Preface to Nancy Detweiler’s Call-up for Helpers
 
Πρόλογος στο κάλεσμα της Νάνσυ Ντέτβαϊλερ για βοηθούς
 
This is our preface to the Greek Translation as there were some thoughts brought

forward by our Greek translator N. which we thought quite essential and should like to share with you….
 
Αυτός είναι ο πρόλογός μας στην ελληνική μετάφραση, δεδομένου ότι

υπήρξαν κάποιες σκέψεις, που εκφράστηκαν από τον Έλληνα μεταφραστή

μας Νίκοc, τις οποίες θεωρούμε αρκετά ουσιώδεις και θα θέλαμε

να μοιραστούμε μαζί σας…

Quote…..

Παραθέτουμε το σχετικό απόσπασμα:
 
Nikos wrote:
Ο Νίκος έγραψε:
 
……Nonetheless, there is a serious question in my mind, whether or not it is a good

idea to spread this matter among the Greek general public and, more important,

among the Greek politicians. Yesterday afternoon I had a discussion upon this with

Vassiliki, but we came to no conclusion. I’d like to have the opinion of other

Lightworkers on this.
Best regards
In Love and Light
Nikos

 
«Πάντως, υπάρχει ένα σοβαρό ερώτημα στο μυαλό μου, αν αποτελεί ή όχι καλή ιδέα να

διαδοθεί αυτό το θέμα στο ελληνικό κοινό και, ακόμα σημαντικώτερο, στους Έλληνες πολιτικούς.

Εχθές το απόγευμα είχα μια συζήτηση με τη Βασιλική, αλλά δεν καταλήξαμε σε κανένα

συμπέρασμα. Θα ήθελα να πάρω τη γνώμη άλλων Εργατών Του Φωτός πάνω σ’ αυτό.
Την καλύτερη εκτίμησή μου
Με Αγάπη και Φως
Νίκος»
 
And furthermore Nikos mailed:
Και επιπλέον ο Ν. έγραψε:
 
I thought a lot on Nancy’s matter. I can see no way in which this piece of hers would be

useful if translated into Greek. It concerns merely the American people and especially

the groups of the American Occupy Movement.

If there is something that I miss, please let me know.
 
«Σκέφτηκα πολύ πάνω στο ζήτημα της Νάνσυ. Δεν βλέπω κάποιο τρόπο, με τον οποίο αυτό

το κείμενό της θα ήταν χρήσιμο αν μεταφραζόταν στα Ελληνικά. Αφορά μόνο τον Αμερικανικό

λαό και ειδικά τις ομάδες του Αμερικανικού Κινήματος Καταλήψεων. Αν υπάρχει κάτι που

μου διαφεύγει, παρακαλώ ενημερώστε με».
unquote Nikos

Pondering about N.’s argumentation it appeared to me that many of us may have similar 

considerations …so I

moved these into my inner heart and wrote as my response to N. what I think would be wise also

to share with you:

Καθώς αναλογιζόμουν τις ενστάσεις του Ν.(ίκου), μου φάνηκε ότι πολλοί από εμάς μπορεί να

έχουν παρόμοιες θεωρήσεις …έτσι πήρα στα σοβαρά όλ’ αυτά και έγραψα σαν απάντησή μου στον

Νίκοs εκείνο που νομίζω ότι θα ήταν επίσης φρόνιμο να μοιραστούμε μαζί σας:
 
quote
ContraMary

(not translatable)

Hi Nikos,
…….to deal with the essential thing is:
This Blog Despertando.Me is originally a Spanish one mainly for Latin
America. But recently it has been increased so much by its various pages catering for various –

somewhat about 23 languages .
So it is being visited by readers all over the world – and your translation is not only meant for Greek

people living in Greece but will also be read by the many Greeks in Exile i.e. North America and

everywhere else. Do you, dear Nikos see, what I mean?
 
…το ουσιαστικό είναι το εξής: Το ιστολόγιο Despertando.me είναι κατ’ αρχήν ένα ισπανικό ιστολόγιο,

κυρίως για τη Λατινική Αμερική. Όμως πρόσφατα έχει αναπτυχθεί πάρα πολύ με τις διάφορες σελίδες

του, που εξυπηρετούν διάφορες – περίπου 23 – γλώσσες.
Γι’ αυτό το επισκέπτονται αναγνώστες από όλον τον κόσμο – και η μετάφρασή σου δεν θα απευθύνεται

μόνο σε Έλληνες που ζουν στην Ελλάδα, αλλά θα διαβάζεται επίσης από πολλούς Έλληνες μετανάστες,

π.χ. στη Β. Αμερική και οπουδήποτε αλλού. Καταλαβαίνεις, αγαπητέ Νίκο, τι εννοώ;

 
This Greek Page will reach lightworkers and hopefully later also others of Greek origin but they must

not necessarily live there and it will bond all together – all lightworkers and alike-thinkers – of different languages evolving a vast network of thinking, visualizing and working on the inner and more sublime

planes of mind and heart.
 
