A Fíśld Felemelkedése 2012 – 20120719 A letartóztatások lendíźlete Kíśszíśnet a fotóért GooRoo-nak! A Fény Galaktikus Fíśderációjának íźzenete 2012. 07. 05.

0
6

Kíśtelesség, becsíźlet, bátorság. Ezek a tulajdonságai azon férfiaknak és nőknek akik ma a frontvonalban végzik a letartóztatásokat, amit Fíśld bolygótok lakói kíśveteltek és ami ajtót nyit a szabadságra, a szuverenitásra és jólétre minden férfi, nő és gyermek számára, aki a Fíśld bolygót otthonának hí­vja.

Amit megfigyeltíźnk világotokon az elmúlt napokban az egy monumentális épí­tkezési teríźlet, mivel az ajtók – ami kíśztetek és a világ, amit megérdemeltetek kíśzíśtt állt – letépésre keríźltek, egy világ, ami már oly hosszú ideje rátok vár.

í–ríśmmel jelentjíźk, hogy a titkos szíśvetkezés [cabal] bĹąnszíśvetkezet tagjainak letartóztatása folytatódik, zíśkkenőmentesen és hatékonyan halad, problémák, késések, vagy felmeríźlő akadályok nélkíźl, melyek lelassí­tanák, vagy meggátolnák bármilyen módon az új világ eljíśvetelét, melyet világotok lakói álmodtak maguknak és családjaiknak.

Mi, a Fény Galaktikus Fíśderációja, is kivesszíźk részíźnket a magunk módján ezen letartóztatásokban. í‰rtesí­tők formájában frissí­téseket kíźldíźnk csapataitoknak és bĹąníźldíśző szervezeteitek tagjainak, akik az első vonalban dolgoznak, és mi vagyunk – technológiai eszkíśzeink révén – akik lépést tartanak a bĹąnszíśvetkezet tagjainak mozgásával és hollétével kapcsolatban, akik megpróbálhatják – de nem fog nekik sikeríźlni – késleltetni az elkeríźlhetetlent, ami a letartóztatásuk, és bebíśrtíśnzésíźk azokba az internáló táborokba, amit ők épí­tettek – az általatok nehezen megkeresett pénzt ellopva – a ti letartóztatásotokra és bebíśrtíśnzésetekre a kíśzelgő napokban, ha ti nem engedelmeskedtek minden egyes parancsuknak, amiről épp úgy díśntenek.

Milyen ironikus az élet, vagy nem, Drágáink? Látjátok ebben a leckét azok számára, akik cselt szőttek és rosszban sántikáltak az emberek ellen?

Reméljíźk, észreveszik ezt az iróniát és azt is, hogy mindebből levonnak egyfajta tanulságot, mely segí­teni fogja őket utazásuk folytatásában fíźggetleníźl attól, merre viszi őket, ami sok esetben valahová nagyon messzire esik tőletek és új világotoktól.

A bĹąnszíśvetkezet eme férfi és nőtagjai nagyon kemény eljíśvendő leckéket fognak most megtapasztalni. Ennek í­gy kell lennie és ez az az út, amit maguknak választottak megtanulni, hogy mi szíźkséges egy lélek boldogulásához, níśvekedéséhez és érettségéhez, ugrásához az újba, tíśbb íśríśm, tíśbb taní­tás és tíśbb gyíźmíślcsíśző tapasztalat.

Egy pillanatig se érezzetek szomorúságot ezen lények miatt, mert minden lélek megkapja a számára szíźkséges tapasztalatokat tanulságokat és ők sem kíźlíśnbíśznek ebben a tekintetben az ebben a Világegyetemben található lelkektől.

Ők ágyaztak meg maguknak, és most bele kell fekíźdniíźk, ez a legalsó út, és vannak más útvonalak is, amit ki lehet olvasni ebből a csodálatos forgatókíśnyvből.

Vannak leckék ebben a játékban a szeretetről, toleranciáról, megértésről, egyenlőségről, igazságosságról, másoknak rosszat tevésről, másokkal méltánytalanul bánásról, kapzsiságról, békéről, jólétről, elszántságról, bátorságról, útmutatásról, barátságról, reményről, álmokról, jíśvőről és egész világegyetemíźnkről egy egységként íśnmagában, élő, lélegző, gondolkodó, és gondoskodik arról, ami egy lélek számára szíźkséges íśnmaga nemesí­tésére, megerősí­tésére és gyarapí­tására bíślcsességet, tudást és tapasztalatokat nyerve, mely felemeli őket, és kiemeli a jelenlegi létből, melyet kinőttek, mint egy pár íśreg cipőt, amikor itt az idő tíśbbet megtapasztalni abból, amit ez a Világegyetem kí­nál számukra.

Amit most sokatoknak felajánlottak, az egy új kezdet, újrakezdés, egy új világ, mit otthonotoknak hí­vtok – mentes a vérontástól, erőszaktól, kíśrnyezetszennyezéstől, a véget nem érő felerősí­tett problémáktól, nehézségektől, hiányoktól, konfliktusoktól, harctól és kíźzdelemtől.

