A Fíśld Felemelkedése 2012 – 20120723 íœzenet a Fény Galaktikus Fíśderációjától 2012. július 8. Csillag DNS ​

0
6

A jelíślő gének a DNS hibátlan processzorai és íśsszekíśtik az emberi testet kialakí­tó genetikai anyagokat raktározó, genetikailag íśsszekapcsolható anyagokat.

Mindenki DNS- szálain belíźl léteznek ezek a genetikai markerek, melyek a testetek formájának kialakí­tását belíźlről irányí­tják.

Természetesen a kialakí­tott kíźlső jegyek egyénenként eltérnek, azonban nem csak a felmenő emberi generációk íśríśksége száll rátok, hanem egyes esetekben a magasabb birodalmakból is íśríśkíślhettek.

Néhányatokat megajándékozta egy magasabb birodalom ezekkel a genetikai előfutárokkal. Ugyanis nem a szíźleitektől íśríśkíśltétek teljes genetikai állományotokat, ami benneteket létrehozott.

Néhányatok emberi DNS-éhez hozzáfĹązték egy darabot, ami olyan tulajdonságokkal, képességekkel és személyiséggel ruház fel benneteket, ami ha úgy tetszik, kicsit tíśbb, mint amivel rendelkeznétek eme kíślcsíśnhatás és beavatkozás nélkíźl.

Szeretnénk nektek egy program keretében az igazi szíźleiteket bemutatni, ha ti is beleegyeztek. Sokan kíśzíźltek magasabb birodalmakban létező szíźlőkkel rendelkeznek és ők azok, akik megajándékoztak bizonyos csillag DNS-ekkel, amik az emberi DNS szálaitokon belíźl találhatók.

Ezeket a bolygótok tudósai is felfedezték már, de beazonosí­thatatlan, kódolt íźzenetekkel rendelkező szálaknak vélik őket és arra a kíśvetkeztetésre jutottak, hogy felismerhetetlen a funkciójuk és a „Junk” DNS nevet adták nekik, annak ellenére, hogy ez az elnevezés, hogy „Junk” (szemét) kíśzelébe sem ér a tényleges jelentőségíźknek, annak az erőforrásnak, amit számotokra jelentenek.

Amit ők „Junk”-nak, azaz szemétnek neveznek, az valójában egy mérhetetlen kincs. Hiszen ez a ti múltatok, ezek a ti emlékeitek, arról a lényről, akik ti valójában vagytok és egyben az egyetemes íśríśkségetek és származásotok genetikai jelíślése.

Ez a genetikai kód, ami mélyen bennetek rejlik, hihetetleníźl értékes számotokra ezekben az időkben, mert valódi énetekhez és valódi származásotokhoz vezet benneteket vissza.

Az emberi DNS kutatás szolid érdemeket, sikereket és áttíśréseket mondhat magáénak és az emberek, tudósok és kutatók számára értelmezhetősége csak egy bizonyos fokig mĹąkíśdik.

De szeretnénk, ha a DNS erejének, képességének és folyamatainak megértésében messze meghaladnátok az emberi faj mai legnagyobb, legprecí­zebb, látnoki elméit.

Szeretnénk a megismerés kíśvetkező lépését vállalók számára egy oktatási programot indí­tani, hogy minél tíśbbet megtudhassanak ezekről a tudományokról, amiket már tanulmányoztak, hogy ezen a teríźleten fejleszthessék magukat tovább a legjobb tudósok és tanárok segí­tségével.

A rendelkezésre álló tudás korlátlan ezeken a programokon és bárki részt vehet az előadásokon. Nincsen minimális előképzettségi feltétel és természetesen tandí­j sem.

Mindenki számára, minden programunk szabadon és ingyenesen választható és látogatható, hogy tanuljatok, hogy megoszthassátok az információt másokkal, ha új tartalmakkal ismerkedtetek meg, ha érdekesnek vagy érdemesnek találtátok a rászánt időt.

A DNS-etek tanulmányozása, egy jó tudományos kiindulási pont lehet a magasabb dimenziós munkátok megkezdéséhez, mert sokat segí­t ennek a tudománynak és a rokon tudományok alapvető megértése.

DNS egyik tulajdonsága, amit még egyelőre nem értetek, hogy a DNS egy bizonyos frekvencián pulzál, ami néha mostani harmadik dimenziótokat meghaladja.

