy kegyelmi állapoton, ahol biztonságosan elzártátok az íśsszes emlékét annak, kik vagytok, kik mind a barátaitok és családotok, valamint az íśsszes múltbeli tapasztalataitokat.

Ez figyelemre méltó tíśrekvés, olyan, ami nem túl sokszor tapasztalható itt, ebben a világegyetemben és kí­vánjuk nektek, szeretteinknek, élvezzétek minden pillanatát ennek az élménynek a kiteljesedésig.

Minden tőlíźnk telhetőt megteszíźnk – mint azt megí­gértíźk nektek sok évvel ezelőtti indulásotok előtt – és engedjíźk, hogy élvezzetek a legteljesebb állapotában mindent, amennyire lehetséges ebből a ritka csemegéből.

Az egyik élvezet, ami el van raktározva számotokra: a pillanat, amikor a darabkáit és részeit igaz valótoknak és múltatoknak megosztjuk veletek, és valóban megkapjátok és felismeritek őket és íśsszerakjátok a gyíśnyíśrĹą kirakós darabjait.

Segí­tíźnk nektek tervíźnk ezen részével telepatikus, és sok esetben nem telepatikus úton, megosztva a tippeket és nyomokat veletek.

í‰lvezzíźk ezt a részét kíźldetésíźnknek, talán még jobban mint más részeit a kíźldetésnek, egyszerĹąen azért, mert annyira szórakoztató választani egy utalást, a nyomot elkíźldve azt szeretteinknek, és látni, nemcsak megkaptátok azt, de felismertétek, és sok esetben nagy íśríśmet éltetek át az ajándék fogadásával.

Azért is boldogok vagyunk, mert sok „kíśszíśníśm”-íśt kapunk cserébe ezen ajándékokért és nagyra értékeljíźk ezt, és csodálatosan érezzíźk magunkat tőle, és ez emlékeztet benníźnket arra, miért szeretíźnk annyira benneteket, és milyen nagyon hiányoztok.

Hamarosan újra egyíźtt leszíźnk mindannyian – ez tagadhatatlan. Kíźldetésíźnk veletek most egyíźtt lendíźletet gyĹąjteni, és elérni a maximális sebességet, itt most nincs megállás, a cabal bĹąnszíśvetkezet tagjainak és beosztottainak letartóztatásai csupán egy kis darabja ennek a hatalmas mĹąveletnek, azonban ez a kíśzponti elem.

Ez a kezdő dominó, mely lehetővé teszi a tíśbb száz, sőt ezer dominó leborulásának sorozatát, szépen egy helyre, és az ennek megfelelő, helyénvaló időzí­téssel.

Ellátunk benneteket információkkal teljesen párhuzamosan és frissí­tve a jelen íźgyekben, mert úgy érezzíźk, ez talán mostanában a legfontosabb, megosztani az információkat veletek, és nem akarjuk ezt az igazságot megtagadni tőletek napi szinten, beszélve veletek sok egyéb más íźgyről.

Azt kí­vánjuk, hogy manapság íśsszpontosí­tsatok ezen letartóztatásokra, és csak mostanra hagyjátok el néhány más feladatotokat mint Fénymunkások, úgymint videók megosztása jelenlétíźnk bizonyí­tékairól, mert nem szeretnénk egy pillanatra sem, hogy ez a hihetetlen esemény észrevétlen maradjon oly sok ember számára.

Jelenleg még nem kaptunk megerősí­tést arról, hogy a fő- és kisebb sodratú sajtóorgánumaitok hajlandók-e részt vállalni ebből, és lehozzák-e ezen eseményeket, melyek zajlanak szerte világotokon az igazságszolgáltatásban.

Ez meg fog változni, ebben biztosak lehettek. Az egyik legnagyobb akadály ezen események média általi felfedésében a félelem, mert fenyegetéseket kíźldtek szét az osztályvezetők és sok férfi és nő részére szerte néhány sajtóorgánumban.

Szeretnénk most elmondani, hogy védelmet ajánlunk azoknak, akik úgy díśntenek, szilárdak maradnak, szembenéznek a félelemmel és teszik azt, amit teljesen helyesnek éreznek éppen és annyira szíźkségesnek itt ebben a világban segí­teni és felszabadí­tani az embereket és bolygótokat egyszer és mindenkorra a zsarnoki uralkodók szorí­tásából, akik túl sokáig – egész mostanáig – elnyomták a védteleneket.

Figyelemmel kí­sérjíźk ezeket a helyzeteket, és elmondjuk megteszíźnk mindent, hogy megvédjíźnk benneteket, és nem hagyjuk, hogy bántódásotok essen. Van nagyon jól bevált módszeríźnk, fejlett biztonsági és védelmi rendszeríźnk, útjára indí­tottuk teljes gyalogságunkat őrkíśdni felettetek, figyelmi benneteket – a férfiakat és nőket világotok médiájában – és megvédíźnk benneteket minden bajtól, amit bárki is kí­ván okozni nektek.

Mindent megteszíźnk, amit tudunk ennek a biztonságnak és védelemnek a felajánlásával, és elmondjuk nektek, hogy a múltban már felajánlottuk ezt a fajta védelmet más világok lakóinak hasonló helyzetekben, és teljes mértékben sikeresek voltunk védelmezésében minden egyes léleknek, aki csak érintett volt a sok kíźlíśnbíśző mĹąveletben.

Minden kíśvet megmozgatunk, hogy segí­tsíźnk nektek ezen a módon, ha úgy díśntíśtíśk, megteszitek azt, amiről tudjátok meg kell tenni, hogy lehetővé váljon az, hogy ismét újra a szabadság uralkodjon ezen a világon.

Védelmezőitek vagyunk, barátaitok és magasabb dimenziós családotok és mindent megteszíźnk azért, hogy megvédjíźk és oltalmazzuk a mi szeretett családunkat.

Mi vagyunk a Fény Galaktikus Szíśvetsége.

Csatornázta – Greg Giles
Copyright Š 2012 Greg Giles. All Rights Reserved [Minden jog fenntartva!]
http://ascensionearth2012.blogspot.com/

Translated by / magyar nyelvĹą fordí­tás: Katherine

Fényvilág Press
http://fenyvilag.blogspot.com/

Source / Forrás: http://www.ascensionearth2012.org/2012/07/message-from-galactic-federation-of_07.html

All Galactic Channellings and translations are available at

http://peacelovelove.blogspot.com/

http://www.galacticchannelings.com/

http://www.despertando.me/

PLEASE USE DISCERNMENT…

All postings should be regarded with a degree of discernment from the reader/listener. You must decide the authenticity…Investigate. Consult your Heart, as it is never wrong. We send our Love to you. Despertando.me team

[Hungarian translation of the text above:]

Kéríźnk, hogy használd az í­télőképességed…

Minden bejegyzést egy bizonyos fokú í­télőképességgel / tisztánlátással kellene figyelembe venni az olvasó / hallgató részéről. Neked kell díśnteni hitelessége felől… Vizsgáld meg! Kérd ki Szí­ved véleményét, hiszen sosem téved!

Szeretetíźnket kíźldjíźk neked. Despertando.me csapata

WebSite: http://despertando.me/magyar/

WebSite:  http://despertando.me/?p=93018

Back To Main A Fíśld Felemelkedése 2012

Dejar respuesta

Please enter your comment!
Please enter your name here