Egy világ teljesen újratervezve, és teremtve a semmiből, egyenesen a legtisztább álmaiból, reményeiből, szándékaiból, és imáiból azon gyermekeknek, akik most ezt az új világot otthonuknak fogják nevezni.

Ti vagytok a Teremtőnk gyermekei, és most készen álltok megtapasztalni új otthonotok virágzását, most, hogy a cabal [titkos szíśvetkezés] napjai meg vannak számlálva valóban, és hamarosan a játszótér tiszta lesz számunkra a magasabb birodalmakból, hogy leszálljunk egetekről és szemtől-szembe találkozzunk veletek, és elkezdjíźk helyreállí­tani bolygótokat az őt megillető makulátlan állapotába.

Kiérdemelte ezt és rászolgált, mint ahogy ti, gyermekei is rászolgáltatok és megérdemlitek. Ha készen álltok erre, akkor mi is készen állunk. Egy perccel sem hagyunk benneteket tovább várakozni, mint szíźkséges.

Azt mondtuk az első vonalban az utat az újraegyesíźléshez tisztí­tó férfiaknak és nőknek, folytassák bátor erőfeszí­téseiteket és azon akadályok lebontását, melyek az emberiség és az ő új, gyíśnyíśrĹą, virágzó és szabad, globális társadalmuk kíśzíśtt áll, mely gondoskodik minden férfi, nő és gyermek szíźkségleteiről, nem számí­t, hol élnek.

Egy világ, ami lehetővé teszi minden egyes álmát a léleknek szárnyra kapni és felrepíźlni, egy világ, ami megetet minden éhes szájat, és egy világ mi oltja minden lélek szomját, akár ví­zre, tudásra, szabadságra, jólétre vagy mĹąvészi kifejezésmódra vágyik.

Akármi is az, amire egy léleknek szíźksége van, vagy szeretne saját maga számára a boldoguláshoz, és élvezni a világotokat, arról gondoskodik.

Nincs plafon, nincsenek határok abban, amit most ajánlottak azok, akik azon dolgoztak, és annyira keményen tervezték oly sokáig.

Akik megtagadtak tőletek mindent, amire csak szíźkségetek volt, vagy akartatok, el lesznek távolí­tva társadalmatokból oda, ahol tíśbbé nem tudnak íśsszeeskíźdni és cselt szőni ismét ellenetek.

Ez a mi í­géretíźnk nektek, soha tíśbbé nem engedjíźk ezen lényeknek, hogy szabadon sétálhassanak Fíśldetek felszí­nén addig az időig, mí­g teljes mértékben és tíśkéletesen meg nem tisztultak és rehabilitálódtak.

Ez a megfelelő út, és nem lesz más kiút, erre szavunkat adjuk, barátaitok, családtagjaitok szavát és társvédníśkeitekét egy új és korlátlan világra.

Figyelembe véve, mi tíśrténik a tĹązvonalban, beszámolhatunk nektek arról, hogy látjuk most a sok párhuzamosan zajló letartóztatást ott, ahol eddig kevés tíśrtént szétszórtan és nagy távolságok kíśzíśtt.

Látjuk a lendíźlet felgyorsult, amint tíśbb csapat, és tíśbb íźgyníśkség válik íśnmaga áldozatává, és halad a fogságba, azonban nem gyilkosságba, és ez fontos, mert ezek a lények megérdemlik a jogot a tisztességes és igazságos rehabilitációs gyógymódra, akár csak azon férfiak, nők és gyermekek, akik ma bíśrtíśneikben senyvednek, megérdemelve egy második esélyt az igazi rehabilitációs programokban, és nem barbár kíśzépkori-szintĹą fogva tartást rácsok míśgíśtt és apró cellákban anélkíźl, hogy bárki fényt sugározna rájuk, hogy kivezesse őket a síśtétségből, ami jelenlegi állapota elméjíźknek vagy kíśríźlményeiknek.

Mi a sok értékes ajándék kíśzíśtt felajánljuk nektek a továbbfejlesztett state-of-the-art rehabilitációs programot, mely hatékonyan változtatja meg egy lény vágyát bĹąncselekmény elkíśvetésére, mint a bebíśrtíśnzés.

Abban az esetben, ha nem kíśvettek el bĹąncselekményeket másik személlyel szemben, ezen lelkek mentesíźlnek a bebíśrtíśnzés alól, miután egy rajtuk végzett vizsgálat bizonyí­totta, nem roskadtak íśssze szellemileg vagy érzelmileg a rezgésbe, mely kíśríźlíśttíźk pulzált mikíśzben – sok esetben – hosszú szabadságvesztésíźket tíśltíśtték.

Ezt a megelőző lépést meg kell tenni, mert új világotok a béke, a biztonság, a nyugalom világa lesz, ahol minden lélek, nem számí­t merre jár, nyugodtan sétálhat az utcán bármely órájában a napnak, vagy éjszaka, biztonsága vagy jólléte kockáztatása nélkíźl.