Αυτή η ελληνική σελίδα θα φτάσει σε εργάτες του Φωτός και πιθανότατα αργότερα σε άλλους ελληνικής

καταγωγής, που δεν ζουν απαραίτητα εκεί, και θα τους ενώσει όλους μαζί – όλους τους εργάτες του Φωτός

και τους όμοια σκεπτόμενους – από διάφορες γλώσσες, φτιάχνοντας ένα τεράστιο δίκτυο σκέψης,

οραματισμού και εργασίας στα εσώτερα και πιο μεγαλειώδη πεδία του μυαλού και της καρδιάς.

 
This is, at least, I think, how we manifest and create simultaneously the new Matrix of 5-D and at the

same time also assist the big changing events in North America from out our inner hearts.

Έτσι τουλάχιστον, νομίζω, προκαλούμε την εκδήλωση και ταυτόχρονα δημιουργούμε το νέο Μάτριξ

της 5ης Διάστασης και επίσης την ίδια στιγμή υποβοηθούμε τα μεγάλα γεγονότα της αλλαγής στη

Βόρεια Αμερική.

And that is why I still think it is important to translate this Call-up.
Even if it does not apply at once to our countries, we, all having read this post in our language may

focus more vividly when all this starts happening in the US and in this way we all shall be of great help

by visualizing the good and smooth outcome and final results of the mass arrests.
 
Και γι’ αυτό εξακολουθώ να θεωρώ σημαντικό να μεταφράσεις αυτό το κάλεσμα. Ακόμα κι αν δεν αφορά

άμεσα τις χώρες μας, έχοντας διαβάσει αυτό το δημοσίευμα στη δική μας γλώσσα, ίσως επικεντρωθούμε

όλοι πιο έντονα, όταν αρχίσουν όλα αυτά να συμβαίνουν στις Η.Π.Α. και μ’ αυτόν τον τρόπο θα μπορούμε

όλοι να βοηθήσουμε σε μεγάλο βαθμό, οραματιζόμενοι το καλό και ήπιο τελικό αποτέλεσμα των μαζικών

συλλήψεων.
 
….as the US will be the first trigger and all other countries will follow – also in Europe.

…καθώς οι Η.Π.Α. πρόκειται να είναι ο αρχικός σπινθήρας και όλες οι άλλες χώρες θα ακολουθήσουν – και

οι ευρωπαϊκές επίσης.

And that is why I still think it is important to translate this Call-up.
Even if it does not apply at once to our countries, we, all having read this post in our language may

focus more vividly when all this starts happening in the US and in this way we all shall be of great help

by visualizing the good and smooth outcome and final results of the mass arrests

Και γι’ αυτό εξακολουθώ να θεωρώ σημαντικό να μεταφράσεις αυτό το κάλεσμα. Ακόμα κι αν δεν αφορά

άμεσα τις χώρες μας, έχοντας διαβάσει αυτό το δημοσίευμα στη δική μας γλώσσα, ίσως επικεντρωθούμε

όλοι πιο έντονα, όταν αρχίσουν όλα αυτά να συμβαίνουν στις Η.Π.Α. και μ’ αυτόν τον τρόπο θα μπορούμε

όλοι να βοηθήσουμε σε μεγάλο βαθμό, οραματιζόμενοι το καλό και ήπιο τελικό αποτέλεσμα των μαζικών

συλλήψεων.
 
 
….as the US will be the first trigger and all other countries will follow – also in Europe.
 
…καθώς οι Η.Π.Α. πρόκειται να είναι ο αρχικός σπινθήρας και όλες οι άλλες χώρες θα ακολουθήσουν –

και οι ευρωπαϊκές επίσης.

I write with a young Chinese Lightworker and Starseed – just claiming the same as you …not being

typical Chinese …and I …not being typical German ….we all felt up to now a bit out of order ..or better

much out of order to our national system …and just for this time of change we awake and are fully

justified …..glad to fulfill our soul-contracts before incarnation here on Earth….
Congratulation and welcome to our network which still has to be built

 
Αλληλογραφώ με ένα νεαρό Κινέζο εργάτη του Φωτός και αστροσπόρο – λέει τα ίδια όπως εσύ… ότι δεν

είναι τυπικός Κινέζος… και εγώ δεν είμαι τυπική Γερμανίδα… όλοι έχουμε νιώσει ως τώρα λίγο άβολα,

…ή μάλλον πολύ άβολα στο σύστημα της χώρας μας …και μόλις σ’ αυτόν τον καιρό της αλλαγής ξυπνάμε

και είμαστε πλήρως τακτοποιημένοι… χαρούμενοι που εκπληρώνουμε τα συμβόλαια ψυχής, που

συνάψαμε πριν την ενσάρκωσή μας εδώ στη Γη…
Σε συγχαίρω και σε καλωσορίζω στο δίκτυό μας, το οποίο ακόμη χρειάζεται να οικοδομηθεί.

ContraMary

Dejar respuesta

Please enter your comment!
Please enter your name here