Hogy ezt kíśnnyebben megértsétek, képzeljétek el, hogy DNS-etek egyes részei a jelenlegi dimenziótok ritmusán kí­víźl létezik, mí­g mások a mostani dimenziótokon belíźl.

Ez olyan, mintha DNS-etek egy része a szálon lecsúszna és eltĹąnne a ti dimenziótokból, hogy aztán a DNS- etek egy másik részén felbukkanjon.

Ez miatt tudósaitok és kutatóitok sok éve már tanácstalanok és ez továbbra is íśsszezavarja őket és beszĹąkí­ti látókíśríźket, amí­g a zavar okával kapcsolatos néhány részlet tisztázásra nem keríźl.

Nem gondoljuk, hogy ez a teríźlet vagy ez a jelenlegi médium a megfelelő ennek a tematikának a kimerí­tő taglalásához és megvitatásához, de szeretnénk, ha elgondolkodnátok, ha a DNS-etek magasabb birodalmakban létezhet, akkor nem lehetséges-e, hogy néhányatok is magasabb birodalmakban létezzen?

Van értelme, ha DNS-etek egyes részei eltĹąnnek, majd megjelennek megváltozott ritmusban és frekvencián fizikai testetekben? Ez egy kulcs a valóságotok teljesebb megértéshez.

Szeretnénk, ha elgondolkodnátok ezen és arról is vajon hány alternatí­v valóságban létezhettek, mint egyedi lény pontosan most, amikor a kíśvetkező lélegzetet veszitek.

Multidimenzionális lények vagytok. Ez azt jelenti tíśbb dimenzióban léteztek, de nem kíźlíśnbíśző időintervallumokban, hanem egy pillanatban, amit ti időnek éltek meg és amit mi a most- pillanatnak érzékelíźnk. Sok életetek, sok személyazonosságotok és sok szerepetek van.

Sok barátotok és sok családotok van, sok kíźlíśnbíśző tapasztalatot gyĹąjtíśttetek, sok karriert, szerelmet, álmot, szerelmet, házat, csillagkíśzi Ĺąrhajót ismertetek meg, minden lehetségest átéltetek, amivé egy lény válhat vagy megtapasztalhat, ti tíśbb szinten és időben birtokolhatjátok ezeket, mert az idősí­kok fontos funkcióval bí­rnak, hogy mindez értelmet nyerjen.

Adott időben, személyes beszélgetéseink kapcsán, mindent nagyon pontosan tisztázunk majd, hogy megértsétek a DNS funkcióját, miért léteztek a világegyetem tíśbb dimenziójában, időintervallumában és helyén.

Ma csak annyit mondunk, hogy mi tudjuk, sokkal tíśbbek vagytok, mint hiszitek. Csatornánkon keresztíźl beszélve, kíśzíśs szinten lehetíźnk veletek. Ez az, amiről kéríźnk benneteket, gondolkodjatok el.

Gondoljátok át, miért lehettek ott és miért lehettek itt, ugyanabban a pillanatban és mit jelent ez az újraegyesí­tés kíśztíźnk és milyen nagyobb értelme van két dimenziónk egymásba fonódásának, jíśjjíśn létre egy tisztább és világosabb kép ezekkel kapcsolatban.

Sok oka van, amiért annyira íśríźlíźnk a dimenziók találkozásának napjának és hisszíźk ez az újrakapcsolódás az egész itteni missziónk legfontosabb és legelementárisabb eredménye és azt kí­vánjuk, lássatok még tisztábban, amikor mi a valóban tíśbb szinten tíśrténő viszontlátásról beszélíźnk, mint ami jelenleg számotokra kíśztudott.

Mí­g újra viszont nem látjuk egymást, mondjuk azt, elváltunk egymástól, úgy mint mikor részíźnk egy darabkájának nagyon hosszú időre nyoma veszett.

Magasabb dimenziós barátaitok és családotok vagyunk, a Fény Galaktikus Fíśderációja.

Csatornázta: Greg Giles

Magyar nyelvĹą fordí­tás: Scarlett

http://www.ascensionearth2012.org/2012/07/me

ssage-from-galactic-federation-of_08.html

Website: ascensionearth2012.blogspot.com/

WebSite: http://despertando.me/magyar/

WebSite: http://despertando.me/?p=93012

Back To Main A Fíśld Felemelkedése 2012

Dejar respuesta

Please enter your comment!
Please enter your name here