Ez egy hatalmas tervezet, amit veletek egyíźtt vállalunk, és mint ahogyan minden más projektíźnkben, szíźkségíźnk lesz sokatok segí­tségére, akik felkavarodnak szí­víźkben azon a helyen, amit oly sok férfi, nő és gyermek elzárt az általuk elkíśvetett hibák rácsai míśgé, egy hiba, ami sok esetben természetes életíźk maradék szabadságába keríźlt.

Mi a magasabb birodalmakban nem vállalnánk, amit ezek a lelkek másokkal kíśnnyedén tesznek, kérjíźk ezt értsétek meg, mert az íśsszes mások ellen elkíśvetett bĹąntett súlyos.

Nekíźnk azonban eltérő nézeteink vannak a rehabilitációról és igazságosságról és nagyon várjuk, hogy megoszthassuk ezeket a módokat és gyakorlatokat veletek az előttíźnk álló napokban, ami most úgy tĹąnik rohamosan kíśzeledik, hiszen folyamatosan látjuk a níśvekvő számú letartóztatásokat a titkos szíśvetkezés [cabal] bĹąnszervezetnél és munkatársaiknál, amire oly sokan vártak világotokban nagy lelkesedéssel és várakozással.

Ahogy már mondtuk, szeretnénk látni benneteket – a Fíśld lakóit – íźnnepelni ezen letartóztatásokat, mint egy jelet barátaitoknak, hogy ezen letartóztatások jó hí­rek, és az a hí­r amire az emberek egy életen át vártak, az sőt még sok elmúlt életben.

Világotok még nem tapasztalt olyan fajta szabadságot, mely rátok vár az előttetek álló ríśvid időszakon belíźl sok évmillió óta. Világotok még nem volt mentes ezredévek óta e lényektől – jelenlegi értelmezésben ősi civilizációitok kezdete óta.

Meg fogjuk veletek osztani nagy részletességgel igaz tíśrténelmét bolygótoknak, és fel fogjátok magatoknak fedezni, milyen hosszú időre meríźltetek síśtétségbe ezen lények által, és a káros menetrendjíźk minden szempontból az egész világ ellenőrzésére, beleértve a gondolatokat, egészségíźgyi cselekedeteket, gazdagságot, érzelmeket minden lélekkel szemben, aki nem tartozott kíśzéjíźk.

Azt mondjuk nektek ezek a letartóztatások hamarosan elérnek egy csúcspontot, és tíśbben a letartóztatandók kíśzíźl már bíśrtíśnben lesznek rácsok és az internáló táborok – melyet számotokra terveztek és épí­tettek – kerí­tései míśgíśtt találva magukat.

Amí­g újra jelentkezíźnk, szerencsés utat kí­vánunk az első vonalban dolgozó férfiaknak és nőknek, akik kiveszik részíźket abból, hogy minden valósággá válhasson számotokra.

Legnagyobb elismerésíźnket fejezzíźk ki nektek a munkáért amit folytattok és kí­vánjuk, ne feledjétek, itt vagyunk támogatni benneteket, és megteszíźnk minden tőlíźnk telhetőt, hogy megbizonyosodjatok arról, nem érkezik baj hozzátok egy kíźlső erőtől sem, amelyek valamilyen módon beleavatkoznának ezen eljárásokba.

Barátaitok vagyunk és családotok kíźldetésetek érdekében, hogy megtisztí­tsátok világotokat azoktól, akik oly sokáig intrikáltak, rosszban sántikáltak és sikeríźlt elnyomniuk az emberiséget.

Mi a Fény Galaktikus Fíśderációja vagyunk.

Csatornázta – Greg Giles
Copyright Š 2012 Greg Giles. All Rights Reserved [Minden jog fenntartva!]
http://ascensionearth2012.blogspot.com/

Translated by / magyar nyelvĹą fordí­tás: Katherine

Fényvilág Press

http://fenyvilag.blogspot.com/

Source / Forrás: http://www.ascensionearth2012.org/2012/07/message-from-galactic-federation-of_05.html

All Galactic Channellings and translations are available at

http://peacelovelove.blogspot.com/

http://www.galacticchannelings.com/

http://www.despertando.me/

PLEASE USE DISCERNMENT…
All postings should be regarded with a degree of discernment from the reader/listener. You must decide the authenticity…Investigate. Consult your Heart, as it is never wrong. We send our Love to you. Despertando.me team

[Hungarian translation of the text above:]

Kéríźnk, hogy használd az í­télőképességed…

Minden bejegyzést egy bizonyos fokú í­télőképességgel / tisztánlátással kellene figyelembe venni az olvasó / hallgató részéről. Neked kell díśnteni hitelessége felől… Vizsgáld meg! Kérd ki Szí­ved véleményét, hiszen sosem téved!

Szeretetíźnket kíźldjíźk neked. Despertando.me csapata

WebSite: http://despertando.me/magyar/

WebSite:   http://despertando.me/?p=92480

Back To Main A Fíśld Felemelkedése 2012

Dejar respuesta

Please enter your comment!
Please enter your name here